Naziv
Dokumentacija u muzejima II
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117580
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Osposobljavanje studenata za kvalitetno dokumentiranje u muzejima u računalnom okružju, te praktično usvajanje ključnih dokumentacijskih principa. Napredno poznavanje postupaka strukturiranja nazivlja putem klasifikacija i tezaurusa. Osposobljavanje studenata za sadržajnu analizu i obradu te korištenje indeksnih jezika. Razumijevanje opisa na razini zbirke. Studenti se osposobljavaju za razumijevanje, primjenu i vrednovanje nazivlja u internetskom okružju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Dokumentacijsko nazivlje – ključni pojmovi i postupci
 3. Dokumentacijsko nazivlje i primjena tezaurusa i klasifikacija
 4. Ključni standardi za vrijednost podataka (AAT, TGN, ULAN, ICONCLASS)
 5. Dokumentacijsko nazivlje i sadržajna obrada muzejske građe
 6. Upravljanje nazivljem u globalnom internetskom okruženju (Linked Data)
 7. Društveno označivanje i folksonomije
 8. Opis na razini zbirke
 9. Komuniciranje primarne muzejske dokumentacije u internetskom okružju
 10. Komuniciranje sekundarne muzejske dokumentacije u internetskom okružju
 11. Muzejska dokumentacija i pripadajuće sheme metapodataka, registri metapodataka i registri nazivlja – uspostavljanje interoperabilnosti u mrežnom okružju
 12. Muzejska dokumentacija i formalne ontologije
 13. Dokumentiranje nematerijalne baštine i izvedbenih umjetnosti
 14. Građa u digitalnom obliku - upravljanje i dugoročno očuvanje
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. objasniti ulogu primjene kontroliranog nazivlja u muzejskoj dokumentaciji i njenoj komunikaciji u računalnom i internetskom okružju
 2. primijeniti nacionalne i međunarodne standarde, pravilnike i smjernice vezane uz nadzor nazivlja
 3. analizirati dokumente i određivati njihov predmetni sadržaja
 4. prepoznavati glavne pojmove prisutne u sadržaju (dokumenta) i izražavati iste pojmove indeksnim jezikom
 5. upravljati dokumentacijskim nazivljem
 6. Upravljati predmetima, zbirkama i informacijama o baštini
 7. Obavljati osnovne funkcije upravljanja na svim razinama
 8. Demonstrirati poznavanje svih glavnih muzeoloških/baštinskih pojmova, teorijske i metodološke pretpostavke unutar ovih područja
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena temelji se na uspješnom savladavanju zadataka na vježbama te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) [Dostupno na: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/1751.htm]
 2. Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Opis na razini zbirke na primjeru Strossmayerove galerije u Zagrebu. // 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. 69-79
 3. „Podatkovni standardi za sadržaj i vrijednost podataka“ str. 55-68. iz Zlodi, Goran. Muzejska vizualna dokumentacija u digitalnom obliku. Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2004, 105 str. [Dostupno na: http://www.mdc.hr/UserFiles/File/Muzeologija/muzeologija_40.pdf]
Dopunska literatura
 1. Aitchison, Jean; Gilchrist, Alan; Bawden, David. Thesaurus construction and use : a practical manual. 4th ed. London : Aslib, 2000.
 2. Willer, Mirna and Gordon Dunsire. Bibliographic information organization in the semantic web. Elsevier, 2013.
 3. Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama: iskustvo zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija. // Informatica museologica. 31 (2000), 1-2; 25-31.
 4. Dokumentacija i klasifikacija muzejskih i galerijskih predmeta. //

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij