Naziv
Uvod u južnoslavensko jezikoslovlje
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37509
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Kolegij je uvodnog karaktera s ciljem upoznavanja s poviješću proučavanja (slavenskih) jezika, osnovnih lingvističkih pojmova i osposobljavanja za samostalan istraživački rad.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: jezik u središtu
 2. Uvod u lingvistiku i lingvističke discipline
 3. Slavenska jezična porodica
 4. Slavenska jezična porodica
 5. Uvod u povijest lingvistike (1)
 6. Uvod u povijest lingvistike (2)
 7. Ferdinand de Saussure i strukturalizam
 8. Formalni i funkcionalni pristupi jeziku
 9. Lingvistička tipologija
 10. Slavenski jezici u kontaktu
 11. Prevođenje slavenskih jezika
 12. Uvod u istraživanja jezika
 13. Korpusi slavenskih jezika
 14. Vježba iz korpusa
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. razumjeti temeljne lingvističke terminologije iz područja fonetike i fonologije, morfologije i sintakse i njezina primjena na opise južnoslavenskih jezika;
 2. prepoznati različite lingvističke teorijske pristupe, povijesne i suvremene;
 3. razlikovati sinkronijske i dijakronijske perspektive u opisu jezika;
 4. objasniti osnove za podjelu slavenskih jezika u različite potporodice;
 5. objasniti i primijeniti usvojeni pojmovni i teorijsko-metodološki aparat iz područja poredbenog jezikoslovlja u kontekstu bavljenja odnosima među južnoslavenskim jezicima
 6. objasniti te primijeniti temeljne lingvističke pojmove i teorijsko-metodološke aparate u kontekstu tumačenja južnoslavenskih jezika
Metode podučavanja
Na predavanjima će se uglavnom koristiti frontalna ili predavačka metoda, a na seminarima će se izrazito poticati metoda kritičkog čitanja i raspravljački oblici rada. Posebno će se poticati grupni i individualni istraživački rad.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Glovacki Bernardi, Zrinjka (prir.) (2001). Uvod u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Predrag Piper (1998) Uvod u slavistiku. Beograd: Zavod za udžbenike
 3. Matasović, Ranko (2001) Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska
Dopunska literatura
 1. Škiljan, Dubravko (1994) Pogled u lingvistiku. Zagreb: Školska knjiga
 2. Matasović, Ranko (2005). Jezična raznolikost svijeta. Zagreb: Algoritam
 3. Matasović, Ranko (2016). Lingvistička povijest Europe. Zagreb: Matica hrvatska
 4. Požgaj Hadži, Vesna (2013) Jezik između lingvistike i politike. Beograd: Biblioteka XX vek