Naziv
Vjerska povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124453
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj je razviti u studenata kritički smisao za komparativnohistorijsko i interkulturno razumijevanje i objašnjenje temeljnih procesa, struktura i fenomena hrvatske vjerske povijesti ranoga novog vijeka u njihovim distinktivnim europskim regionalnim konfesionalnim i imperijalnim kontekstima.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Temeljna problematika hrvatskog ranog novovjekovlja u regionalnim i europskim kontekstima
 3. Reformacija
 4. Katolički reformizam i protureformacija
 5. Srpskopravoslavne vjersko-političke dimenzije
 6. Problem islamizacije
 7. Procesi konfesionalizacije
 8. Interkonfesionalizam
 9. Koncepti vjerskih ratova: sveta liga, rekonkvista, džihad
 10. Obrasci vjerskih snošljivosti ("represivna tolerancija, sinkretizmi, integralizmi)
 11. Konfesionalne kulture: između elita i puka
 12. Unutarnji prijepori u rimokatolicizmu: jurisdikcijski sukobi između dijeceza i redovništva, problem glagoljaštva
 13. Unutarnji prijepori u islamu: uleme - sufizam
 14. Unutarnji prijepori u srpskom pravoslavlju: problem unijatstva
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. interpretacija izvora za vjersku povijest
 2. identifikacija problema povijesnih događaja i procesa vezanih za vjersku povijest u ranom novom vijeku
 3. konceptualizacija hrvatske ranonovovjekovne vjerske povijesti s težištem na teorijskim, metodskim i iistraživačkim inovacijama
 4. problematizacija konfesionalizma i interkonfesionalizma na imperijalnim i vjerskim višegraničjima
Metode podučavanja
Problemska predavanja s interaktivnom komunikacijom profesor-studenti, rad s izvorima i izradba kratkih power-point prezentacija; izradba problemskih bibliografija (uključujući izvore s interneta), uvježbavanje umijeća postavljanja istraživačkog pitanja i kritičkog vrednovanja izvora za vjersku povijest.
Metode ocjenjivanja
Kada je riječ o studentima na problemskim predavanjima, pratit će se svi njihovi pojedinačni doprinosi nastavi (sudjelovanje u raspravama, rad s izvorima, izradba kratkih power-point prezentacija), s tim što će svaki pojedinačni doprinos biti ocjenjivan i uzimat će se u obzir pri donošenju konačne ocjene. U praktikumima će biti vrednovani umijeće rada s objavljenim izvorima i literaturom te izradbe problemskih bibliografija (uključujući izvore s interneta). Kada je o nastavniku riječ, na kraju semestra će se provoditi ankete i među studentima na predavanjima i među onima upisanima u seminar.

Obavezna literatura
 1. Džaja, Srećko. Konfesionalnost i nacionalnost Bosne i Hercegovine. Predemancipacijski period 1463-1804. Sarajevo, 1992.; Čedvik, Oven /Chadwick, Owen/. Istorija reformacije. Novi Sad, 1986.; Delimo, Žan /Delumeau, Jean/. Katolicizam između Lutera i Voltera. Novi Sad – Cetinje, 1993.; Franzen, August. Pregled povijesti Crkve. Zagreb, 1993., str. 208-284; Ivetic, Egidio; Roksandić, Drago (eds.). Tolerance and Intolerance on the Triplex Confinium. Approaching the „Other“ on the Borderlands. Eastern Adriatic and beyond 1500-1800, Padua, 2007.; Mercier, Jacques. Povijest Vatikana. Zagreb, 2001., str. 212-257; Mitterauer, Michael. „Religije u Jugoistočnoj Europi: historijskoantropološki pristup“, Migracijske i etničke teme, god. 24, br. 1-2, lipanj 2008., str. 7-30; „O islamizaciji o osmansko doba“. Prilozi za orijentalnu filologiju. br. 41, Sarajevo, 1992.; Mustafić, Ifet; Hadži Jovanović, Olivera; Ikić, Niko; Papo, Eliezer. Glosar religijskih pojmova. Sarajevo, 1999.; Po-Chia Hsia, R. The World of Catholic Renewal 154-1770, Cambridge University Press, 1998.; Roksandić, Drago. Etnos, konfesija, tolerancija. Zagreb, 2004., str. 55-66, 187-196, 219-266; Stearns, Peter, N. (ed.). Encyclopedia of European Social History from 1350 to 2000. Volume 5. Charles Scribner's Sons, 249-326; Šanjek, Franjo. Kršćanstvo na hrvatskom prostoru: Pregled religiozne povijesti Hrvata (7.-20. st.). Zagreb, 19962, str. 291-398; Voltaire /Arouet, François-Marie/. Rasprava o toleranciji. Zagreb, 1988.; Ware, Timothy. Pravoslavna Crkva. Zagreb, 2005., str. 63-101; Weber, Max. Sociologija religije. Zagreb, 2000.
Dopunska literatura
 1. Benz, Ernst. Duh i život Istočne Crkve. Zagreb, 2003.; Bergk, A.; Ewald, J. L.; Fichte, G. u.a. Aufklärung und Gedankenfreiheit. Frankfurt am Main, 1977., str. 105-192; Čaušević, Ekrem (ur.). Autobiografija Osman-age Temišvarskog. Zagreb, 2004.; Derida, Žak /Derrida, Jacques/. Vera i znanje. Vek i oproštaj. Novi Sad, 2001. (ćir.); Džait, Hišam. Evropa i islam. Sarajevo, 19892.; Eisenstein, Elisabeth. The Printing Revolution in Early modern Europe. Cambridge University Press, 1983., 1996.; Faroqhi, Suraiya. Approaching Ottoman History. An Introduction to the Sources. Cambridge University Press, 1999.; Faroqhi, Suraiya. Sultanovi podanici. Kultura i svakodnevica u Osmanskom Carstvu. Zagreb, 2009.; Febvre, Lucien. Le problème de l'incroyance au 16e siècle. La religion de Rabelais. Paris, 1942., 1968.; Flori, Jean. Guerre sainte, jihad, croisade. Violence et religion dans le christianisme et l'islam. Paris, 2002.; Goertz, Hans-Jürgen. Religiöse Bewegungen in der Frühen Neuzeit. München, 1993.; Goffman, Daniel. The Ottoman Empire and Early Modern Europe. Cambridge University Press, 2002.; Gullino, Giuseppe; Heckel, Martin. Deutschland im konfessionellen Zeitalter. Göttingen, 1983.; Hadrovics, László. Srpski narod i njegova crkva pod turskom vlašću. Zagreb, 2000.; Hutchinson, John; Smith, Anthony D. (eds.). Ethnicity. Oxford University Press, 1996., 189-235; Ivetic, Egidio (eds.). Geografie confessionali. Cattolici e ortodossi nel crepuscolo della Reppublica di Venezia (1718-1797). Milano, 2009.; Jedin, Hubert. Velika povijest Crkve. Peti svezak. Crkva u doba apsolutizma i prosvjetiteljstva. Zagreb, 1978.; Klueting, Harm. Das Konfessionelle Zeitalter 1525-1648. Stuttgart, 1989.; Mirković, Mirko. Pravni položaj i karakter Srpske crkve pod turskom vlašću (1459-1766). Beograd, 1965. (ćir.); O'Malley, John W. Trent all All That. Renaiming Catholicism in the Early Modern Era. Harvard University Press, 2002.; Šećibović, Refik. Uvod u opštu geografiju religije. Niš – Novi Sad – Beograd, 1995.;

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar