Naziv
Uvod u indijsku filozofiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
36656
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s indijskom misaonošću i filozofijom kao jednom od najbogatijih i najrazvijenijih filozofskih tradicija u svijetu.
Sadržaj
 1. Uvod. Pojam filozofije u Indiji. Narav izvora za povijest filozofije.
 2. Razdoblja povijesti indijske filozofije.
 3. Vrijeme, mjesto kristalizacije i ustroj korpusa Veda. Početci indijske misaonosti u vedskim zbirkama. Primjeri.
 4. Upaniṣadi prvih triju Veda: Aitareya, Chāndogya, Bṛhadāraṇyaka. Veliki učitelji: Uddālaka Āruṇi, Yājṅavalkya Vājasaneya. Uzorci tekstova.
 5. Temeljni pojmovi: prajāpati, ātman, brahman, sat, prāṇa, prajñā, bhūta, karman i dr.
 6. Pretpostavke buddhističke i jinističke filozofije. Mjesto, vrijeme i povijesne prilike.
 7. Buddhine četiri plemenite istine, osmerostruki put: etika, spoznaja i zadubljenje; pet «debala prianjanja», uzročnost: lanac zavisnoga nastajanja; logika: četiri vrste sudova. Osnovni pojmovi: saṃsāra, nirvāṇa, dharma, saṃskāra, vijñāna, prajñā, śīla, dhyāna i dr. Uzorci tekstova.
 8. Jinističke kategorije jīva i ajīva i njihova peterostruka dioba, poimanje karmana i oslobođenja, kozmologija, etika, logika: sedam vrsta sudova, eshatologija.
 9. Filozofija u sanskrtskim epovima, dharmaśāstrama i purāṇama. Bhagavadgītā: jñāna, karmayoga i bhakti. Uzorci tekstova.
 10. Filozofske škole starijega buddhizma: theravāda i sarvastivāda: vaibhāṣika i sautrāntika. Različite podjele saṃskṛta-dharma i asaṃskṛtadharma.
 11. Filozofske škole mlađega buddhizma: madhyamaka i yogācāra. Uzorci tekstova filozofa Nāgarjune i Vasubandhua. Razine spoznaje, vjernost izvornoj buddhističkoj nauci i inovacije. Osnovni pojmovi madhyamaka: śūnya, dharma, prasaṅga, ucchedavāda i śāśvatavāda, upadāna i nirvāṇa i dr. Osnovni pojmovi yogacāra: podjela dharma, saṃskāre, osam citta, ālayavijñāna, yoga, cittamātra, tathatā i dr. Zrela sinteza buddhističke filozofije.
 12. Brahmanističke filozofske škole: nyāya i vaiśeṣika, sāṃkhya i yoga.
 13. Vedska renesansa: pūrvamīmāṃsā i uttaramīmāṃsā ili vedānta. Osnovni pojmovi svih škola.
 14. Okosnice sustava pojedinih darśana: gnoseologija, ontologija, logika, etika, eshatologija. Grane vedānte i veliki mislioci: Śaṃkara, Rāmānuja, Madhva.
 15. Pogled na tantričku filozofiju u śivizmu: kašmirski śivizam i Abhinavagupta, južnjačka śaiva siddhānta. Neohinduistička i suvremena indijska filozofija. Zaključna razmatranja o prinosima i izazovima indijske filozofske tradicije.

Ishodi učenja
 1. Student će moći usporediti i samostalno zaključiti o sličnosti i međusobnim utjecajima i prožimanjima indijskih filozofskih tradicija.
 2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih filozofskih škola u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente nauka pojedinih filozofskih škola, gnoseološke, ontološke, etičke i eshatološke, te ih međusobno usporediti.
 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti učenja indijskih filozofskih škola u odnosu na društveno-povijesni kontekst i u odnosu na opća i temeljna filozofska pitanja.
Metode podučavanja
Predavanja, čitanje izabranih odlomaka u prijevodu nastavnika, rasprava, mogući seminarski radovi.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Mahadevan, T. M. P. (1974.), Invitation to Indian Philosophy, New Delhi.
 2. Hiriyanna, M. (1917.), Outlines of Indian Philosophy, London. Hrv. prijev. 1980.: Osnove indijske filozofije, Zagreb.
 3. Glasenapp, Helmuth von (1949.), Die Philosophie der Inder, Stuttgart.
 4. Tucci, Giuseppe (1977.), Storia della filosofia indiana, Bari. Srp. prijev. 1982.: Istorija indijske filozofije, Beograd.
Dopunska literatura
 1. Veljačić, Čedomil (1958.), Filozofija istočnih naroda I. Indijska filozofija i odabrani tekstovi, Zagreb.
 2. Veljačić, Čedomil (1978.), Razmeđa azijskih filozofija I – II, Zagreb.
 3. Iveković, Rada (1981.), Pregled indijske filozofije, Zagreb.
 4. Ježić, Mislav (1999.), Ṛgvedske upanišadi, Zagreb.
 5. Radhakrishnan, Sarvepalli (1923., 1927.), Indian Philosophy I – II, Oxford. Srp. prijev. 1964.: Indijska filozofija I – II, Beograd.
 6. Dasgupta, Surendranath (1922.), A History of Indian Philosophy I – V, Cambridge.
 7. Sinha, Jadunath (2rev1987.), Indian Philosophy I – III, Delhi.
 8. Leaman, Oliver (ur.) (2001.), Encyclopaedia of Asian Philosophy, London – New York

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar