Naziv
Uvod u češku književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
125807
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s odabranim problemima teorije,
povijesti i sociologije književnosti, pružiti uvid u razdoblja češke književnosti i njihov društveno-politički kontekst te se upoznati s važnijim autorima i tekstovima, čime bi se stekla znanja nužna za daljnje proučavanje češke književnosti.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi naratologije. Priča, fabula, siže.
 2. Pripovjedač.
 3. Književni lik.
 4. Prostor i vrijeme u književnosti.
 5. Odabrani prostori u češkoj književnosti.
 6. Sociologija književnosti.
 7. Popularna književnost.
 8. Književnost, ideologija, politika.
 9. Cenzura.
 10. Uvod. Što je književnost?
 11. Povijest književnosti i njezini problemi.
 12. Periodizacija češke književnosti.
 13. Instanca autora.
 14. Književnost i zbilja.
 15. Osnovni pojmovi teorije književnosti.

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja, pojedinih autorskih korpusa i pojedinih književnih djela češke književnosti
 2. izraziti svojim riječima specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja, stilskih i društveno povijesnih srodnosti i razlika u razvoju češke književnosti
 3. kritički prosuđivati pojedine češke književne pojave u odnosu na povijesni kontekst
 4. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu književnopovijesnu i književnoterijsku (književnoznanstvenu) terminologiju potrebnu za analizu književnoga djela
 5. primijeniti naučeni književnokritički aparat i temeljna književnopovijesna znanja u analizi i tumačenju čeških književnih djela
 6. Polaznici kolegija moći će navesti glavne značajke češke poezije 20. stoljeća i imenovati najznačajnije češke pjesnike.
 7. Polaznici kolegija moći će usporediti odabrane književne tekstove iz različitih književnih razdoblja i na temelju toga provesti suvislu komparativnu analizu.
 8. Polaznici kolegija moći će imenovati najvažnije autore češke književnosti u pojedinim književnim razdobljima.
 9. Polaznici kolegija moći će komentirati najznačajnije autorske korpuse češke književnosti 20. stoljeća.
 10. Polaznici kolegija moći će imenovati najvažnije hrvatske prevoditelje s češkog jezika, kao i njihove prijevode.
Metode podučavanja
Prezentacije u Power Pointu, rad na odabranim književnim tekstovima.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Karpatský, D. (1975): «Češka književnost», u: Povijest svjetske književnosti, knj. 7, Zagreb.
 2. Solar, M. (1976): Teorija književnosti, Zagreb.
 3. Compagnon, A. (2007): Demon teorije, Zagreb.
 4. Gennette, G. (1992), «Tipovi fokalizacije i njihova postojanost», u: Biti, V. (ur.): Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb.
 5. Barthes, R. (1999 ): «Smrt autora», u: Beker, M. (ur.): Suvremene književne teorije, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Bahtin, Mihail (1989): «Oblici vremena i hronotopa u romanu». U: O romanu, Beograd.
 2. Mukařovský, J. (1999): Književne strukture, norme i vrijednosti, Zagreb.
 3. Chatman, S. (1983): Karakter u pripovjednom tekstu, «Republika», 10/1983.
 4. Culler, J. (2001): Književna teorija: vrlo kratak uvod, Zagreb.
 5. Peleš, G. (1999), Tumačenje romana, Zagreb.
 6. Rimmon-Kenan, S. (1999): «Naracija: razine i glasovi», u: Kramarić, Ž. (ur.), Uvod u naratologiju, Osijek.
 7. Solar, M. (2004): Ideja i priča, Zagreb.
 8. Šporer, D. (2010): Status autora: od pojave tiska do nastanka autorskih prava, Zagreb.

Izborni predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar