Naziv
Uvod u psihologiju rada
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52606
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati psihofiziološke osnove čovjekove radne aktivnosti, socijalne okvire njezinog odvijanja i glavne pristupe povećanju produktivnosti, sigurnosti i zadovoljstva ljudi u radu.
Sadržaj
 1. Psihologija rada: Određenje i povijesni razvoj
 2. Upoznavanje svijeta rada: poslovi i njihovi zahtjevi
 3. Osnovni čimbenici radne uspješnosti
 4. Profesionalno usmjeravanje i razvoj karijere
 5. Profesionalna selekcija: određenje, teorijske osnove
 6. Profesionalna selekcija: glavni postupci i njihova valjanost
 7. Profesionalno osposobljavanje i razvoj osoblja
 8. Procjenjivanje rada i radne uspješnosti
 9. Motivacija i zadovoljstvo poslom
 10. Motivacija za rad: pregled osnovnih teorija
 11. Načini motiviranja zaposlenih
 12. Međuljudski odnosi u organizaciji: timski rad i rukovođenje
 13. Umor, stres i zdravlje na radu
 14. Psihologija rada kao profesija: područja djelovanja i mogućnosti zaposlenja
 15. Završna rasprava

Ishodi učenja
 1. Definirati područje psihologije rada
 2. Objasniti temeljne pojmove iz područja, važne za praćenje naprednijih kolegija iz područja psihologije rada
 3. Razlikovati različite pristupe humanizaciji rada i povećanju njegove učinkovitosti
 4. Kritički prosuditi profesionalne kompetencije potrebne za obavljanje posla u području psihologije rada i organizacijske psihologije
Metode podučavanja
Predavanja, vježbe, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave, kolokvij, projektni zadatak i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Šverko, B. (2012). Ljudski potencijali: Usmjeravanje, odabir i osposobljavanje. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 2. King, L. (2008). The Science of Psychology: An Appreciative View. Chapter 13: Industrial and Organizational Psychology (pp. 486-519). McGraw-Hill Higher Education.
 3. Galić, Z. (2008). Tko je zaslužan za uspjeh? Timski rad i rukovođenje u organizacijama. U D. Čorkalo Biruški, D. (Ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (str. 279. -297). Zagreb: Školska knjiga.
 4. Galić, Z., i Parmač, M. (2008). Što nas motivira za rad? U D. Čorkalo Biruški (Ur.). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori (str. 299.-321.). Zagreb: Školska knjiga.
Dopunska literatura
 1. Muchinsky, P. M. (2012). Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology (9th ed.) (poglavlja 3, 4, 10 ,11 i 12).
 2. Gurdulić-Šverko, A., Šverko, B. (1965). Prognostička valjanost nekih testova za uspjeh u zvanju dizaličara. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 16, 293-300.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar