Naziv
Vjerojatnost i statistika
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
51395
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Studenti će se upoznati sa slučajnom varijablom, funkcijama razdiobe i vjerojatnosti. Od statističkih postupaka obrađuje se ocjena parametara razdiobe, testiranje statističkih hipoteza i linearna regresija.
Sadržaj
 1. Deskriptivna statistika. Statistički skup. Statistička obilježja. Prikupljanje podataka. Stvaranje statističkoga niza. Statistička tabela. Grafički prikaz
 2. Sredine. Aritmetička sredina. Harmonijska sredina. Medijan. Mod
 3. Raspršenost. Raspon varijacije. Interkvartil. Koeficijent kvartilne devijacije. Grafički prikaz raspršenosti. Varijanca. Standardna devijacija. Koeficijent varijacije
 4. Vremenski nizovi. Podjela vremenskih nizova. Grafički prikaz. Bazni indeksi. Stope promjene. Prosječna stopa promjene
 5. Uzorak. Uzorak bez vraćanja i s vraćanjem u temeljni skup. Ponavljanje eksperimenta pod jednakim uvjetima
 6. Prostor vjerojatnosti. Eksperiment, algebra događaja i vjerojatnost. Disjunktnost događaja. Vjerojatnost unije događaja
 7. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost i uvjetna vjerojatnost. Totalna vjerojatnost i Bayesova formula
 8. Funkcija razdiobe. Slučajna varijabla. Funkcija razdiobe i funkcija vjerojatnosti. Očekivanje i varijanca
 9. Diskretne razdiobe. Uniformna razdioba. Binomna razdioba. Poisonova razdioba
 10. Kontinuirane razdiobe. Uniformna razdioba. Normalna razdioba. Eksponencijalna razdioba. Studentova i Hi-kvadrat razdioba
 11. Slučajni uzorak. Dvodimanzionalna funkcija razdiobe i koeficijent korelacije. Funkcija razdiobe slučajnog uzorka. Statistika. Očekivanje i varijanca slučajnog uzorka
 12. Ocjene parametara razdiobe. Postupak momenata, maksimalne vjerojatnosti i nepristrane ocjene. Ocjena intervala parametara razdioba. Ocjene parametara normalne razdiobe
 13. Testiranje statističkih hipoteza. Hipoteza i test. Pogreška prvog i drugog reda. Testovi parametara normalne razdiobe. Hi-kvadrat testovi
 14. Linearna regresija. Pravac regresije. Ocjene parametara pravca regresije. Ocjena koeficijenta korelacije
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Definirati osnovne pojmove u statistici i vjerojatnosti.
 2. Izračunati i koristiti aritmetičku sredinu, harmonijsku sredinu, medijan i mod.
 3. Definirati uzorak i razlikovati različite uzorke.
 4. Razlikovati razdiobe.
 5. Primijeniti testove za određene statističke podatke.
 6. Interpretirati rezultate dobivene statističkom analizom.
 7. Prepoznati i primijeniti rezultate istraživanja iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 8. Odabrati i upotrijebiti informatičke, informacijske i logičke modele u informacijskim i komunikacijskim znanostima
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe koje kroz praktične primjere prate predavanja.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra studenti će imati dva kolokvija s kojima se mogu osloboditi pismenog dijela ispita. Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. A. M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes: Introduction to the Theory of Statistics, McGraw-Hill, New York 1974.
 2. I. Šošić Statistika, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 3. I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb 1988.
Dopunska literatura
 1. B. Tepeš: Skripte iz deskriptivne statistike, vjerojatnosti, razdioba, statistike
 2. Statističke tabele

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar