Naziv
Uvod u kulturnu antropologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
36000
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij Uvod u kulturnu antropologiju je zamišljen kao uvodni kolegij u kojem će studentima biti predstavljene i objašnjene najvažnije teorije i razvojni teoretski pravci i metode kulturne antropologije, te naznačeni najvažniji problemi i istraživanja. Studenti će upoznati najvažnije kulturne antropologe/inje i njihove etnografije koje su imale značajnu ulogu u razvoju kulturne antropologije. Studenti će steći temeljna znanja o osnovnim kulturnoantropološkim pojmovima kao što su kultura, identitet, religija, srodstvo i nasljeđivanje, etnička pripadnost, društveni sustavi, ekonomski sustavi, rod itd. te dobiti uvid u procese društvenih i kulturnih promjena. Kulturna antropologija kao disciplina koja daje uvid u ljudsku raznolikost (Kottak), odnosna čija je svrha razumijevanje i prihvaćanje različitosti među ljudima (Benedict) je izuzetno važna za sve profesije koje uključuju kroskulturalne i intrakulturalne projekte. Također je važna i za razumijevanje hrvatskog kulturnog identiteta i njegovo uklapanje u europski/e identitet/e.
Tijekom kolegija studenti će steći:
• empirijsko znanje o disciplini koja se naziva kulturna antropologija, te poznavanje njenih najznačajnijih teorija i predstavnika
• uvid u literaturu s tog područja i mogućnosti njenog kritičkog čitanja
• mogućnost kritičke i teoretske analize kulturnih pojava i promjena
• mogućnost šire uporabe kulturnoantropološkog znanja i njegovu primjenu u radnoj sredini
Sadržaj
 1. Definicije kulture Akulturacija, enkulturacija, integracija, adaptacija Kulturni relativizam, kulturni šok
 2. Etnolingvistika Od radikalnih do suvremenih teorija veze između jezika i kognicije
 3. Društvena organizacija Stvaranje grupa, oblici i tipovi srodstva
 4. Endogamija, egzogamija Tabu incesta Oblici nasljeđivanja
 5. Oblici braka Poligamija, poliandrija, poliginija Pravila seksualnog pristupa
 6. Načini preživljavanja Podjela rada Suradnja i specijalizacija rada
 7. Raspodjela i razmjena Kula i Potlach
 8. Politički sustavi Vrste političkih sustava
 9. Politička kontrola, regulacije konflikta Oblici političke moći Granice političke moći
 10. Definicije magije i religije Medicina, magija, religija – pojmovi i teorije
 11. Vrste i oblici magije i religije Religijski i magijski obredi i običaji
 12. Razvoj primijenjene antropologije Kulturna budućnost čovječanstva
 13. Antropologija kao disciplina Podjele antropologije Kulturna, socijalna antropologija, etnologija
 14. Razvoj antropologije početkom 20. stoljeća Malinowski, Radcliffe-Brown, Boas
 15. Razvoj antropologije sredinom 20. stoljeća Mead, Benedict Douglas, Evans-Pritchard, Levi-Strauss

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne pojmove u kulturnoj antropologiji i objasniti njihove odnose
 2. raspraviti koncepte kulture i kulturnih sustava
 3. opisati kronološki razvoj pojedinih škola i pravaca kulturne antropologije i navesti njihove predstavnike
 4. identificirati i objasniti vrste kulturnih interakcija i utjecaja
 5. primijeniti različite kulturnoantropološke teorije u analizi kulturnih sustava
 6. prepoznati i objasniti primjenjivost kulturne antropologije u različitim kontekstima
 7. analizirati veze između kulturne antropologije i politike u odabranim povijesnim razdobljima
 8. navesti i objasniti temeljne specifičnosti kulturnoantropološke etike
Metode podučavanja
Predavanja i seminari u opsegu od 30 sati tijekom jednog semestra (2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno).
Neki seminari će u potpunosti biti posvećeni kritičkim raspravama prezentiranog materijala, uključujući i kritičke osvrte na etnografije, dok će drugi aktualizirati i detaljnije pojašnjavati pojedine probleme u konkretnim istraživanjima. U sklopu seminara biti će prikazani i neki važniji etnografski filmovi koji su značajno obilježili razvoj kulturne antropologije
Metode ocjenjivanja
Rad studenata će se kontinuirano pratiti tijekom cijelog semstra, a ocjena na kraju će biti kumulativna. Od studenata se očekuje da aktivno sudjeluju u raspravama na predavanjima i seminarima, što će iznositi 10% njihove ukupne ocjene. Uspješno završavanje seminarskih zadataka će iznositi slijedećih 40%. Završni ispit studenti pišu na kraju semestra i ocjena iz tog ispita će se brojiti kao 50% završne ocjene.
Ocjenjvanje:
Sudjelovanje na nastavi 10%
Seminarski zadaci 40%
Završni ispit 50%

Obavezna literatura
 1. HAVILAND, William (2004), A.: Kulturna antropologija, "Naklada Slap", Jastrebarsko
 2. MOORE, Jerry D(2002): Uvod u antropologiju, Teorija i teoretičari kulture, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.
 3. EAGELTON, Terry (2002): Ideja kulture, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. KOTTAK, Conrad Philip (1991): Cultural Anthropology, McGraw-Hill, Inc., New York
 2. LEVI-STRAUSS, Claude (1989): Strukturalna Antropologija, Stvarnost, Zagreb.
 3. KUPER, Adam. 2004. Anthropology & Anthropologists. Routledge, New York.
 4. HARRIS, Marvin. 2001. The Rise of Anthropological Theory. Altamira Press, New York
 5. BOAS, Franz. 1965. General Anthropology. Johnson Reprint Collection.

Obavezan predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar