Naziv
Uvod u mađarsko jezikoslovlje
Organizacijska jedinica
Katedra za hungarologiju
ECTS bodovi
2
Šifra
36014
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim općim spoznajama o mađarskom jeziku, o njegovoj strukturnim i sociolingvističkim pokazateljima, potrebnim za njegovo dalje proučavanje po pojedinačnim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa), prema opisu sadržaja kolegija.
Sadržaj
 1. Razmještaj govornika mađarskog jezika po svijetu.
 2. Razmještaj govornika mađarskog jezika po svijetu.
 3. Razmještaj govornika mađarskog jezika po svijetu.
 4. GLavne epohe povijesti mađarskog jezika s najbitnijim karakteristikama vanjske povijesti jezika.
 5. GLavne epohe povijesti mađarskog jezika s najbitnijim karakteristikama vanjske povijesti jezika.
 6. GLavne epohe povijesti mađarskog jezika s najbitnijim karakteristikama vanjske povijesti jezika.
 7. Glavne tipološke značajke te osnovne strukturne karakteristike mađarskog jezika.
 8. Glavne tipološke značajke te osnovne strukturne karakteristike mađarskog jezika.
 9. Glavne tipološke značajke te osnovne strukturne karakteristike mađarskog jezika.
 10. Arealne povezanosti s okolnim jezicima: glavni smjerovi kontakata mađarskog jezika s drugim jezicima
 11. Arealne povezanosti s okolnim jezicima: glavni smjerovi kontakata mađarskog jezika s drugim jezicima
 12. Genetsko srodstvo, podrijetlo mađarskog jezika i glavne faze njegova povijesnog razvoja.
 13. Genetsko srodstvo, podrijetlo mađarskog jezika i glavne faze njegova povijesnog razvoja.
 14. Genetsko srodstvo, podrijetlo mađarskog jezika i glavne faze njegova povijesnog razvoja.
 15. Ponavljanje, diskusija

Ishodi učenja
 1. Predočiti gdje i u kojem se omjeru služi mađarskim jezikom u svijetu.
 2. Imenovati i u nekoliko rečenica okarakaterizirati glavne razvojne etape vanjske povijesti mađarskog jezika
 3. Imenovati i oprimjeriti glavna razkikvna obilježja mađarskog gramatičkog sustava u odnosu na europske jezike
 4. Opisati jezično stablo ugrofinske grane uralskih jezika prema pojedinim podgranama, i navesti najvažnija vremenska cvorista u postupnom izdvajanju mađarskog jezika
Metode podučavanja
Pretežito frontalna predavanja, s puno vizualnih i interaktivnih elemenata. Uz kolegij postoji otvorena Omega aplikacija.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave je obavezno s posebnim obzirom na slabu opskrbljenost literaturom dostupnom na hrvatskom jeziku. Redovno pohađanje nastave uvjet je stjecanju potpisa. Studenti također moraju pokazati uvjerljiv stupanj aktivnosti na konzultativnim satima (sati ponavljanja i utvrđivanja gradiva). Vrednovanje znanja (ocjena) na temelju temelju pismenog ispita.

Obavezna literatura
 1. László Keresztes, A Practical Hungarian Grammar. Debrecen, 1995. str. 9-13. (Introduction)
 2. Tamás Forgács, Ungarische Grammatik. Wien, 2004. str.19-27. (Einführung)
 3. Ranko Matasović, Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb, 2001. str. 56-61. (Arealna klasifikacija jezika), 126-129. (Uralski jezici)
 4. L. Sočanac i dr., Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima. Zagreb, 2005. str. 51-55. (Hrvatski u dodiru s mađarskim jezikom. Povijest jezičnih dodira.)
 5. Dubravko Škiljan, Pogled u lingvistiku. Zagreb, 1980. - Jezici i pisma svijeta. str. 20-44. (21-30., 33-34.) - Jezična srodnost. str. 157-167. - Komparativna metoda. str. 173-175., 180-182., 183-185.
 6. Alemko Gluhak: Hrvatski etimološki rječnik. Zagreb, 1993. str. 77-78.
 7. L., Kontler: Povijest Mađarske. Srednja europa, Zgb., 2007., str. 31-47.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar