Naziv
Uvod u češku kulturu
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
132042
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Stjecanje spoznaja o češkoj kulturi i češkom suvremenom kulturnom identitetu te o njihovoj genezi, koje bi trebale poslužiti kao dobar temelj za daljnji bohemistički i komparatistički studij.

Sadržaj
 1. Uvod. Upoznavanje sa programom kolegija i studentskim obvezama. Anketni test. Seminar: Određivanje zemljopisnih granica i osnovnih obilježja teritorija Republike Češke. Razgovor sa studentima o predočenim seminarskim temama i dogovor o njihovom izboru određenih tema.
 2. Najranija srednjovjekovna češka povijest, seoba naroda i dolazak Slavena na današnji češki teritorij. Velikomoravska država i ćirilometodska misija. Seminar: Ispunjavanje slijepe karte. Upoznavanje s aktualnom društveno-političkom situacijom.
 3. Češka přemyslovska država, uspon dinastije Přemyslovića, prvi češki sveci, ustrojavanje češke biskupije. Nastanak češke kraljevine i njeno mjesto u europskoj politici; migracije stanovništva na češkom teritoriju. Seminar: Češki gradovi.
 4. Luksemburška dinastija na češkom tronu. Vladavina Karla IV. Kulturni spomenici iz vremena Karla IV.Seminar: Češki film.
 5. Václav IV. Luksemburški na češkom tronu i djelovanje Jana Husa. Početak husitskog pokreta. Husitski ratovi. Husitski kralj Jiří z Poděbrad.Seminar: Češka drama i kazalište.
 6. Dolazak Habsburgovaca na češki tron. Vjerska situacija u zemlji, zlatno doba češke kulture, rudolfinska epoha, Veleslavínova epoha.Seminar: Češka glazba.
 7. Bitka na Bijeloj gori, posljedice poraza. Tridesetgodišnji rat u češkim zemljama,emigracija.Češke države nakon tridesetogodišnjeg rata, razdoblje do dolaska Marije Terezije na češki tron. Seminar: Test.
 8. Marija Terezija na češkom tronu, vanjska politika i početak reformi: terezijanski katastar, reforme u sudstvu . O reformama Marije Terezije, reforme Josipa II.Seminar: Češke legende.
 9. Češki narodni preporod. Revolucija 1848. u češkoj povijesti. Bachov apsolutizam.Seminar: Češki preporodni književnici.
 10. Austro-Ugarska monarhija. Političke stranke. Prvi svjetski rat.Seminar: Češko slikarstvo.
 11. Nastanak države Čehoslovačke i njezina povijest do Drugoga svjetskoga rata. T. G. Masaryk.Seminar: Čerška arhitektura.
 12. Čehoslovačka u Drugom svjetskom ratu.Seminar: Češka kuhinja .
 13. Čehoslovačka nakon Drugog svjetskog rata. Staljinizam u češkoj povijesti i razdoblje «otapanja» do1968. Seminar: Češki sport.
 14. Praško proljeće i njegov slom. Razdoblje «normalizacije». Seminar: Češko-hrvatske povijesne i kulturne veze.
 15. Baršunasta revolucija i uspostavljanje Republike Češke.Seminar: Test.

Ishodi učenja
 1. Interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stecene na studiju bohemistike s drugim studijskim programom u društveno-humanističkom području
 2. Kritički prosuðivati pojedine češke književne pojave u odnosu na povijesni kontekst
 3. Prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice izmeðu Hrvatske i Češke te stečeno znanje primijeniti u različitim translatološkim i komunikacijskim situacijama
 4. Samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati različita razdoblja i elemente češke kulture
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, seminarski rad, usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Povijest Češke: od seobe Slavena do suvremenog doba (grupa autora) (2014), Zagreb.
 2. Dosegović, D. (2009): Češka kroz ključanicu, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Agičić, D. (2000): Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, Zagreb.
 2. Čornej, P. – Pokorný J. (2000): A Brief History of the Czech Lands to 2000, Prague.
 3. Dejiny zemí koruny české I, II. (1993), Praha.
 4. Esih, I. (1939): Što su Česi i Slovaci dali Hrvatima, Zagreb.
 5. LeCaine Agnew, H. (2008): Češi a zemĕ Koruny české, Academia, Praha.
 6. Patočka, J. (2000): Što su Česi, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar