Naziv
Uvod u književnost i kulturu Roma 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije - romistika
ECTS bodovi
3
Šifra
99952
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
U ovom kolegiju studenti trebaju steći temeljan uvid u pojavu i razvoj književnosti i kulture Roma. Kolegij će sa ovim sadržajem upoznati studente s duhovnom i materijalnom kulturom kao i vrijednostima identiteta najveće europske manjine. Isto tako upoznat će ih i sa književnošću ne-Roma koja se bavi romskom tematikom.
Sadržaj
 1. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 2. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 3. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 4. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 5. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 6. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 7. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 8. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 9. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 10. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 11. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 12. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 13. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 14. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,
 15. Upoznavanje književnosti i književnika Roma. dinamika specifičnosti romske kulture i identiteta,

Ishodi učenja
 1. Analizirati usmenu književnost Roma
 2. Grupirati narodnu književnost Roma
 3. Usporediti romsku narodnu književnost sa narodnom književnošću ne-Roma
 4. Razlikovati oblike romske narodne književnosti
 5. Prepoznati oblike romske kulture
 6. Definirati kulture sedentarnih i nomadskih Roma
 7. Usporediti pojave u romskoj kulturi prema regijama
 8. Objasniti osobitosti romske kulture
Metode podučavanja
Usmeno izlaganje, razgovor, rad s tekstom, rad sa slikovnim materijalima, rad sa audio i video materijalima, analiza i demonstracija.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se cjelokupni rad studenata u kolegiju tijekom semestra. Završna ocijena proizlazi iz vrednovanja rada studenata tijekom semestra i završnoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roms en Europe, Council of Europe, publication in English and French; hrv. prijevod: 2009. Romi u Europi. Ibis, Zagreb. Đurić, R., 1987, Seobe Roma, Krugovi pakla i venac sreće, BIGZ, Beograd Mirga, A. & Mróz, L. 1994, Cyganie, Odmiennošć i nietolerancja, Warszawa; srp. Prijevod: 1997. Romi. Razlike i netolerancija. Akapit, Beograd. Fraser, A., The Gypsies, Blackwell Publishing Ltd., Oxford, 1995
 2. Demir, Ljatif, Romite vo makedonskata literatura, muzika i film, DARHIA, 2002, Skopje Demir Ljatif, Stari romski prikazni, Darhia, Skopje, 2004 Djuric, Rajko, Romi u evropskoj književnosti, 1996, Rrominterpres, Beograd Škreb,Zdenko: Književnost i povijesni svijet; Zagreb 1981 Djuric, R.,; Kajtazi,V. Povijest romske književnosti, Kali Sara Zagreb, 2012
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar