Naziv
Uvod u psihopatologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
52596
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje kompetencija za prepoznavanje odstupanja u psihičkom funkcioniranju, usvajanje nazivlja i karakteristika osnovnih psihopatoloških fenomena te razvijanje diferencijalnodijagnostičkog razmišljanja u razlikovanju psihijatrijskih poremećaja i bolesti.
Sadržaj
 1. Uvod u psihopatologiju: psihijatrija, psihopatologija, psihologija – definicija, terminologija i međuodnosi
 2. Povijest psihopatologije, razlika „normalno – abnormalno“ u psihijatriji i klasifikacijski sustavi
 3. Način vođenja prvog razgovora, poremećaji svijesti i poremećaji psihomotorike i vanjski izgled
 4. Formalni i sadržajni poremećaji mišljenja
 5. Poremećaji afekta i poremećaji volje
 6. Poremećaji pamćenja, inteligencije, opažanja i pažnje
 7. Poremećaji nagona i socijalnog funkcioniranja
 8. Poremećaji doživljavanja vlastite ličnosti
 9. Shizofrenija
 10. Anksiozni poremećaji
 11. Poremećaji raspoloženja
 12. Bihevioralni sindromi udruženi s fiziološkim poremećajima i psihoorganski sindrom
 13. Bolesti ovisnosti
 14. Intelektualne teškoće
 15. Terapija u psihijatriji: Osnovna znanja iz biološke terapije, poglavito psihofarmakoterapije.

Ishodi učenja
 1. Definirati područje psihopatologije i razlikovati termine psihijatrija, psihopatologija i psihologija
 2. Razlikovati kriterije definiranja normalnog i abnormalnog ponašanja i doživljavanja u psihijatriji
 3. Prepoznati glavne simptome poremećenih psihičkih funkcija
 4. Povezivati simptome s najznačajnijim psihijatrijskim entitetima (poremećaji/bolesti)
 5. Razlikovati psihičke poremećaje i psihičke bolesti
 6. Objasniti osnovna etiološka tumačenja psihijatrijskih poremećaja
 7. Navesti epidemiološke karakteristike poremećaja
Metode podučavanja
predavanje, diskusije
Metode ocjenjivanja
Obavezno redovito pohađanje nastave je uvjet za pristupanje pismenom ispitu. Kriterij za prolaznost na pismenom dijelu ispita je 70%, nakon čega student pristupa usmenom dijelu ispita kako bi dobio konačnu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Begić, D. (2014). Psihopatologija. Zagreb: Medicinska naklada.
Dopunska literatura
 1. Blaney, P. H., & Millon, T. (2009). Oxford Textbook of Psychopathology. New York, Oxford: Oxford University Press.
 2. Sadock, B. J., Sadock, V. A., Ruiz, P. (2009). Kaplan & Sadock's Comprehensive textbook of psychiatry. Odabrana poglavlja. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 3. Davey, G. (2008). Psychopathology. Research, Assessment and Treatment in Clinical Psychology. Blackwell: Chichester.
 4. Davison, G. C., & Neale, J. M. (1999). Psihologija abnormalnog doživljavanja i ponašanja. Odabrana poglavlja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar