Naziv
Domski odgoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
51404
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Uvođenje studenata u osnovne spoznaje o važnosti domskog odgoja, njegovog utemeljenja, osnovnih pojmovnih određenja i neposrednog odgojnog djelovanja - putem samostalnog i kritičkog proučavanja literature te raspravama na seminarima i terenskoj nastavi.
Ostvarivanje sadržaja kolegija treba osigurati cjelovit i sistematiziran uvid u domsku pedagogiju kao jednu od sastavnice institucionalnog odgoja i obrazovanja.
Sadržaj
 1. Domska pedagogija, povijesna i suvremena određenja
 2. Temelji domskog odgoja, načela odgojnog rada u domu, dom kao odgojna sredina
 3. Vrste domova - dječji dom, pojmovna određenja i mjesto u odgojno-obrazovnom sustavu
 4. Vrste domova - učenički dom, pojmovna određenja i mjesto u odgojno-obrazovnom sustavu
 5. Vrste domova - odgojni dom, pojmovna određenja i mjesto u odgojno-obrazovnom/penološkom sustavu
 6. Vrste domova - domovi za djecu s posebnim potrebama, pojmovna određenja i mjesto u odgojno-obrazovnom sustavu
 7. Oblici odgojno-obrazovnog rada u domovima
 8. Sadržaji odgojno-obrazovnog rada u domovima
 9. Organizacija i upravljanje domom
 10. Upoznavanje, praćenje i vrednovanje odgojnog rada u domu
 11. Funkcija odgajatelja i metodika odgojnog rada u domu
 12. Domski kurikulum
 13. Vođenje odgojne skupine u domu, pedagog (i ostali stručni suradnici) u domu, promjene doma
 14. Metode i sredstva odgojnog rada u domu
 15. Pedagoški, socijalni i psihološki aspekti suodnosa odgajanik - odgajatelj u domu

Ishodi učenja
 1. Znati oblikovati pripravu za domski odgoj u domskoj praksi
 2. Znati imenovati temeljne predstavnike i teorijske pristupe domske pedagogije
 3. Prepoznavati oblike i metode odgojnog rada u domu
 4. Primjenjivati holistički pristup u izradi domskog kurikuluma
 5. Ovladati specifičnim odgojno-obrazovnim strategijama koje se primjenjuju u domskom odgoju
 6. Ovladati sposobnostima refleksije i samoevaluacije profesionalnog rada
Metode podučavanja
Predavanje
Seminari i radionice
Terenska nastava
Samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pohađanje nastave
Seminarski rad
Pismeni ispit
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Hrvatić, N. (2002), Domska pedagogija: od teorije do odgojne prakse, Zbornik radova: odnos pedagogijske teorije i pedagoške prakse, Rijeka, Filozofski fakultet u Rijeci,
 2. Mehringer, A. (2003), Mala specijalna pedagogija, Zagreb, Educa,
 3. Rosić, V. (2007), Domska pedagogija, Zadar, Naklada.
 4. Vukasović, A. (2001), Pedagogija, (Pog. VI-Odgoj u domovima), Zagreb, HKZ "MI".
Dopunska literatura
 1. Sladović Franz, B. (2003), Psihosocijalni razvoj djece u dječjim domovima. Zagreb, Pravni fakultet, Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži.
 2. Stilin, E. (2005), Stilovi rada i kompetencije odgajatelja u učeničkim domovima. Rijeka, Adamić.

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar