Naziv
Varijeteti talijanskog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
118226
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Poznavanje karakteristika sinkronijskih varijeteta talijanskog jezika. Produbljivanje jezične kompetencije primjerene komunikacijskim situacijama u izvornom ambijentu. Uvid u osnovne karateristike jezika struka kao podloga specifične prevoditeljske kompetencije.
Sadržaj
 1. Osnovni pojmovi sociolingvistike i razvoj sociolingvistike u Italiji.
 2. Društvene komponente talijanske jezične situacije.
 3. Repertoar talijanskog jezika: sinkronijski i dijakronijski pregled.
 4. Dijatopijski varijeteti talijanskog jezika.
 5. Jezik i dijalekt; talijanski izvan Italije.
 6. Jezični kontakt i interferencija; bilingvizam i diglosija.
 7. Regionalni talijanski; manjinski jezici.
 8. Dijastratijski varijeteti talijanskog jezika; italiano popolare.
 9. Generacijski i rodni varijeteti; varijeteti društvenih skupina.
 10. Dijafazijski varijeteti talijanskog jezika; jezične funkcije i registri.
 11. Situacijsko-funkcionalni varijeteti; jezici struke.
 12. Dijamezijski varijeteti talijanskog jezika; pisani i govorni jezik.
 13. Jezik tiska i tradicionalnih auditivnih i vizualnih medija.
 14. Jezik novih vizualnih medija.
 15. Talijanski neostandard.

Ishodi učenja
 1. Navesti osnovne pojmove sociolingvistike.
 2. Nabrojiti društvene komponente talijanske jezične situacije.
 3. Uočiti sastavnice repertoara talijanskog jezika.
 4. Prepoznati dijatopijske varijetete talijanskog jezika.
 5. Analizirati pojave bilingvizma, interferencije i diglosije.
 6. Prepoznati dijastratijske varijetete talijanskog jezika.
 7. Uočiti osobine dijafazijskih varijeteta talijanskog jezika. Prepoznati osobine talijanskog neostandarda.
 8. Identificirati jezične elemente prikladne za uporabu u pojedinim komunikacijskim situacijama i primijeniti ih na odgovarajući način.
 9. Analizirati utjecaj medija na oblikovanje talijanskog jezika.
 10. Primijeniti sadržaj kolegija u nastavi i drugim oblicima profesionalne prakse.
Metode podučavanja
predavanja, uručci, PowerPoint prezentacije, seminarski zadatci, e-učenje preko Omege, diskusije na satu
Metode ocjenjivanja
Kolokvij i ispit.

Obavezna literatura
 1. Gaetano Berruto, Sociolinguistica dell'italiano contemporaneo, Roma, Carocci, 2012.
 2. Mari D'Agostino, Sociolinguistica dell'Italia contemporanea, Bologna , Il Mulino, 2012.
 3. Lorenzo Renzi, Come cambia la lingua. L'italiano in movimento, Bologna, Il Mulino, 2012.
Dopunska literatura
 1. I. Bonomi (a cura di), A. Masini (a cura di), S. Morgana (a cura di), La lingua italiana e i mass media, Roma, Carocci, 2003.
 2. P. Trifone (a cura di), Lingua e identita. Una storia sociale dell'italiano, Roma, Carocci, 2009.
 3. Riccardo Gualdo, L'italiano dei giornali, Roma, Carocci, 2007.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar