Cilj
Diplomski rad predstavlja završni rad studija pedagogije. Njegova je svrha pokazati da je student/studentica sposoban/sposobna samostalno napisati znanstveni rad iz područja pedagogije.
Sadržaj
 1. Prijedlozi mogućih sadržaja teorijskoga istraživanja: - etimološko-teorijska razjašnjenja pojmova i njihove veze s fundamentalnom pedagogijskom teorijom; - usustavljeno tematiziranje ključnih pojmova u nekom području; - razlikovna određenja (primjerice odgoja, indoktrinacije, treninga i terapije); - pregled i kritičko razmatranje nekog teorijskog teksta i(li) njegovih različitih interpretacija; - značenje nekog teksta iz povijesti pedagogije za su-vremeni odgoj i obrazovanje (ne u smislu aplika
 2. Uvod: u uvodnome dijelu treba jasno istaknuti u koje područje pedagogije pripada izabrana tema, što je točno predmet proučavanja diplomskoga rada te najaviti strukturu diplomskoga rada. Uz to, u uvodnome dijelu treba ukratko navesti motive za izbor određene teme te osobnu procjenu koristi obrade te teme za pedagogijsku znanost i praksu.
 3. Teorijska polazišta rada: teorijska polazišta rada mogu se predstaviti u više poglavlja, koja trebaju činiti misaonu cjelinu u čijem se uvodnome dijelu predstavlja polazno teorijsko pitanje ili problem te obrazlaže zašto je navedeni problem upravo pedagogijski problem; slijedi originalno strukturirana i sistematična razrada teme po poglavljima uz kritičku refleksiju relevantnih teorijskih i empirijskih istraživanja čije fokusirano sužavanje najavljuje empirijski dio istraživanja.
 4. Problem i cilj istraživanja: treba ukratko naznačiti predmetistraživanja i navesti što je sve vezano za taj predmet dosad istraživano, pri čemu pregled ne treba strukturirati prema autorima (od autora do autora), već po problemima koji su istraživani i dobivenim rezultatima (uz odgovarajuće pozive na literaturu). Eventualna neslaganja među rezultatima valja korektno prezentirati i interpretirati (i ukazati na moguće dodatne empirijske provjerene uočenih neslaganja ukoliko se problem istraživanja
 5. Hipoteze istraživanja / istraživačka pitanja: ukoliko je to za odabrani pristup istraživanju primjereno, u ovome poglavlju valja postaviti hipotezu/hipoteze istraživanja. Ukoliko se radi o istraživanju utemeljenome u kvalitativnoj paradigmi, hipoteze se ne postavljaju u ovoj fazi, već mogu nastati u okviru kasnijih istraživačkih faza, no tada je fokus istraživanju potrebno dati navođenjem istraživačkih pitanja.
 6. Način provođenja istraživanja: precizno opisati tijek istraživanja (kako, gdje i kada se istraživanje provodilo) na način koji omogućuje znanstvenu provjeru / ponavljanje istraživanja.
 7. Uzorak: navesti vrstu uzorka te tabelarno prikazati sve njegove relevantne značajke. Značajke uzorka koje nisu važne za postavljeni problem istraživanja ne treba prikazivati.
 8. Postupci i instrumenti: u ovome poglavlju treba detaljno opisati sve korištene postupke i instrumente. Ukoliko je instrument nastao za potrebe istraživanja, to valja eksplicitno navesti; ukoliko je preuzet instrument drugih autora, valja se pozvati na autore, navesti metrijske značajke instrumenta (ukoliko su im određene) te priložiti pristanak autora za korištenje instrumenta. Ukoliko je instrument adaptiran prema predlošku, također je potrebno pozvati se na originalni instrument i transparentn
 9. Obrada podataka: detaljno opisati način obrade podataka.
 10. Analiza rezultata: u ovome se poglavlju sustavno predstavljaju dobiveni rezultati, pri čemu potpoglavlja prate postavljene hipoteze/istraživačka pitanja. Svako potpoglavlje završava rečenicom u kojoj se postavljene hipoteze argumentirano prihvaćaju/odbacuju ili se nudi razložan odgovor na postavljena istraživačka pitanja.
 11. Rasprava: u ovome se poglavlju dobiveni rezultati interpretiraju dovođenjem u odnos s relevantnim teorijskim i empirijskim istraživačkim dosezima predstavljenima u teorijskome okviru te pokušajima utemeljenoga čitanja njihovih značenja, uz jasno postavljanje granica ostvarenoga uvida i najavu njegova mogućega produbljivanja u budućim istraživanjima temeljenim na iznesenim pretpostavkama.
 12. Zaključak: zaključak ukratko sumira hod mišljenja prikazan u teorijskome okviru, problem i cilj empirijskoga istraživanja te njegove ključne nalaze, čiji se mogući aplikativni potencijal treba elaborirati. Nadalje, kritički se osvrće na ograničenja provedenoga istraživanja te otvara pitanja za sljedeća istraživanja.
 13. Literatura: u navođenju literature potrebno je pridržavati se propisanih uputa
 14. Sažetak: sadrži koncizan opis problema i cilja rada, načina provođenja istraživanja, stečenih uvida i bitnih zaključaka (duljine između 1000 i 1500 znakova s prazninama) iod tri do pet ključnih riječi.
 15. Prilozi: ovo poglavlje sadrži sve materijale koji potvrđuju vjerodostojnost provednoga istraživanja. To mogu biti korišteni instrumenti, dopusnice za istraživanje, molbe i suglasnosti za sudjelovanje u istraživanju, izvorne tablice s obrađenim podacima i sl. Prilozi moraju biti numerirani (Prilog 1, Prilog 2 itd.).

Ishodi učenja
 1. Odrediti u koje područje pedagogije pripada izabrana tema te što je točno predmet proučavanja diplomskog rada
 2. Procijeniti koristi obrade te teme za pedagogijsku znanost i praksu
 3. Obrazložiti zašto je odabrani problem upravo pedagogijski problem (veza posebnog problema s idejom pedagogije)
 4. Predstaviti teorijska polazišta rada
 5. Strukturirati i sistematično razraditi temu po poglavljima
 6. Kritički analizirati relevantna teorijska i empirijska istraživanja
 7. Odabrati metodologijski pristup problemu i argumentirati odabir
 8. Formulirati cilj, zadatke, varijable, hipoteze istraživanja
 9. Analizirati rezultate istraživanja
 10. Raspraviti rezultate istraživanja
Metode podučavanja
Mentorsko-konzultativni rad.
Metode ocjenjivanja
Na obranu diplomskog rada potrebno je donijeti indeks, prijavnicu (obranu diplomskog ispita treba prijaviti i preko ISVU-a) i obrazac zapisnika obrane diplomskog rada.

Obrana diplomskog rada je javna, sastoji se od dva dijela te se obavezno vodi zapisnik.

U prvome dijelu, u trajanju do 15 minuta, student obrazlaže izbor teme, koncepciju rada te rezultate istraživanja.

U drugome dijelu svaki član povjerenstva postavlja najviše 3 pitanja koja se mogu odnositi i na teorijski i na empirijski dio rada.

Ukoliko student ne zadovolji u odgovorima na postavljena pitanja moguće je ponoviti postupak obrane diplomskog rada u roku ne kraćem od 30 dana od dana obrane.

Obavezna literatura
 1. Odluka o diplomskim radovima Odsjeka za pedagogiju
 2. Samostalno pretraživanje i odabir relevantne literature na hrvatskom i stranim jezicima.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar