Naziv
Uvod u razvojnu psihologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51224
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Vježbe u praktikumu
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Cilj kolegija je studente upoznati i osposobiti za kritičko vrednovanje tradicionalnih i suvremenih načela, koncepta, teorija i metoda istraživanja čovjekova tjelesnog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja. Prikazat će se i objasniti biološki i okolinski činitelji i procesi koji uzrokuju razvojne promjene. Studente će se osposobiti za primjenu metode opažanja u prikupljanju podataka, te ih upoznati sa specifičnostima metoda i nacrta razvojnih istraživanja.
Studente će se senzibilizirati za etičke teškoće s kojima se susreću istraživači razvojnih promjena i upoznati ih s načinima njihovog otklanjanja, osobito u posebno osjetljivim razvojnim razdobljima. Analizirat će se isprepletenost teorija, istraživanja i učinkovitog rješavanja praktičnih pitanja vezanih uz područje razvojne psihologije.
Sadržaj
 1. Povijest razvojne psihologije
 2. Ciljevi, problemi i osnovni pojmovi u razvojnoj psihologiji. Periodizacija i temeljne zakonitosti razvoja.
 3. Metode istraživanja čovjekova razvoja i Etička načela u istraživanjima razvoja
 4. Biološki i okolinski činitelji razvoja i mehanizmi njihove interakcije
 5. Teorijske paradigme u razvojnoj psihologiji i kriteriji za evaluaciju i usporedbu teorija
 6. Freudeova teorija psihoseksualnog razvoja
 7. Eriksonova teorija psihosocijalnog razvoja
 8. Biheviorističke teorije razvoja: Tradicionalne teorije učenja
 9. Biheviorističke teorije razvoja: Socijalno-kognitivna teorija učenja
 10. Piagetova teorija kognitivnog razvoja
 11. Kohlbergova teorija moralnog razvoja
 12. Sociokulturalna teorija razvoja Vigotskog
 13. Etološki pristupi razvoju
 14. Bowlbyjeva teorija razvoja privrženosti
 15. Bronfenbrennerova teorija ekoloških sustava i bioekološki pristup razvoju

Ishodi učenja
 1. Opisati ciljeve i osnovne probleme kojima se bavi razvojna psihologija te uspoređivati i kritički vrednovati različite odgovore na njih.
 2. Prepoznati i klasificirati biološke i okolinske čimbenike razvoja i objasniti mehanizme njihova djelovanja.
 3. Poznavati etička načela istraživanja s djecom i moći identificirati i raspraviti njihovu (ne)primjenu u razvojnim istraživanjima.
 4. Opisati i međusobno usporediti specifične teorije čovjekova tjelesnog, kognitivnog, emocionalnog i socijalnog razvoja, te ih kritički vrednovati.
 5. Klasificirati razvojne teorije u temeljne razvojne paradigme.
 6. Prepoznati primijenjene metode i nacrte istraživanja razvoja u razvojnim istraživanjima i procijeniti njihovu prikladnost.
 7. Poznavati, moći odabrati i primijeniti prikladne metode sustavnog opažanja za prikupljanje podataka u istraživanju razvoja.
 8. Prepoznati i protumačiti kojim se razvojnim problemima bave psiholozi u različiti kontekstima te koja znanja iz razvojne psihologije (teorijska, metodološka, etička) pritom primjenjuju.
Metode podučavanja
Predavanja
Vježbe terenske i metodičke
Terenska nastava
Seminarski i samostalni zadaci
Diskusije
Multimedija i mreža
Metode ocjenjivanja
Bilježi se redovitost pohađanja nastave i pripreme za nastavu i ono je preduvjet za izlazak na provjere znanja. Usvajanje metode opažanja prati se izvještajem s opažanja.Studentski rad se prati dvama pismenim kolokvijima. Svaki položeni kolokvij nosi 40% od završne ocjene iz kolegija (ili 80% položeni pismeni i usmeni ispit) dok individualni seminarski rad nosi 20% ocjene. Studenti koji žele pokazati višu razinu znanja od one pokazane u kolokvijima pristupaju usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Ajduković, M. i Kolesarić, V. (Ur.) (2003). Etički kodeks istraživanja s djecom. Vijeće za djecu Vlade RH i Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
 2. Berk, L. (2007). Psihologija cjeloživotnog razvoja (poglavlja 1.-3.). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Buggle, F. (2002). Razvojna psihologija Jeana Piageta (3. poglavlje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 4. Fulgosi, A. (1982). Teorije ličnosti (Poglavlja 1. i 3.). Zagreb: Školska knjiga.
 5. Gardner, H. , Kornhaber, ML i Wake, WK. (1999). Inteligencija - različita gledišta. (4. poglavlje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 6. Pervin, L.A., Cervone, D., John, O.P. (2008). Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga. (str. 128-139; 400-424; 494-513)
 7. Schaffer, H. R. (2004). Introducing Child Psychology (Chapter 7). Oxford: Blackwell.
 8. Vasta, R., Haith, M.M. i Miller, S.A. (1998). Dječja psihologija: Moderna znanost (Poglavlja 1.-4.). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 9. Zarevski, P. (1997). Psihologija pamćenja i učenja. (Pogl.3). Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 28,5, 759-775.
 2. Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In International Encyclopedia of Education, Vol.3, 2nd.Ed. Oxford: Elsevier. Reprinted in: Gauvian, M. & Cole, M. (Eds.), Readings on the development of children, 2nd Ed. (1993, pp. 37-43). NY: Freeman.
 3. Crain, W. (2007/2011/2015). Theories of development: Concepts and applications. Psychology Press.
 4. Newman, B. M., & Newman, P. R. (2007/2009/2015). Theories of human development. Psychology Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar