Naziv
Uvod u znanstveno istraživanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36007
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Upoznavanje s temeljnim problemima metodologije znanstvenih istraživanja u društvenim znanostima kao i razumijevanje temeljnih principa istraživackih postupaka u metodologiji društvenih znanosti koje omogućuje razumijevanje i predstavljanje (prikaz) znanstvenih istraživanja.
Kolegij je uvod u kompleksan studij sociološke metodologije.
Sadržaj
 1. Što je znanost; Razlikovanje znanstvene i neznanstvene spoznaje; Kodifikacija osnovnih principa znanosti; Znanost i filozofija;
 2. Ciljevi i svrha znanosti; Pretpostavke društvenih znanosti; predviđanje, objašnjenje i kontrola;
 3. Napredak znanosti, Paradigme, Istraživački programi i istraživačke tradicije;
 4. Odnos teorije i prakse, teorije i činjenica, teorije i empirijskog istraživanja. Vrste torija. Verifikacija. Opovrgljivost. Teorije i teorijski modeli.
 5. Jezik znanosti. Kodifikacija i kontrola jezika znanosti. Utjecaj jezika na znanstvene formulacije. Znanstvena zajednica kao jezična zajednica.
 6. Pojmovi i definicije, tipologije, konstrukcija deskriptivnih sustava; Preliminarna klasifikacija; Generalizacija na temelju velikog broja situacija; Redukcija, substrukcija i transformacija, razvojni stupnjevi ili stupnjevi na kontinuumu;
 7. Determinizam i slobodna volja. Izvori znanstvenog istraživanja; Strategija znanstvenog istraživanja;
 8. Proces istraživanja i njegove osnovne faze. Teorijski i empirijski pojmovi.
 9. Operacionalizacija. Varijable, operacionalne definicije i indikatori.
 10. Opći problemi mjerenja; opći principi mjerenja i osnovne mjerne ljestvice.
 11. Osnovni problemi nacrta istraživanja; Osnovni koraci u nacrtu istraživanja; klasifikacija nacrta istraživanja;
 12. Zakon velikih brojeva i konstrukcija uzorka; Osnovni principi uzorkovanja;
 13. Hipoteze, vrste hipoteza i hipotetična priroda znanstvenih teorija.
 14. Kvantitativna i kvalitativna istraživačka strategija.
 15. Rekapitulacija i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Opisati svojim riječima temeljne svrhe te ciljeve znanosti i znanstvenih istraživanja
 2. Razlikovati znanstveno i neznanstveno mišljenje, spoznaje i prakse
 3. Raspravljati o temeljnim pojmovima i procesima društvenih istraživanja
 4. Prepoznati i klasificirati temeljne metode istraživanja u društvenim znanostima
 5. Navesti i sažeto opisati glavne ideje i postupke nužne za usvajanje složenijih metodološko-statistickih sadržaja u nastavku studija
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Vujević, M. Uvođenje u znanstveni rad. Zagreb : Informator, 1986.
 2. Supek, R. Ispitivanje javnog mnijenja : Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1981. (ili druga izdanja). Odabrana poglavlja.
 3. Zvonarević, M. Socijalna psihologija, Zagreb : Školska knjiga. 1974. Dio II., str. 59 ? 181.
 4. Milić, V. Sociološki metod. Beograd : Nolit, 1965. (ili druga izdanja). Pogl. VI-XVI.
 5. Šušnjić, Đ. Kritika sociološke metode. Niš : Gradina, 1973.
Dopunska literatura
 1. Elster, J. Uvod u društvene znanosti. Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2000.
 2. Kuvačić, I. Rasprave o metodi. Zagreb : Naprijed, 1988.
 3. Merton, R. K. O teorijskoj sociologiji. Zagreb : CDD, 1979.
 4. Đurić, M. Problemi sociološkog metoda. Beograd : Savremena škola, 1962. Poglavlja V i VI.
 5. T. Kuhn Struktura znanstvenih revolucija. Naklada Jesenski i Turk ; HSD Zagreb, 1999.
 6. Eckberg, D. L., Hill, L. Koncept paradigme i sociologija. // Revija za sociologiju. 3(1988).
 7. Feyerabend, P. Protiv metode. Sarajevo : Veselin Masleša, 1987.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar