Naziv
Uvod u semiologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
80856
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
usvojiti osnovne pojmove iz semiologije, ovladati instrumentarijem i različitim metodološkim pristupima
Sadržaj
 1. Semiologija kao znanost o različitim sustavima znakova
 2. Društveni aspekti znakova
 3. Poveznica između lingvističkoga znaka i semiološkoga znaka, odnosno između lingvistike i semiologije
 4. Upotreba različitih sustava znakova u komunikaciji
 5. Modeliranje stvarnosti
 6. Supstitucija predmeta pojmom
 7. Prva pismena provjera
 8. Semiologija komunikacije i semiologija značenja
 9. Saussureovska semiologija
 10. Pragmatička dimenzija semiologije
 11. Što sve može postati znakom?
 12. Tipologija znakova
 13. Sociosemiologija i psihosemiologija
 14. Problemi intencionalnosti - uvod u semiotiku
 15. Druga pismena provjera

Ishodi učenja
 1. usvojiti semiološki metajezik
 2. odrediti i klasificirati tipove znakova
 3. prepoznati različite semiološke sustave unutar komplesnoga znaka
 4. osvijestiti dihotomiju intencionalnost vs. neintencionalnost u znaku
Metode podučavanja
kombinirana metoda (ex cathedra i vođena rasprava)
Metode ocjenjivanja
polusemestralne pismene provjere i konačni usmeni ispit (pozitivne ocjene pismenih provjera uvjet su za pristup usmenom ispitu)

Obavezna literatura
 1. Dubravko Škiljan, U pozadini znaka, Školska knjiga, Zagreb 1985.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar