Naziv
Uvod u kulturu i civilizaciju Ukrajine
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
65585
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Stjecanje kompetencija o povijesno-kulturnom razvoju civilizacija na tlu Ukrajine, upoznavanje najznačajnijih epoha kulture, povijesne sudbine ukrajinskoga naroda te suvremenih problema društva.
Predočavanje kulture arhaičnog doba, nastanka Slavena i formiranja srednjovjekovne državnosti Kijevska Rus’. mitologije na prostoru Ukrajine; uloga staroukrajinske kulture u procesu europeiziranja ortodoksnih kultura, sudar istočnih i zapadnih konfesija (ukrajinski barok).Borba za nacionalni opstanak u doba velikih imperija, ukrajinska moderna i avangarda, doba totalitarnih režima, represije i disidenti. Izazovi modernoga doba.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s osnovnim parametrima Ukrajine. Uvodni prikaz kulturnoga razvoja na prostoru Ukrajine ( CD Kulturna baština Ukrajine). Upute glede osnovnih izvora (literatura, Internet).
 2. Prastare kulture na prostoru Ukrajine (Tripiljska kultura, Antičke civilizacije, slaveno-iranska prožimanja, slavenska plemena, mitske predodžbe starih Slavena). Moguće eme za samostalna istraživanja s osvrtom na drugi predmet studija.
 3. Srednjovjekovna Ukrajina (Kijevska Rus’) od procvata do propasti. (Nastanak Kijeva, uvođenje kršćanstva, doba velikih kneževa, spomenici arhitekture, prava, književnosti, epska tradicija). Teorije o imenu Rus’ i sudbini srednjovjekovne kulture u daljem razvoju civilizacije na prostoru Ukrajine.
 4. Uloga ukrajinske kulture u civilizacijskom razvoju Velike kneževine Litvanske (XIV st.), povijesne okolnosti razvoja renesansnih tendencija, ukrajinsko kozaštvo kao nacionalni fenomen, epske tradicije Ukrajine 15-16 st. Ukrajinski get’mani, uloga Ukrajine u obrani kršćanstva.
 5. Ukrajinska kultura u kontaktima s zapadnoeuropskim tradicijama 17. stoljeća, osobitosti nastanka ukrajinskoga baroka (sudar istočne i zapadne crkve, nastanak i sudbine crkvenog unijatstva; polemičke napetosti u ukrajinskom društvu između istoka i zapada).Najznačajniji izrazi ukrajinskoga baroka.
 6. Ukrajina u doba Rujine, istaknuti get’mani; uloga ukrajinske kulture u barokiziranju susjednih kultura (ukrajinski barok u Rusiji, barokiziranje kulture naroda istočne crkve). Ukrajinsko-hrvatske veze baroknoga doba.
 7. Ukrajina u doba Prosvjetiteljstva, problem nacionalnog jezika. Osobitosti ukrajinskog romantizma. Uloga folklora u nacionalnom opstanku. Političke represije imperijskih režima proti ukrajinske nacionalne svijesti; sistematske zabrane jezika. Dva tipa intelektualaca Ukrajine (Ševčenko i Gogolj).
 8. Folklorizam kulture, nacionalni otpor u ukrajinskom društvu, solidariziranje zapadne te istočne Ukrajine, borba za jezik tijekom 19 st.
 9. Značaj kulture i literature u otporu prema denacionalizatorskoj politici imperija. Galicija kao nacionalno središte, istaknuti predstavnici ukrajinskog nacionalnog otpora na rubu 19-20 stoljeća.
 10. Značaj kulture i literature u otporu prema denacionalizatorskoj politici imperija. Galicija kao nacionalno središte, istaknuti predstavnici ukrajinskog nacionalnog otpora na rubu 19-20 stoljeća.
 11. Ukrajinska moderna u kontekstu zapadnoeuropskih tendencija. Osobitosti ukrajinske avangarde 1910-1930. Ukrajinizacija: uspjesi i porazi.
 12. Ukrajina u doba totalitarnih režima 1930-1940, represije, genocid. Golodomor u Ukrajini. Ukrajinski antifašizam, patriotski preporod u književnosti 1940-1945.
 13. Kultura u doba socrealizma 1930-1950. Pokret u književnosti proti dogmatizma 1960. Nove represije, ukrajinsko disidentstvo.
 14. Ukrajina poslije proglasa neovisnosti, suvremeni problemi i dostignuća.
 15. Panoramski pregled kulturnog razvoja na prostoru Ukrajine, ponavljanje, seminar.

Ishodi učenja
 1. opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini
 2. kroz upoznavanje s kulturom i civilizacijom Ukrajine iskazati pozitivan stav prema drugim kulturama i uvažavati etničke različitosti
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
 4. koristiti stručnu i znanstvenu literaturu u svrhu vlastitog stručnog usavršavanja
Metode podučavanja
Predavnje kao panoramski pregled cjeline kroz povijesni razvoj uz metode:
- na početku predavnja postavljanje pitanja iz prethodnog predavanja s ciljem obnoviti znanja,
- akcentiranje pozornosti na pitanjima koja su posebice složena,
- komuniciranje nastavnika i studenata, također studenata međusobno.
- prezentacije,
- poredbe s aktualnim temama u hrvatskome društvu,
- tematske rasprave i usporedba s hrvatskom i svjetskom civilizacijom.
- akcentiranje na nužnosti savladanja oratorske vještine, kulture izlaganja,
- insciniranje ispita,
-stimuliranje studenata da se orijentiraju na uspijeh na ispitu prema izloženim kriterijima.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano kroz seminar:
- uvodna ispitivanja studenata na početku nastvave s ciljem obnoviti znanja,
- seminar na kraju semestra s ciljem modelirati ocjenivanje znanja,
- provjera korištenja preporučene literature

usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ukrajina.- Kolo. Zagreb: Matica hrvatska, 1997, br. 3.
 2. Kulturna baština Ukrajine.- Hrvatska revija, Matica hrvatska, jesen, 2005.
 3. Paščenko, Evgen. Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. Zagreb, 1999.
 4. Ukrajina u prošlosti i sadašnjosti. Dubrovnik, Časopis za književnost i znaost Matice hrvatske, 3/2007. uredio Jevgenij Paščenko
 5. Izdanja knjižnice Ucrainiana croatica, od 2008 do 2014, 10 knjiga.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar