Naziv
Uvod u sociodemografiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
131640
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Ovim kolegijem se nastoji uputiti studente na izučavanje ključnih sociodemografskih problema i izazova današnjice, te im pružiti znanja o povratnim spregama među odrednicama demografskog i društvenoekonomskog rasta i razvoja. Poseban naglasak je na teorijskim interpretacijama i metodološkim pitanjima analize biološke i prostorne dinamike i strukture stanovništva, kao i na razumijevanju izazova populacijskih politika u razvijenim i zemljama u razvoju. Nastoji se upoznati studente s osnovnim pojmovima iz područja sociodemografije, predstaviti ključne demografske procese oko strukture i distribucije te biološke i prostorne dinamike (prirodnog i mehaničkog kretanja) stanovništva, pojasniti tipove i modele populacijskih politika, te dati pregled najvažnijih teorijskih koncepcija o stanovništvu, kao jedan od elemenata sociološke analize. Ta će se znanja nadopuniti praktičnim uputama o metodama i instrumentima praćenja i analize sociodemografskih trendova i stanja na temelju statističkih podataka dostupnih u Hrvatskoj, Europi i svijetu, kao i studentskim seminarima na odabranu temu.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, upoznavanje sa strukturom i sadržajem kolegija te načinom rada i ocjenjivanja
 2. Sociodemografija kao interdisciplinarno područje, njen predmet, metode i odnos prema sociološkim istraživanjima
 3. Osnovni pojmovi demografije. Struktura i sastav stanovništva. Prirodno i mehaničko kretanje
 4. Demografske strukture i dinamike: biološke i društvene komponente rasta i distribucije stanovništva
 5. Demografski izvori i sociodemografska analiza: osnovni pristupi, metode i indikatori
 6. Povijesni razvoj naseljenosti na zemlji. Teorija demografske tranzicije
 7. Stanovništvo, resursi, socioekonomski rast ili odrast?
 8. Prostorna pokretljivost stanovništva: migracijski fenomeni i izazovi
 9. Migracije i mobilnost: sociodemografski i drugi učinci
 10. Etnodemografska istraživanja u nacionalnom i regionalnom kontekstu
 11. Starenje, zdravlje i kvaliteta života: europski i hrvatski primjeri
 12. Populacijske politike: izazovi, ciljevi, instrumenti i iskustva
 13. Trendovi demografskog razvoja i populacijska strategija Hrvatske
 14. Dinamika općeg kretanja stanovništva u 21. stoljeću: demografska budućnost svijeta
 15. Sinteza kolegija, zaključna razmatranja i ponavljanje gradiva

Ishodi učenja
 1. Razumjeti, usvojiti i koristiti znanja o međuzavisnosti sociodemografskih i socioekonomskih stanja i procesa.
 2. Kritički se odnositi prema pokazateljima i interpretacijama demografskih dinamika i struktura u specifičnim društvenim i geografskim kontekstima.
 3. Razumjeti zakonitosti prirodnog i mehaničkog kretanja stanovništva i strukturnih preduvjeta razvoja stanovništva.
 4. Razumjeti veze između demografskog razvoja populacije te različitih mjera populacijske, ekonomske i politike prostornog razvoja
 5. Analizirati i interpretirati osnovne statističke i druge rezultate prikupljanja demo-statističkih podataka iz raznih izvora.
 6. Razumjeti interakcijski odnos između demografskih procesa i djelovanja društvenih, ekonomskih, političkih i drugih faktora.
 7. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji i izlaganju pred kolegama.
Metode podučavanja
Teorijska predavanja na bazi odabrane literature, te dokumentacije o teorijsko-metodološkim aspektima međuzavisnosti sociodemografskih i socioekonomskih stanja i procesa biti će popraćena poticajima na kritičko razmišljanje i aktivnu participaciju studenata u interaktivnim diskusijama o demografskim problemima i opcijama u Svijetu, Europi i Hrvatskoj. U praktičnom dijelu nastave studenti će se uvesti u metode obrade statističkih i drugih podataka za sociodemografsku analizu, te pripremiti i izlagati seminare na odabranu temu, ili studiju slučaja u konkretnim društvenim i geografskim kontekstima, koje će prema vlastitom interesu i uz podršku predavača odabrati za izradu svojih seminarskih radova. Tokom kolegija će se koristiti power-point prezentacije, on-line baza podataka, audio-vizualni dokumentarni materijali, seminari temeljem literature o različitim aspektima sociodemografske problematike, rasprave o i povodom seminarskih tema.
Metode ocjenjivanja
Obvezna prisutnost na nastavi je minimalno 70% predavanja i 70% seminarskih termina. Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima iznosi 15% ocjene. Studenti trebaju odabrati jedan rad iz popisa seminarske literature, pismeno predati kratki sinopsis svog izlaganja, te potom usmeno izložiti odabrani rad na seminaru, a ta aktivnost - pisani sinopsis seminarskog rada i javna prezentacija seminara iznosi 35% ocjene. Završni pisani ispit iznosi 50% ocjene. Studenti koji su nezadovoljni predloženom završnom ocjenom imaju mogućnost izaći na dodatni usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Wertheimer-Baletić, A. (1999) Stanovništvo i razvoj. Zagreb: Mate -Biblioteka Gospodarska misao
 2. Nejašmić, I. (2005) Demogeografija: stanovništvo u prostornim odnosima i procesima. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Mežnarić, S. (1991) Otkrivanje prostora – prekrivanje vremena: migracije umjesto razvoja. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske.
 4. Gelo, J.; Akrap, A.; Čipin, I. (2005) Temeljne značajke demografskog razvoja Hrvatske (bilanca 20. stoljeća). Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
 5. Petit, V. (2013). Counting Populations, Understanding Societies: Towards a Interpretative Demography. Springer
Dopunska literatura
 1. Grizelj, M.; Akrap, A. (2006) Projekcije stanovništva Republike Hrvatske: 2004.-2051. Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske (monografija).
 2. Cohen, J. (1995) How Many People Can the Earth Support? New York: W. W. Norton & Co.
 3. Akrap, A.; Čipin, I. (2006) Socijalitetni sterilitet u Hrvatskoj – Zašto smo neoženjeni i neudane. Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.
 4. Ehrlich, P. (1968) The Population Bomb. New York: Ballantine Books.
 5. Friganović, M. (1990) Demogeografija: stanovništvo svijeta, Zagreb: Školska knjiga.
 6. UNFPA. (2013) State of World Population 2018 (https://www.unfpa.org/swop-2018)
 7. Houser, Ph. M.; Duncan, O.D. (1972) The Study of Population . An Inventory and Apprisal. Chicago and London: The University of Chicago Presss.
 8. Lesthaeghe, R. (1995) “The second demographic transition in Western countries: An interpretation”. In.: K. O. Mason and A.-M. Jensen (eds.) Gender and family change in industrialized countries. Oxford, Clarendon Press, pp. 17-62.
 9. Meadows, D.; Meadows, D.L.; Randers, J.; Behrens W.W. (1972) The Limits to Growth: a Report for the Club of Rome' s Project on the Predicament of Mankind. London: Earth Island.
 10. Nejašmić, I. (1991) Depopulacija u Hrvatskoj: Korijeni, stanje, izgledi. Zagreb: Globus.
 11. Roca, Z. (1987) Demografsko-ekološki slom. Zagreb: August Cesarec.
 12. UNDP. (2013). Human Development Report 2013 – The Rise of the South: Human Progress in a Diverse World. (http://issuu.com/undp/docs/hdr_2013_en?e=3183072/1754153).

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar