Naziv
Uvod u studij njemačkoga jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
36027
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sustavno usvajanje gramatičkoga nazivlja u njemačkom i hrvatskom jeziku s težištem na fleksijskoj morfologiji, vrstama riječi i sintaksi
Sadržaj
 1. Što je gramatika? Što je jezik/komunikacija
 2. Riječ: (tipološke) definicije i značajke
 3. Vrste riječi u njemačkom i hrvatskom
 4. Glagol: morfološke osobine
 5. Glagolski aspekt u njemačkom i hrvatskom
 6. Imenica: morfološke osobine
 7. Član u njemačkom jeziku
 8. Što je sintaksa?
 9. Dijelovi rečenice u njemačkom i hrvatskom
 10. Red riječi u njemačkom i hrvatskom
 11. Značenje glagolske valencije za tvorbu rečenice
 12. Vrste rečenica
 13. Zavisnosložena rečenica u njemačkom i hrvatskom
 14. Završna rasprava i rekapitulacija
 15. Kolokvij - predispit

Ishodi učenja
 1. definirati osnovne jezikoslovne pojmove poput gramatike, jezika, komunikacije
 2. opisati i nabrojati različite definicije pojma riječi
 3. nabrojati osnovne vrste riječi i dijelove rečenice
 4. definirati vrste riječi i dijelove rečenice
 5. usporediti značajke glagola i imenica u njemačkom s onima u hrvatskom jeziku
 6. usporediti rečenične strukture u njemačkom i hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
Frontalna nastava, predavanje
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Glovacki-Bernardi, Zrinjka: Osnove njemačke gramatike. Zagreb: Školska knjiga, 2001.
 2. Fleischer, Wolfgang, G. Helbig und G. Lercher: Kleine Enzyklopädie Deutsche Sprache. Frankfurt am Main et. al.: Peter Lang, 2002.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar