Naziv
Dodirno jezikoslovlje
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118012
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Posredovanje temeljnih pojmova dodirnoga jezikoslovlja, senzibiliziranje studenata za omniprezentnost različitih dimenzija jezičnih dodira u društvenoj i kulturnoj praksi te razvijanje jezične tolerancije.
Sadržaj
 1. Predmet dodirnog jezikoslovlja
 2. Povijest dodirnog jezikoslovlja
 3. Učinci jezičnoga dodira
 4. Metode dodirnoga jezikoslovlja
 5. Višejezična društva
 6. Stjecanje i gubitak višejezičnosti
 7. Jezični dodiri na primjeru njemačkih manjina
 8. Pojednostavljeni jezici - govor stranaca i pidžin-njemački
 9. Dodiri između jezika i jezičnih varijanti
 10. Jezični i kulturni dodiri
 11. Jezični dodiri i etnički identitet
 12. Očuvanje i napuštanje jezika
 13. Povijesni jezični dodiri
 14. Planski jezici
 15. Europska višejezičnost

Ishodi učenja
 1. povezati nastanak pojedine dodirnojezikoslovne teorije s odgovarajućim lingvističko-povijesnim kontekstom
 2. objasniti temeljno dodirnojezikoslovno nazivlje
 3. prepoznati pojave jezičnoga dodira i klasificirati ih s obzirom na strukovno pojmovlje
 4. analizirati pojave jezičnoga dodira na sistemskolingvističkoj razini
 5. kritički ekscerpirati glavne teze znanstvenoga ili stručnoga članka iz dodirnog jezikoslovlja
 6. ilustrirati dodirnojezikoslovne teorije na konkretnim primjerima jezičnih dodira
 7. usmeno prezentirati tuđi znanstveni rad iz dodirnoga jezikoslovlja
 8. osmisliti i provesti vlastito dodirnojezikoslovno istraživanje manjega opsega
 9. uobličiti u vezani tekst rezultate vlastitog istraživanja manjega opsega
 10. smjestiti pojedinu pojavu jezičnoga dodira u odgovarajući društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
studentske prezentacije pojedinih jedinica sadržaja kolegija na temelju propisane literature, grupni rad, rasprava
Metode ocjenjivanja
izrada seminarskoga rada

Obavezna literatura
 1. Riehl, Claudia Maria: Sprachkontaktforschung. Eine Einführung. Tübingen: Narr Verlag, 2013.
Dopunska literatura
 1. Bechert, Johannes / Wolfgang Wildgen: Einführung in die Sprachkontaktforschung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1991.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij