Naziv
Uvod u studij srpskog jezika, književnosti i kulture
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
37522
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj ovoga kolegija jest: (1) stjecanje temeljnih uvida u razvoj srpskog književnog jezika, književnosti i kulture od njezinih početaka do današnjih dana te (2) čitanje i interpretacija reprezentativnih djela srpske književnosti.
Sadržaj
 1. Drugi kolokvij
 2. Uvodno predavanje
 3. Periodizacija razvoja srpskog književnog jezika od početka srpske pismenosti do 19. stoljeća.
 4. Periodizacija srpske književnosti; temeljni pojmovi: stara, narodna i nova književnost; jezik literature; kontinuitet razvoja literature; autohtoni i receptivni model razvoja književnosti; funkcionalna književnost; književnost kao umjetnost.
 5. Stara književnost: počeci srpske pismenosti; temelji srednjovjekovne kulture; književnost epohe Nemanjića; kasni srednji vijek; književni rad pod Turcima.
 6. Narodna književnost: narodna proza; narodna lirika; epska poezija do Vukovih zapisa; klasična redakcija narodne epike.
 7. Književnost 18. vijeka: barok i prosvjetiteljstvo; ruskoslovensko doba; klasicizam.
 8. Prvi kolokvij
 9. Standardizacija srpskog jezika: predvukovsko i vukovsko doba; beogradski stil.
 10. Doba prosvećenosti – Dositej Obradović; predromantizam: književnost Vukovog doba; narodni pjevači; Vuk Karadžić; pjesništvo – od klasicizma prema romantizmu; Sterija; Njegoš.
 11. Romantizam: romantizam 40-ih godina; romantizam omladinskog doba.
 12. Realizam: rani realizam; kritički realizam; pjesništvo u doba realizma; drama u doba realizma; sazrijevanje kritike.
 13. Moderna: hegemonija kritike; pjesništvo: između parnasa i simbolizma; lirski realisti; postrealistička proza.
 14. Avangarda i novi realizam: ekspresionizam i drugi izmi; Miloš Crnjanski; Ivo Andrić; tradicionalna literatura; nadrealizam; socijalna i ratna literatura.
 15. Suvremena književnost: proza; poezija; drama i satira; književna kritika i povijest književnosti.

Ishodi učenja
 1. Sažeti i objasniti povijesni razvoj srpskog književnog jezika
 2. Nabrojiti razvojne faze srpskog književnog jezika i opisati njihova temeljna obilježja i predstavnike
 3. Opisati i svojim riječima objasniti proces standardizacije suvremenog srpskog jezika
 4. Objasniti periodizaciju srpske književnosti, identificirati njezine specifičnosti
 5. Imenovati reprezentativne autore i djela pojedinih stilskih formacija
 6. Klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 7. Usporediti i komentirati povijesne i kulturne procese odabranih južnoslavenskih kultura u južnoslavenskom kontekstu
 8. Usporediti i komentirati povijesne i kulturne procese odabranih južnoslavenskih kultura u južnoslavenskom kontekstu
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, PPT prezentacije
Metode ocjenjivanja
Pismeni kolokviji.

Obavezna literatura
 1. Ivić, Pavle: “Književni jezik kao instrument kulture i produkt istorije naroda”: http://www.rastko.rs/isk/isk_04.html
 2. Milanović, Aleksandar: Kratka istorija srpskog književnog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2004. (izabrana poglavlja)
 3. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti, Prosveta, Beograd, 2004. / Prosveta, Beograd, 2002. / Nolit, Beograd, 1983.
 4. Ivić, Pavle: Istorija srpske kulture: http://www.rastko.rs/isk/index_c.html (izabrana poglavlja)
 5. Korpus reprezentativnih književnih tekstova koji će se obrađivati u seminarima
Dopunska literatura
 1. Ivić, Pavle: Pregled istorije srpskog jezika, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 1998.
 2. Ivić, Pavle: Srpski narod i njegov jezik, Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad, 2001.
 3. Mladenović, Aleksandar: Istorija srpskog jezika, Čigoja štampa, Beograd, 2008.
 4. Pantić, Mihajlo: Antologija srpske pripovetke: (1945-1995), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.
 5. Stojković, Borivoje: Istorija srpskog pozorišta od srednjeg veka do modernog doba, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Beograd, 1979.
 6. Srpska književnost u književnoj kritici, I-XII, grupa autora, ur. Jovan Hristić, Nolit, Beograd, 1966.
 7. Pantić, Mihajlo: Aleksandrijski sindrom, I-II, Prosveta, Beograd, 1987; Srpska književna zadruga, Beograd, 1994.

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar