Naziv
Zaštita i konzervacija arheoloških nalazišta
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51131
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je uputiti studente u ispravan postupak zaštite arheoloških lokaliteta in situ tijekom i nakon istraživanja. U cilju ispravnog postupanja s lokalitetom studenti će stječi znanja o osnovnim karakteristikama građevinskih materijala, uzrocima degradacije arheoloških struktura i s modelima sanacije kamena, opeke, drveta, zemljanih struktura i vezivnog materijala. Tema prezentacije arheoloških lokaliteta za cilja ima utvrditi interdisciplinarnost postupka i postaviti odnos između arhitektonskih rješenja i zaštite arheološke strukture.
Sadržaj
 1. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - materijali
 2. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - stres, voda, biodegradacija
 3. Uzroci i vrste degradacije arheoloških struktura - urbani razvoj, krađa, arheološka istraživanja
 4. Hrvatski prirodoslovni laboratoriji za ispitivanje svojstva materijala (HRZ, IGH)
 5. Najčešći postupci zaštite lokaliteta - ponovno zatrpavanje
 6. Najčešći postupci zaštite lokaliteta - zaštitne nadstrešnice
 7. Modeli sanacije kamena, opeke, drveta, zemljanih struktura i vezivnog materijala.
 8. Konzervacija lokaliteta in situ - odabir postupka-Siscija
 9. Prezentacija/interpretacija lokaliteta - stabilizacija/rekonstrukcija/djelomična rekonstrukcija/spekulativna rekonstrukcija (Carnuntum, Hadrijanov zid)
 10. Prezentacija/interpretacija lokaliteta (Zagreb -Samostan Klarisa, Osijek – kampus)
 11. Prezentacija/interpretacija lokaliteta (Rim - Ara pacis; Ename – Benediktinska opatija)
 12. Prezentacija/interpretacija lokaliteta u urbanim sredinama (Verona, Beč)
 13. Konzervacija i prezentacija arheoloških lokaliteta
 14. Konzervatorski principi o zaštiti kulturne baštine utvrđeni međunarodnim poveljama, konvencijama i preporukama (Atena, Venecija, Burra, La Valletta)
 15. Konzervatorska dokumentacija-standardi

Ishodi učenja
 1. Definirati i objasniti osnovne konzervatorske principe
 2. Nabrojati i opisati standarde konzervatorske dokumentacije
 3. Navesti i definirati uzroke i vrste degradacija arheoloških struktura
 4. Primjerom opisati konzervatorske devastacije
 5. Definirati i primjerom ilustrirati primjere arheološke prezentacije
 6. Procijeniti načine zaštite i konzervacije arheoloških lokaliteta
 7. Razlikovati kontekst i način prezentacije arheoloških lokaliteta
 8. Provoditi zadatke iz područja arheologije u raznim sferama stručnog djelovanja poput muzejske i konzervatorske djelatnosti, arheoloških istraživanja, aktivnostima vezanim za očuvanje kulturne baštine, turizmu i sl.
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice.
Metode ocjenjivanja
Rad studenta vrednuje se pozitivnom ocjenom iz usmenog ispita i prezentacijom terenskog rada.

Obavezna literatura
 1. Nicholas Stanely Price: Conservation on Archaeological Excavation, ICCROM, Rome 1995
 2. Jeanne Marie Teutonico, Gaetano Palumbo: Management Planning for Archaeological Sites, The Getty Conservation Institute, Los Angeles, 2002
 3. ARC Laboratory Handbook: Porosity, Salts, Binders, Colours: Volume 1/99, ICCROM, Rome 1999
 4. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, 69/99, 151/03 i 157/03) i Pravilnik o arheološkim istraživanjima (Narodne novine 30/05)
 5. Zakon o ratifikaciji Europske konvencije o zaštiti arheološke baštine (revidirana) iz 1992. (Narodne novine , Međunarodni ugovori, 4/04 i 9/04)
Dopunska literatura
 1. John and Nicola Ashurst: Practical Building Conservation:Volume 1, Volume 2,Volume 3, English Heritage Tehnical Handbook, Aldershot, Hampshire, 1988
 2. John Ashurst: Conservation of Ruins, Butterworth – Heinemann, Elsevier Ltd, Oxford 2007

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar