Naziv
Uvod u didaktiku i metodiku njemačkog jezika: Temeljni principi i postupci podučavanja njemačkog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
124302
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Studenti stječu znanja i kompetencije potrebne za izvođenje nastave njemačkog kao stranog jezika, u pojedinim segmentima nadređenog cilja stjecanja komunikacijske i međukulturne kompetencije: za stjecanje pravilnog izgovora, gramatičkih struktura, vokabulara, za pojedine komunikacijske vještine, za obradu književnosti i kulturoloških sadržaja.
Sadržaj
 1. Uloga teksta u nastavi stranog jezika, primjena spoznaja tekstne lingvistike u nastavi stranog jezika: osobine tekstova, tekstne vrste, posebno one koje su relevantne pri učenju stranog jezika; faze rada s dijaloškim i proznim tekstovima na početnim i kasnijim stupnjevima učenja stranog jezika.
 2. Tipologija vježbi za učenje stranog jezika, primjeri pojedinih tipova vježbi.
 3. Poučavanje izgovora: općeniti cilj koji valja postići i sadržaji (fonetske osobitosti njemačkog jezika); progresija obrade fonetskih osobitosti, postupci vježbanja izgovora.
 4. Poučavanje vokabulara: izbor vokabulara, produktivni i receptivni vokabular, postupci prezentacije novih leksičkih jedinica, vježbe za usvajanje novog vokabulara, postupci za učenje, sistematizaciju i ponavljanje.
 5. Priručnici za učenje vokabulara, primjeri određivanja vokabulara za bazične i napredne stupnjeve učenja uz primjenu postupaka i spoznaja korpusne lingvistike.
 6. Poučavanje gramatike: pojam gramatike u lingvistici, u nastavi stranog jezika, pedagoška gramatika, razlikovanje gramatičkih pojava za receptivnu i za produktivnu uporabu njemačkog kao stranog jezika.
 7. Poučavanje gramatike: stavovi o svrsishodnosti poučavanja gramatike, razlikovanje prema uzrastu učenika, postupci prezentacije i uvježbavanja gramatičkih struktura.
 8. Razvijanje receptivnih vještina: slušanje s razumijevanjem: proces recepcije teksta slušanjem, s psihološkog aspekta, primjena tih spoznaja u nastavi, principi i postupci pri razvijanju vještine slušanja s razumijevanjem kod učenika.
 9. Čitanje s razumijevanjem: proces recepcije teksta čitanjem, s psihološkog aspekta, primjena tih spoznaja u nastavi.
 10. Stilovi čitanja, principi i postupci pri razvijanju vještine čitanja strano-jezičnog teksta kod učenika, tiho i glasno čitanje u nastavi stranog jezika.
 11. Razvijanje produktivnih vještina: govorne vještine.
 12. Razvijanje vještine pisanja, pisanje kao pomoćna djelatnost pri učenju i kao ciljna djelatnost.
 13. Posredovanje književnosti i drugih kulturoloških elemenata.
 14. Praćenje napretka učenika, kontrola rezultata, utvrđivanje kompetencije učenika, vrednovanje i ocjenjivanje.
 15. Utvrđivanje i ponavljanje gradiva za pisani ispit.

Ishodi učenja
 1. Procijeniti prikladnost tekstova za učenike s obzirom na njihov uzrast i jezičnu kompetenciju
 2. Objasniti principe i postupke posredovanja izgovora, gramatike i vokabulara njemačkog jezika i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 3. Objasniti principe i postupke razvijanja učenikovih receptivnih, produktivnih i medijacijskih vještina te ih primjenjivati pri planiranju svoje nastave
 4. Objasniti principe i postupke obrade književnih tekstova i kulturoloških sadržaja i primjenjivati ih pri planiranju svoje nastave
 5. Analizirati jezičnu kompetenciju učenika, procijeniti i ocijeniti njihova postignuća te ih individualno usmjeravati u daljnjem radu
 6. Savjetovati učenike kako poboljšati svoje strategije služenja izvorima znanja i strategije učenja
 7. Primijeniti znanja o hrvatsko-njemačkim kulturnim i jezičnim vezama pri koncipiranju vlastite nastave
 8. Uz jezične kompetencije razvijati kod učenika međukulturne kompetencije i jezičnu svjesnost
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć slikokaza, uručaka i radnih listova; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pisane domaće zadaće. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata, ocjenjivanje njihovih uradaka i ispunjavanja zadataka. Pismene provjere znanja (kolokviji), usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Koeppel, Rolf (2016): Deutsch als Fremdsprache. Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider Verlag, 3. überarb. und erweit. Aufl.
 2. Council of Europe (CoE) (2020): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. Begleitband. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 3. Brinitzer, Michaela et al. (2018): DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 4. Petravić, Ana (2016): Međukulturna kompetencija u nastavi stranih jezika. Od teorijskih koncepata do primjene. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Odluka o donošenju predmetnog kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2018) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_141.html
 6. Odluka o donošenju predmetnog kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2 u Republici Hrvatskoj (2018) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_141.html
Dopunska literatura
 1. Dieling/Hirschfeld (2000): Phonetik lehren und lernen. Berlin usf.: Langenscheidt.
 2. Funk/König (1991): Grammatik lehren und lernen. Berlin itd.: Langenscheidt.
 3. Häusler, M. (2000): Zur Entwicklung der Hörfertigkeit im Unterricht Deutsch als Fremdsprache. U: Zagreber germanistische Beiträge 9, str. 193-205.
 4. Häusler, M. (2001): Landeskunde im fremdsprachlichen Deutschunterricht. U: Zagreber germanistische Beiträge 10, str. 93-111.
 5. Kast, B. (1999): Fertigkeit Schreiben. Berlin usf.: Langenscheidt.
 6. Bohn, S. (1999): Probleme der Wortschatzarbeit. Berlin usf.: Langenscheidt.
 7. Vrhovac, Y. i suradnice (2019): Izazovi učenja stranoga jezika u osnovnoj školi. Zagreb: Ljevak.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij