Naziv
Uvod u studij nizozemskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
46851
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Kolegij pruža studentima uvod u osnovne teme i probleme kojima se lingvistika nizozemskog jezika bavi.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Jezična tipologija, jezične porodice, germanski jezici
 3. Jezična tipologija, jezične porodice, germanski jezici
 4. Pregled povijesti nizozemskog jezika
 5. Pregled povijesti nizozemskog jezika
 6. Norme i pravila (rječnici, gramatike; pravopis)
 7. Norme i pravila (rječnici, gramatike; pravopis)
 8. Dijalekti
 9. Jezična situacija u Belgiji
 10. Nizozemski u (bivšim) kolonijama
 11. Morfologija
 12. Tvorba riječi
 13. Frazeologija
 14. Glagolski vid
 15. Osvrt na kolegij

Ishodi učenja
 1. nabrojati i opisati glavne tipove jezika
 2. opisati osobine fleksijskih jezičnih tipova
 3. zaključiti i samostalno odrediti kojem jezičnom tipu pripadaju glavni europski jezici
 4. nabrojati i odrediti glavne značajke nizozemskog jezika u glavnim jezičnopovijesnim epohama
 5. kategorizirati i opisati povijesni razvoj nizozemskog jezika od 700. godine do danas
 6. definirati sociolingvističke razlike između nizozemskog jezika u Belgiji i Nizozemskoj
 7. imenovati jezične varijacije nizozemskog jezika koje su nastale zbog kolonizacije
Metode podučavanja
frontalna nastava, rasprave na nastavi (zadaci za studente), Power Point prezentacije i kratki filmovi; E-Learning (Omega)
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje nastave i sudjelovanje na nastavi, dva obvezna kolokvija i ispit.

Obavezna literatura
 1. Smedts, Willy & Van Belle, W. (2003). Taalboek Nederlands. Kapellen: Uitgeverij Pelckmans. Kapellen. (poglavlje III: Woordleer: morfologie en semantiek, str. 55-107);
 2. Gritter G. (1993), Van oerklank tot moedertaal. Over de ontwikkeling van het Nederlands, Utrecht/Antwerpen
 3. Vries, J.W. de [e.a] (1994), Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands. Amsterdam.
Dopunska literatura
 1. Booij, Geert. (2002). The Morphology of Dutch Oxford University Press

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar