Naziv
Ustroj umjetnih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64218
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osposobiti studente za razumijevanje formalnih pristupa i primjenu metodologije za empirijsko proučavanje prirodnih jezika. U fokusu su formalne gramatike i formalni jezici iz hijerarhije Chomskog. Također se daje kritički pogled na druge formalne pristupe poput ovisnosne gramatike. Praktični dio rada usmjeren je na izradu lokalnih gramatika s pomoću konačnih automata koje se izvode na konkretnom korpusu hrvatskoga jezika.
Sadržaj
 1. Samostalni studentski rad na konkretnom dodijeljenom zadatku s pomoću lingvističkog alata. Izrađeni rad treba biti opisan u seminarskom radu.
 2. U samom uvodu se opisuje razlika između prirodnih i umjetnih jezika. Opis razlika popraćen je shematskim i taksonomskim prikazom.
 3. Opisuju se i definiraju pojmovi formalnih gramatika.
 4. Opisuje se i definira pojam konačnog automata na teorijskoj razini.
 5. Opisuje se i definira pojam beskontekstnih gramatika. Poseban osvrt i kritika na ovisnost na daljinu.
 6. Opisuju se i definiraju ostale vrste gramatika unutar hijerarhije Chomskog.
 7. Izlaže se hijerarhija Chomskog. Daje se poseban kritički osvrt na mjesto prirodnih jezika unutar hijerarhije.
 8. Upoznavanje i početak rada s računalnolingvističkim alatom za obradu prirodnog jezika u grafičkom okružju.
 9. Detaljan rad i opis mogućnosti konkretnog računalnolingvističkog alata.
 10. Rješavanje konkretnih zadataka uz nastavnički nadzor navedenim alatom.
 11. Lokalne gramatike (Maurice Gross) – teorija i primjena. Primjeri lokalnih gramatika na hrvatskome i engleskome jeziku.
 12. Samostalni studentski rad na konkretnom dodijeljenom zadatku s pomoću lingvističkog alata.
 13. Samostalni studentski rad na konkretnom dodijeljenom zadatku s pomoću lingvističkog alata.
 14. Samostalni studentski rad na konkretnom dodijeljenom zadatku s pomoću lingvističkog alata.
 15. Samostalni studentski rad na konkretnom dodijeljenom zadatku s pomoću lingvističkog alata.

Ishodi učenja
 1. Definirati temeljne pojmove formalnih gramatika.
 2. Prezentirati problem složenosti jezika prema tipovima formalnih gramatika unutar hijerarhije Chomskog.
 3. Opisati problem ovisnosti na daljinu te formalizirati ovaj jezični fenomen beskontekstnim pravilima.
 4. Izraditi shemu konačnog automata za prepoznavanje postava prirodnoga jezika.
 5. Baratati osnovnim modulima računalnoligvističkog alata i samostalno riješiti konkretan problem uporabom formalne gramatike.
 6. Opisati razliku između prirodnog i umjetnog jezika te ovladati konceptom metajezika.
 7. Ilustrirati prednosti i nedostatke formalizacije prirodnog jezika na konkretnom korpusu.
 8. Opisati razliku između jezičnih formalizama prikladnih za opis jezika koji se zasnivaju na konstituentskoj strukturi i onih koji se oslanjaju na formalizam ovisnosnih gramatika.
 9. Samostalno izraditi lokalne gramatike (Maurice Gross) za opis jezičnih fenomena prirodnog jezika.
 10. Pripremiti i osposobiti studenta za samostalnu empirijsku analizu jezičnog korpusa.
Metode podučavanja
Teorijski dio nastave izvodi se u računalnoj učionici. Svaka teorijska cjelina popraćena je konkretnim primjerima koji se prikazuju na računalu. U drugom dijelu nastave svaki student dobiva specifičan zadatak kojeg izvodi na računalu uz nadzor nastavnika. Kvaliteta izrađenog zadatka se ocjenjuje.
Metode ocjenjivanja
Svaki student dobiva ocjenu iz pismenog ispita. Također se ocjenjuje konkretni izrađeni zadatak. Konačna ocjena je prosjek dviju navedenih ocjena. Također je svakom studentu omogućeno polaganje ispita usmenim putem.

Obavezna literatura
 1. Bulcsú László (1990), Neka pitanja strojnoga razumijevanja prirodnoga jezika, Informacijske znanosti i znanje, Zavod za informacijske studije, Zagreb (ur. Tkalac, Tuđman)
 2. Dovedan, Zdravko (2003), Formalni jezici. Sintaksna analiza, Zavod za informacijske studije, Zagreb
 3. Božidar Tepeš (2001), Računarska lingvistika, Zavod za informacijske studije, Zagreb
 4. Emmanuel Roche, Yves Schabes (ur.) (1997), Finite State Devices for Natural Language Processing, MIT Press, Cambridge, Massachusetts
 5. Jurafski Daniel, James H. Martin (2000), An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition, Prentice Hall, drugo izdanje, poglavlja 1, 2, 3 i 12
 6. Mitkov, Ruslan (ur.) (2003), The Oxford Handbook of Computational Linguistics, Oxford University Press
 7. Shuly Wintner (2002), Formal language theory for natural language processing, ACL'02 Workshop, Philadelphia
 8. Paumier, Sébastian (2016) Unitex 3.1 User Manual
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar