Naziv
Uvod u populacijsku genetiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
66815
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15
Metodičke vježbe
15

Cilj
Upoznati studente antropologije s osnovnim pojmovima i matematičkim modelima koji se primjenjuju u populacijskoj genetici. Ova znanja će student primijeniti na odabranu populaciju u sklopu pripreme seminarske prezentacije i izrade seminarskog rada te time na konkretnom primjeru pokazati razumijevanje mehanizama koji dovode do promjene učestalosti gena u populaciji.
Sadržaj
 1. Globalna raznolikost ljudske vrste
 2. Hardy-Weinbergov princip i izračuni HWE
 3. Mutacija i genski pomak
 4. Selekcija i izračun koeficijenta selekcije
 5. Srođivanje i izračun koeficijenta srodstva
 6. Izračun genetskih udaljenosti (Fst)
 7. Tok gena i populacijski modeli
 8. Uniparentalno nasljedni biljezi (mtDNA, Y-kromosomi)
 9. Grafički načini prikaza genetičke raznolikosti (izrada filogenetskog stabla, izrada dendograma)
 10. Primjer i vježba iz bioinformatike
 11. seminarske prezentacije
 12. seminarske prezentacije
 13. seminarske prezentacije
 14. seminarske prezentacije
 15. seminarske prezentacije

Ishodi učenja
 1. Objasniti osnovne metode mjerenja populacijske raspodjele učestalosti gena
 2. Objasniti načine na koje učestalosti gena odražavaju evolucijski razvoj i adaptaciju na okoliš
 3. Objasniti načine na koje učestalosti gena odražavaju povijesno-migracijska kretanja stanovništva
 4. Raspraviti razmjere i uzroke biološke raznolikosti prisutne u ljudskoj vrsti
 5. Objasniti interakcije bioloških i kulturalnih značajki u ljudskim populacijama
 6. Primijeniti stečena znanja u jednostavnoj analizi populacijske strukture konkretne populacije
Metode podučavanja
Predavanja o temeljnim pojmovima, vježbe za svladanje određenih tehnika izračuna u populacijskoj genetici te seminari u okviru kojih se primjenjuje i kontekstualizira stečeno znanje
Metode ocjenjivanja
Struktura konačne ocjene iz kolegija je sljedeća: kolokvij - 20%; seminarska prezentacija - 20%; seminarski rad - 20%; pismeni ispit - 40%.

Obavezna literatura
 1. Prezentacije predavanja (ptt dokumenti) koje se objavljuju na OMEGA sustavu.
Dopunska literatura
 1. Literatura za seminarske prezentacije nije navedena jer je specifična za svaku odabranu temu.
 2. Cavalli-Sforza, L.L., P. Menozzi, A. Piazza: The History and Geography of Human Genes: (Abridged paperback edition, Princeton University Press, 1996).
 3. Hartl, D.L.: A Primer of Population Genetics. (Sinauer Associates, Inc., 2000): str.: 1-150.
 4. Jobling, M.A, M.E. Hurles, C. Tyler-Smith: Human Evolutionary Genetics: Origins, Peoples and Disease. (Garland Publishing, 2004).
 5. Cavalli-Sforza, L.L.: Geni, narodi, jezici. (Facta, Algoritam, 2008).
 6. Dawkins, R.: Sebični gen. (Luč, Izvori d.d., 2007).
 7. Diamond, J.: Sva naša oružja: Zarazne bolesti, čelik i puške. (Facta, Algoritam, 2007).
 8. Jones, S.: Y: Porijeklo muškarca. (Naklada Jesenski i Turk, 2006).
 9. Mayr, E.: Darwinov veliki dokaz. (Dom i svijet, Zagreb, 2000.).
 10. Sykes, B.: Sedam Evinih kćeri. (Naklada Zadro, 2002).

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar