Naziv
Analiza antropoloških podataka
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
4
Šifra
64086
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Cilj kolegija je da studente, kao nematematičare, upozna s primjenom statističkih metoda u antropologiji: postizanju egzaktnih rezultata, provjerama hipoteza, otkrivanju realne povezanosti činjenica i egzaktnom zaključivanju u području multivarijatne analize podataka. U praktičnom dijelu nastave studentima se pruža prigoda da ovladaju tehnikama multivarijatne analize podataka na primjerima iz antropologije i da steknu vještine u interpretaciji dobivenih rezultata. Kolegij prema tome obuhvaća teme od pripreme podataka, analize predloženim kvantitativnim metodama, obrade raspoloživim programskim paketom IBM SPSS 23.0. do interpretacije rezultata.
Sadržaj
 1. Deskriptivna statistika u statističkom paketu IBM SPSS 23.0.
 2. Korelacije u statističkom paketu IBM SPSS 23.0.
 3. Testiranja značajnosti razlika između aritmetičkih sredina u statističkom paketu IBM SPSS 23.0. (parametrijske metode)
 4. Testiranja značajnosti razlika između aritmetičkih sredina u statističkom paketu IBM SPSS 23.0. (neparametrijske metode)
 5. Analiza glavnih komponenata u statističkom paketu IBM SPSS 23.0.
 6. Faktorska analiza u statističkom paketu IBM SPSS 23.0.
 7. Klaster analiza u statističkom paketu IBM SPSS 23.0.
 8. Analiza varijance - jednofaktorska i dvofaktorska statističkom paketu IBM SPSS 23.0.
 9. Linearna regresija u statističkom paketu IBM SPSS 23.0.
 10. Logistička regresija u statističkom paketu IBM SPSS 23.0.
 11. Rekapitulacija rukovanja podacima i deksriptivne statistike.
 12. Rekapitulacija univarijatnih metoda inferencijalne statistike.
 13. Rekapitulacija multivarijatnih metoda.
 14. Rekapitulacija temeljnih znanja iz statistike. Deskriptivna i inferencijalna statistika.
 15. Osnove rukovanja podacima u statističkom paketu IBM SPSS 23.0.

Ishodi učenja
 1. Kreirati baze podataka u programima Microsoft Excel i IBM SPSS 23.0.
 2. Koristiti program IBM SPSS 23.0 za rukovanje podacima
 3. Prepoznati vrste podataka (mjerne ljestvice), i primjeniti znanje o pretpostavkama za odabir odgovarajuće statističke metode za analizu podataka
 4. Samostalno postaviti odgovarajuće statističke hipoteze na temelju željenih ciljeva istraživanja
 5. Samostalno primjeniti odgovarajuće statističke metode iz područja deskriptivne statistike, sređivanje dobivenih podataka i izvođenje zaključaka
 6. Samostalno primjeniti odgovarajuće statističke metode iz područja inferencijalne statistike, sređivanje dobivenih podataka i izvođenje zaključaka
 7. Samostalno primjeniti odgovarajuće metode iz područja multivarijatnih statističkih analiza, sređivanje dobivenih podataka i izvođenje zaključaka
Metode podučavanja
Izravno poučavanje
Samostalno učenje
Modeliranje s demonstracijom
Poučavanje vođenim otkrivanjem i raspravom
Metode ocjenjivanja
Praktični dio ispita:
Rješavanje praktičnih zadataka primjenom programa IBM SPSS 23.0. na podacima iz područja antropologije.

Usmeni ispit (tumačenje dobivenih podataka i primijenjenih metoda, te pretpostavki njihove primjene, s obrazlaganjem značenja pojedinih pokazatelja).


Pohađanje nastave i aktivnost u nastavi: 5%
Praktični dio ispita: 20%
Usmeni ispit: 75%

Obavezna literatura
 1. Halmi, A. (2003). Multivarijatna analiza u društvenim znanostima. Zagreb: Alinea.
 2. Petz, B., Kolesarić, V., Ivanec, D. (2012). Petzova statistika. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Pallant, J. (2010). SPSS Survival Manual 4th edition. Berkshire, UK: McGrow Hill.
 4. Rudan, P., Finka, B., Janićijević,B, Jovanović, V., Kušec, V., Miličić, J. Mišigoj-Duraković, M. Roberts, D.F., Schmutzer, Lj., Smolej-Narančić, N., Sujoldžić, A., Szirovicza, L., Šimić, D., Šimunović, P., Špoljar-Vržina, S.M. (1990). Antropološka istraživanja istočnog Jadrana, Knjiga druga Biološka i kulturna mikrodiferencijacija seoskih populacija otoka Hvara. Zagreb: Hrvatsko antropološko društvo.
Dopunska literatura
 1. Sindik, J. (2014). Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu. Dubrovnik: Sveučilište u Dubrovniku.
 2. Dillon, M., Goldsein, G.M. (1984). Multivariate Analysis - Methods and applications, New York: John Wiley & Sons.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar