Naziv
Vojna i vojnokrajiška povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
5
Šifra
124454
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Uvod u problematiku europske i hrvatske ranonovovjekovne vojne povijesti. Kritički pristup i analiza koncepta vojne revolucije u kontekstu nastanka i funkcioniranja vojnih krajina kao obrambeno-napadačkih sustava nastalih u srazu kršćanskih kraljevstava jugoistočne i srednje Europe i Mletačke Republike s Osmanskim Carstvom.
Cilj je kolegija, kroz brojne primjere, osvijestiti nekoliko glavnih problemskih čvorišta:
- u prostoru višestoljetnog kontinuiranog imperijalnoga vojnog sučeljavanja samo se u nekim aspektima slijedilo europske ranonovovjekovne vojne inovacije, dok se u brojnijima izrazito zaostajalo;
- za razliku od intraeuropskih ratova, u hrvatskom i susjednim graničnim prostorima sukobi različitog intenziteta nisu prestajali stoljećima te su se u njima razvile posebna ratna subkultura i krajiški mentalitet;
- epohalno trajanje vojnokrajiških sustava na imperijalnoj tromeđi uvjetovalo je gospodarstvo ovih prostora ("ratna privreda"), a u 18. stoljeću i zaostajanje u protomodernizacijskim procesima;
- vojne krajine su na sve tri imperijalne strane razvijane od 15. stoljeća, no za razliku od mletačkih, osmanskih, španjolskih, ugarskih, poljskih i drugih vojnih krajina u Europi samo je na habsburškoj strani do sredine 18. stoljeća Vojna krajina postupno teritorijalizirana kao specifičan vojnoadministrativni sustav na području Hrvatsko-slavonskog Kraljevstva, militariziran sredinom 18. stoljeća i ukinut 1881. godine.
Sadržaj
 1. Uvod: objašnjenje rada u nastavi (seminari, predavanja, ispitne obaveze, čitanka)
 2. Predavanje. Vojna revolucija u 16. stoljeću: temeljni procesi.
 3. Predavanje. Glavni procesi vojnokrajiške povijesti u 16. stoljeću, s osvrtom na fenomene vojne revolucije.
 4. Seminar. Oružje i municija na Vojnoj krajini: rad s izvorima.
 5. Seminar. Utvrdni sustavi na Vojnoj krajini: Rad s izvorima.
 6. Predavanje. Vojna revolucija u 17. stoljeću: temeljni procesi.
 7. Predavanje. Glavni procesi vojnokrajiške povijesti u 17. stoljeću, s osvrtom na fenomene vojne revolucije.
 8. Seminar. Mletačko-osmanski sukobi: rad s izvorima.
 9. Seminar. Analiza bitke Tridesetogodišnjeg rata.
 10. Predavanje. Vojna revolucija u 18. stoljeću: temeljni procesi.
 11. Predavanje. Glavni procesi vojnokrajiške povijesti u 18. stoljeću, s osvrtom na fenomene vojne revolucije.
 12. Seminar. Odijevanje i oružje uniformiranog krajišnika.
 13. Seminar. Oživljena povijest: rekonstrukcija prošlosti
 14. Završno predavanje i seminar. Rasprava.
 15. -

Ishodi učenja
 1. Sposobnost snalaženja u opširnoj stručnoj literaturi o vojnoj revoluciji i Vojnoj krajini.
 2. Sposobnost problemskog i analitičkog pristupa vojnoj i vojnokrajiškoj građi habsburške, mletačke i osmanske provenijencije.
 3. Poznavanje osnovnih fenomena i procesa ranonovovjekovne vojne i vojnokrajiške povijesti.
 4. Sposobnosti timskog rada i sposobnost argumentirane rasprave.
 5. Sposobnost kritičke analize stručne literature.
 6. Sposobnost jasne, strukturirane i pismene artikulacije stavova.
 7. Senzibiliziranost za inovativne oblike nastavnog rada i projektnog rada u zavičajnoj nastavi povijesti.
Metode podučavanja
Problemska predavanja + seminarski rad na izvornoj građi.
Frontalna predavanja pratit će seminarski rad (analiza odabranih izvora, diskusije o tjedno pročitanim tekstovima i njihova primjena pri komentiranju izvora, grupni rad na rješavanju zadanih problema korištenjem interneta i literature).
