Naziv
Uvod u međukulturalnu psihologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
52607
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija

Cilj
Upoznati studente s ulogom kulturalnog konteksta u različitim područjima psihologije, prvenstveno u konceptualizaciji i istraživanjima sposobnosti, ličnosti, motivacije i emocija, mentalnog zdravlja te cjeloživotnog razvoja, te ih upoznati s osnovnim znanjima vezanim uz akulturacijske procese i stjecanje kulturalne kompetencije.
Sadržaj
 1. Uvod –pojam kulture u psihologiji, odnos prema srodnim disciplinama
 2. Osnovni teorijski pristupi međukulturalne psihologije - etička i emička psihologija, međukulturalna psihologija, kulturalna psihologija
 3. Metodologija međukulturalnih istraživanja - tipovi međukulturalnih istraživanja, razine analize u međukulturalnoj psihologiji, etičke i emičke istraživačke strategije
 4. Percepcija, kognicija i kultura
 5. Inteligencija i kultura
 6. Emocije i kultura
 7. Ličnost i kultura – koncept ličnosti u različitim kulturama, modeli ličnosti u kulturalnom kontekstu
 8. Kultura i ljudski razvoj – djetinjstvo, adolescencija, odrasla dob
 9. Sociokulturni kontekst, individualizam-kolektivizam, vrijednosti
 10. Socijalna percepcija i kultura
 11. Mentalno zdravlje i kultura
 12. Akulturacija i prilagodba drugim kulturama
 13. Kulturalna kompetentnost
 14. Kolokvij 1
 15. Kolokvij 2

Ishodi učenja
 1. Prepoznati ulogu kulture u najvažnijim psihičkim osobinama i procesima.
 2. Procijeniti prednosti i ograničenja standardne metodologije psihologijskih istraživanja u kontekstu različitih kultura.
 3. Objasniti važnost kulturalnog konteksta u konceptualizaciji i istraživanjima sposobnosti, ličnosti, motivacije i emocija, mentalnog zdravlja, cjeloživotnog razvoja.
 4. Kritički prosuđivati primjenjivost najvažnijih psiholoških teorija i koncepata iz međukulturalne perspektive.
 5. Analizirati osnovne probleme vezane uz prilagodbu drugim kulturama i stjecanje kulturalne kompetencije.
Metode podučavanja
Predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
U formiranju ukupne ocjene prati se aktivnost na nastavi koja čini 10% ocjene. Seminarski rad čini 15% ocjene, kolokviji čine 60% ocjene, a završni ispit 15%.

Obavezna literatura
 1. Matsumoto, D., Juang, L. (2008). Culture and Psychology, 4th ed. Thomson Wadsworth, International Student Edition.
 2. Friedmeyer, W., Lonner, W, Bendner, M., Hill, S. (2011). Online readings in psychology and culture
Dopunska literatura
 1. Shiraev, E., Levy D. (2003). Cross-cultural psychology: Critical thinking and contemporary applications, Second ed. Boston: Allyin and Bacon.
 2. Gardiner, H.W., Kosmitzki, C (2007). Lives across cultures: Cross-cultural human development. Boston: Allyin & Bacon.

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar