Naziv
Uvod u opću lingvistiku
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
47191
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15

Cilj
Kolegij daje cjelovitu sliku o domeni lingvistike i njezinim osnovnim problemima upoznajući studente s temeljnim sustavom pojmova i termina pojedinih lingvističkih disciplina kao i autorima (školama) koji su dali značajan doprinos razvoju lingvistike kao znanosti. Kolegij predstavlja uvod u kompletan ciklus lingvističkih kolegija u toku studija.
Sadržaj
 1. Uvod u lingvistiku. Predmet proučavanja. Znakovna priroda jezika. Opozicija jezik - govor. Lingvističke discipline prema prodručju i metodologiji proučavanja.
 2. Fonetika i fonologija. Glasovi i njihova podjela. Pojam fonema i alofona. Distinktivna obilježja. Morfologija. Morfem i alomorf. Vrste morfema. Leksičko i gramatičko značenje. Tvorba riječi. Fleksija. Gramatičke kategorije. Kriteriji za klasifikaciju vrsta riječi.
 3. Sintaksa. Sintagma. Rečenica. Tekst / diskurs. tipovi sintaktičkih veza. Stilistika. Višeznačnost pojma stil.
 4. Semantika. Predmet semantike. Značenjski odnosi u semantičkom polju: hiponimija, hiperonimija, antonimija, sinonimija, homonimija, polisemija. Leksikologija i leksikografija. Vrste rječnika. Struktura leksikograske jedinice. Vremenska, područna i funkcionalna raslojenost leksika. Problem posuđenica i tuđica. Onomastika.
 5. 1. test. Uvodno predavanje o jezičnoj raznolikosti i o geneološkoj podjeli jezika. Indoeuropslki jezici.
 6. Staroslavenski jezik. Istočnoslavenski jezici. (studentska izlaganja)
 7. Južnoslavenski jezici. (Sudentska izlaganja.)
 8. Zapadnoslavenski jezici. (Studentska izlaganja.)
 9. Morfološka klasifikacija jezika. Analitički i sintetički jezici.
 10. Pismo. Nastanak i razvoj od piktograma, ideograma i slogovnog pisma do alfabeta. Grafemika. Slavenska pismenost. Ortografija i ortoepija. Transkripcija i transliteracija.
 11. 2. test. Lingvistička istraživanja do 20. st. Velike lingvističke tradicije: indijska, kineska, hebrejska, arapska, antička. Komparativno-historijska lingvistika, biološki determinizam, humboldtizam, psihologizam, "mladogramatičari".
 12. Pregled lingvističkih istraživanja u 20. st. Ženevska škola. Praški lingvistički krug. A. Martinet. Danski glosematičari. Transformacijsko-generativni model N. Chomskog.
 13. F. de Saussure i strukturalizam. Jezična djelatnost. Jezik i govor. Struktura jezičnog znaka. Arbitrarnost i motiviranost znaka. Sinkronija i dijakronija. Sintagmatske i paradigmatske veze. Odjeci strukturalizma.
 14. Jezik kao sustav i jezik kao standard. Jezične funkcije po R. Jakobsonu. Formalizacije u lingvistici. Norma i standard. Jezični purizam. Jezična zajednica i jezični identitet (tipološki, genealoški, vrijednosni). Jezični supstrat i superstrat.
 15. 3. test. Razvoj lingvistike u Ukrajini. Povijest standardizacije ukrajinskog jezika. Leksikografija u Ukrajini.

Ishodi učenja
 1. objasniti i upotrijebiti lingvistički metajezik na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti ga u analizi fonetike, fonologije, morfologije, tvorbe riječi, sintakse, leksikologije i frazeologije te stilistike ukrajinskoga jezika
 2. opisati razvoj ukrajinistike u sklopu slavistike
 3. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja
Metode podučavanja
Izlaganje, prezentacije, audio zapisi različitih jezika, individualni rad prilikom pripreme studentskih izlaganja.
Metode ocjenjivanja
Konačna ocjena se formira kao srednja ocjena studentskih izlaganja, 3 testa, završnog kolokvija.

Obavezna literatura
 1. Škiljan, D.: Pogled u lingvistiku, Naklada Benja, Rijeka 1994. (i kasnija izdanja)
 2. Glovacki-Bernardi, Z. (prir): Uvod u lingvistiku, ŠK, Zagreb 2001.
Dopunska literatura
 1. Tekavčić, P.: Uvod u lingvistiku za studente talijanskog jezika i književnosti, SNL, Zagreb 1979.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar