Naziv
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Proces usvajanja njemačkog kao drugog i stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117557
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na temelju dosadašnjih spoznaja o procesu usvajanja drugog i stranog jezika studenti se osposobljavaju za razumijevanje procesa koji prolaze učenici njemačkog kao stranog jezika, da bi u nastavi mogli obavljati stručnu, psiholingvistički utemeljenu analizu kompetencije svojih učenika, davati povratne informacije i planirati svoju nastavu. Upoznati povijest nastave stranih jezika.
Sadržaj
 1. Didaktika i metodika poučavanja njemačkog jezika (stranog jezika) kao samostalna disciplina, njezin odnos sa srodnim disciplinama, područja interesa didaktike nastave stranog jezika, glavna metodička pitanja; teme u zimskom semestru; stručna literatura.
 2. Iz povijesti učenja i poučavanja stranih jezika, povijesne metode u nastavi njemačkog jezika.
 3. Faktori koji utječu na nastavu stranih jezika, faktori koji utječu na uspješnost učenja stranih jezika (perspektiva učenika), bazične discipline za nastavu stranih jezika i njihovi spoznajni doprinosi.
 4. Današnji položaj njemačkog jezika kao medija međunarodnog sporazumijevanja, njemački jezik u Hrvatskoj i u našim školama.
 5. Oblici usvajanja jezika, obilježja procesa usvajanja prvog jezika, usvajanje drugog i daljnjih jezika, upravljano i neupravljano usvajanje, dob učenika i način usvajanja stranog jezika, dvo- i višejezičnost.
 6. Teorije usvajanja drugog i stranog jezika: hipoteza o identičnosti, kontrastivna hipoteza, teorija monitora, teorija međujezika i učeničkih jezika.
 7. Karakteristike međujezika, istraživanja usvajanja njemačkog kao stranog jezika u neformalnim kontekstima.
 8. Istraživanje usvajanja njemačkog kao stranog jezika u formalnim kontekstima, sekvence usvajanja nekih jezičnih fenomena (sintaktičkih, morfoloških).
 9. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: motivacija (pojam motivacije općenito, u psihologiji, u odgojnim znanostima, za potrebe nastave stranog jezika).
 10. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: sposobnost usvajanja jezika, pristup jeziku.
 11. Elementi procesa usvajanja (drugog) jezika: tijek usvajanja, tempo, krajnji rezultat.
 12. Mogućnosti upravljanja procesom usvajanja stranog jezika.
 13. Domaći udžbenici njemačkog jezika, izdavači tih udžbenika, profesionalne organizacije za nastavnike njemačkog jezika – njihove aktivnosti, internetske stranice sa sadržajima iz didaktike i metodike nastave njemačkog kao stranog jezika, pedagoške internetske stranice na njemačkom jeziku.
 14. Ponavljanje: rezime spoznaja disciplina koje proučavaju proces usvajanje drugog i stranog jezika.
 15. Pismena provjera znanja.

Ishodi učenja
 1. Poznavati faktore koji čine nastavu stranih jezika
 2. Identificirati faktore koji utječu na pojedine elemente nastave stranih jezika
 3. Pojave koje susreće u nastavi student će moći pridružiti području interesa relevantnih disciplina i konzultirati relevantnu literaturu
 4. Razlikovati didaktičke, pedagoške, psihološke, psiholingvističke, jezično-političke, lingvističke i druge aspekte nastave stranih jezika
 5. U vezi s nastavom stranog jezika razlikovati didaktička i metodička pitanja
 6. Shvatiti povijesnu uvjetovanost nastave stranih jezika (kao i drugih društvenih pojava) i važnost nacionalne tradicije za načine učenja i podučavanja stranih jezika
 7. Razumjeti relevantnost spoznaja o procesu usvajanja stranog jezika za vlastito nastavničko djelovanje
 8. Objasniti faktore koji djeluju na proces usvajanja stranog jezika
 9. Objasniti o čemu ovisi uspješnost učenja stranih jezika iz perspektive učenika
 10. Analizirati kompetenciju učenika njemačkog jezika s psiholingvističkog i lingvističkog aspekta
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć slikokaza, uručaka i radnih listova; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pisane domaće zadaće. Korištenje računala i interneta u tim postupcima.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje rada studenata, ocjenjivanje ispunjavanja zadataka. Pisani ispit.

Obavezna literatura
 1. Koeppel, Rolf (2016): Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider Verlag, 3. überarb. und erweit. Aufl.
 2. Vrhovac, Y. i suradnice (2019): Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi. Zagreb: Ljevak.
 3. Edmondson/House (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen, Basel: Francke UTB, 3. izd.
Dopunska literatura
 1. Apeltauer, E. (1997): Grundlagen des Erst- und Fremdsprachenerwerbs. Berlin usw.: Langenscheidt.
 2. Roche, Jörg (2005): Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik. UTB, A. Francke
 3. Surkamp, Carola (ur.) (2010): Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Stuttgart, Weimar: Metzler
 4. Jung, Lothar (2001): 99 Stichwörter zum Unterricht Deutsch als Fremdsprache. Ismaning: Hueber.
 5. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 6. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij