Cilj
Studenti će osmisliti nacrt relevantnog psihologijskog istraživanja, samostalno prikupiti i obraditi podatke te prezentirati nalaze stručnoj publici
Sadržaj
 1. Pretraživanje i pregled literature
 2. Izrada nacrta istraživanja
 3. Prikupljanje mjernih instrumenata i njihova eventualna prilagodba
 4. Po potrebi razvoj instrumenata: upitnika, anketa i sl.
 5. Pribavljanje odobrenja Etičkog povjerenstva ili etičke procjene mentora
 6. Pribavljanje dozvola relevantnih institucija (npr. vrtića, škole, dozvola roditelja i sl.)
 7. Prikupljanje podataka
 8. Statistička obrada podataka
 9. Interpretacija podataka
 10. Pisanje prve verzije diplomskog rada
 11. Korekcije i konzultacije s mentorom
 12. Korekcije i konzultacije s članovima povjerenstva
 13. Izrada završne verzije rada
 14. Izrada prezentacije za obranu rada
 15. Usmena obrana rada pred tročlanim povjerenstvom

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati dosadašnje spoznaje iz područja diplomskog rada objavljene u stranoj i domaćoj literaturi
 2. odabrati relevantan istraživački problem i samostalno kreirati znanstveno istraživanje
 3. odabrati relevantnu metodologiju i instrumente za istraživanje u području
 4. provesti istraživanje u skladu s etičkim standardima struke
 5. primijeniti složene postupke obrade prikupljenih podataka
 6. kritički interpretirati nalaze vlastitog istraživanja
Metode podučavanja
Konzultacije, usmjeravanje, mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Ocjena pisanog rada, prezentacija i usmena obrana rada

Obavezna literatura
 1. Ovisno o temi istraživanja
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 4. semestar