Metode ocjenjivanja
Na kraju semestra bit će održan pismeni ispit (4 pitanja problemskog tipa bit će zadana na dan ispitnog roka, pri čemu će studenti imati tjedan dana vremena da odgovore na zadana pitanja u formatu eseja). Ocjena pismenog ispita tvorit će 20% ocjene, dok će se 80% ocjene temeljiti na evaluaciji mjesečnih eseja o pročitanoj literaturi te raznih oblika studentske aktivnosti tijekom rada u semestru.
Studenti će na kraju semestra vrednovati nastavnikov rad u anonimnoj anketi.

Obavezna literatura
 1. Kaser, Karl. Slobodan seljak i vojnik. I - Rana krajiška društva, 1545-1754, II - Povojačeno društvo, 1754-1881. Sv. I-II. Zagreb, 1997.
Dopunska literatura
 1. Gábor Ágoston. “Firearms and Military Adaptation: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450–1800.” u Journal of World History, Volume 25, Number 1, March 2014, 85-124
 2. Jeremy Black. A Military Revolution? Military Change and European Society 1550-1800. Houndmills-Basingstoke-Hampshire-London, 1991
 3. Catherine Wendy Bracewell. Senjski uskoci: piratstvo, razbojništvo i sveti rat na Jadranu u šesnaestom stoljeću. Zagreb, 1997
 4. Alexander Buczynski. Gradovi Vojne krajine. Sv. 1-2. Zagreb, 1997; Alexander Buczynski. Pa to su samo Hrvati! Građa za povijest kantonske reorganizacije Vojne krajine 1787. Godine, Zagreb, 2011
 5. Vasa Ćubrilović (ur.). Vojne krajine u jugoslovenskim zemljama u novom veku do Karlovačkog mira 1699. Zbornik radova. Beograd, 1989
 6. Finkel, Caroline. The Administration of Warfare: the Ottoman Military Campaigns in Hungary, 1593-1606. Wien, 1988
 7. Géza Dávid – Pál Fodor (ur.). Ottomans, Hungarians, and Habsburgs in Central Europe. The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest. Leiden – Boston – Köln, 2000
 8. Andrej Hozjan. Prvi štajerski obveščevalci in poštarji: ... protiturško obrambo prostora med Rabo, Zalo in Savo v letih 1538-1606. Doktorat. Ljubljana, 1995
 9. Charles Ingrao - Nikola Samardžić - Jovan Pešalj (ur.). The peace of Passarowitz, 1718. Purdue University Press, West Lafayette, 2011
 10. Milan Kruhek. Krajiške utvrde i obrana Hrvatskog Kraljevstva tijekom 16. stoljeća. Zagreb, 1995;
 11. Fedor Moačanin. Radovi iz povijesti Vojne krajine. Nataša Štefanec (ur.). Zagreb, 2016
 12. Nenad Moačanin. Turska Hrvatska. Hrvati pod vlašću Osmanskog Carstva do 1791. godine. Preispitivanja. Zagreb, 1999
 13. Géza Pálffy, Gemeinsam gegen die Osmanen. Ausbau und Funktion der Grenzfestungen in Ungarn im 16. und 17. Jahrhundert. Budimpešta-Beč, 2001
 14. Geoffrey Parker. The Military Revolution. Military Innovation and the Rise of the West, 1500-1800. Cambridge, 1992 (1988)
 15. Dragutin Pavličević (ur.). Vojna Krajina. Povijesni pregled-historiografija-rasprave. Zagreb, 1984
 16. Drago Roksandić. Vojna Hrvatska. La Croatie militaire. Krajiško društvo u Francuskom Carstvu, 1809-1813. Vol. 1-2. Zagreb, 1988
 17. Winfried Schulze. Landesdefension und Staatsbildung. Studien zum Kriegswesen des inerösterreichischen Teritorialstaates, 1564-1619. Wien-Graz-Köln, 1973
 18. Vasko Simoniti. Vojaška organizacija na Slovenskem v 16. stoletju. Ljubljana, 1991.
 19. Nataša Štefanec. Država ili ne: ustroj Vojne krajine 1578. godine i hrvatsko-slavonski staleži u regionalnoj obrani i politici. Zagreb, 2011
 20. Mirko Valentić. Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849-1881. Zagreb, 1981.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar