Naziv
Uvod u tipologiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52303
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Na kolegiju studenti se upoznaju s osnovama jezične tipologije kao lingvističke discipline. Obrađuju se povijest, osnovne teorijske postavke i metodološki principi istraživanja u tipologiji. Kolegij usto daje pregled tipološki najrelevantnijih pojmova i kategorija iz područja morfologije i sintakse.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata s obvezama na kolegiju
 2. Što je tipologija i kako izgleda tipološko istraživanje
 3. Povijest tipologije. Univerzalije
 4. Generativna gramatika i funkcionalizam
 5. Glosiranje. Opis glavnih deskriptivnih kategorija i pojmova (I. dio)
 6. Opis glavnih deskriptivnih kategorija i pojmova (II. dio)
 7. Praktični rad: The World Atlas of Language Structures (WALS), glosiranje
 8. Izvori podataka za tipološko istraživanje i njihovo prikupljanje I
 9. Izvori podataka za tipološko istraživanje i njihovo prikupljanje II
 10. Uzorkovanje jezika (Language sampling)
 11. Dijakronija u tipologiji: teorija gramatikalizacije
 12. Jezična kompleksnost. Polisinteza i inkorporacija
 13. Sročnost, rod, klasifikatori
 14. Clause alignment (ergativni, akuzativni i aktivno-stativni jezici)
 15. Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. studenti će moći objasniti glavna teorijsko-metodološka obilježja tipološko-funkcionalističkog pristupa i jezičnoj raznolikosti i usporediti ga s generativnim pristupom.
 2. studenti će moći koristiti interaktivne baze podataka o jezičnim obilježjima WALS (www.wals.info).
 3. studenti će moći nabrojati glavna tipološki relevantna jezična obilježja na razinama morfologije i sintakse te će ih moći primijeniti u elementarnoj analizi tipološki različitih jezika.
 4. studenti će moći detaljno opisati tipološki profil odabranih morfoloških i sintaktičkih obilježja, njihovu arealnu i genetsku distribuciju, relevantne univerzalije te statistički neočekivane korelacije s drugim obilježjima.
 5. nabrojati glavna tipološki relevantna obilježja (ona među kojima postoje statistički neočekivane korelacije) na svim jezičnim razinama (fonologija, morfologija, sintaksa)
 6. samostalno se služiti gramatikama njima nepoznatih jezika i na temelju njih prikupljati podatke relevantne za tipološka ili genetsko-lingvistička istraživanja
Metode podučavanja
Usmeno predavanje. Analiza jezičnih primjera i rasprava na seminaru na temelju pročitanog teksta. Praktični rad na računalu.
Metode ocjenjivanja
Seminarski zadatci. Ispitni seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Dryer, Matthew S. & Haspelmath, Martin (ur.) 2013. The World Atlas of Language Structures Online. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. (http://wals.info/)
 2. Song, Jae Jung. 2018. Linguistic typology. Oxford: Oxford University Press. (odabrana poglavlja)
 3. Velupillai, Viveka. 2012. An introduction to linguistic typology. Amsterdam: Benjamins.
Dopunska literatura
 1. Plungjan, Vladimir A. 2016. Opća morfologija i gramatička semantika: uvod u problematiku. Preveo Petar Vuković. Zagreb: Srednja Europa.
 2. Song, Jae Jung (ur.). 2011. The Oxford Handbook of Linguistic Typology. Oxford: Oxford University Press.
 3. Comrie, Bernard. 1989. Language universals and linguistic typology: syntax and morphology. 2nd ed. Chicago: The University of Chicago Press.
 4. Matasović, Ranko. 2001. Uvod u poredbenu lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska.
 5. Marković, Ivan. 2012. Uvod u jezičnu morfologiju. Zagreb: Disput.
 6. Aikhenvald, Alexandra Y. & Robert M. W. Dixon (eds.). 2017. The Cambridge handbook of linguistic typology. Cambridge: Cambridge University Press.

Izborni predmet na studijima
 1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar