Naziv
Analiza i pripremanje nastave njemačkog kao stranog jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
117546
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Predstaviti studentima mnogobrojne elemente koji čine nastavu stranih jezika kao i faktore koji na nju utječu i time je određuju. Predstaviti im kategorije analize nastave stranih jezika i aspekte promatranja nastave. Na taj način osposobiti studente, uz korištenje praktičnih primjera, za samostalno planiranje, izvođenje i analizu nastave njemačkog kao stranog jezika.
Sadržaj
 1. Kategorije formulacija ciljeva, katalozi ciljeva za njemački kao strani jezik.
 2. Zajednički europski referentni okvir za jezike. Europski jezični portfolio.
 3. Primjeri za formulacija ciljeva s „mogu“ u tom dokumentu i razrađenije formulacije u publikaciji Profile Deutsch.
 4. Sadržaji u nastavi stranih jezika.
 5. Metode i društveni oblici rada u nastavi stranih jezika.
 6. Aspekti promatranja nastave (početak sata, prijelazi među fazama, postavljanje zadatka).
 7. Aspekti promatranja nastave (govor i verbalno ponašanje nastavnika, tehnika postavljanja pitanja, reakcije na odgovore i opaske učenika, interakcija s učenicima, ispravljanje pogrešaka i druge mogućnosti reagiranja pri pogreškama učenika).
 8. Aspekti promatranja nastave (neverbalno ponašanje nastavnika, npr. mimika, geste, govor tijela, odjeća i sl., korištenje medija).
 9. Protokol nastave (prikaz nastave prema kategorijama: ciljevi, faze i vrijeme; interakcija između učenika i nastavnika, sadržaji i djelatnosti; društveni oblici rada, mediji i nastavni materijali; didaktički komentar).
 10. Elementi nastave stranih jezika.
 11. Faktori koji utječu na nastavu stranih jezika.
 12. Obrazovni dokumenti za nastavu stranih jezika.
 13. Udžbenici i drugi nastavni materijali za nastavu njemačkog kao stranog jezika.
 14. Faze obrade gradiva u nastavi stranog jezika (faze pri posredovanju znanja i pri poticanju razvijanja komunikacijskih vještina).
 15. Ciljevi nastave stranih jezika.

Ishodi učenja
 1. Navesti i objasniti elemente nastave stranih jezika.
 2. Navesti i objasniti faktore koji utječu na nastavu stranih jezika.
 3. Analizirati nastavu pomoću stečenih znanja o elementima nastave i faktorima koji ju određuju.
 4. Identificirati utjecaj pojedinih faktora.
 5. Prikazati nastavu u protokolu (zapisniku), pomoću određenih didaktičkih kategorija.
 6. Planirati nastavu pomoću određenih didaktičkih kategorija.
 7. Služiti se obrazovnim dokumentima kao što su HNOS, planovi i programi pojedinih tipova škola, u publikacijama poput ZEROJ-a.
 8. Kritički analizirati vlastito i tuđe pedagoško djelovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim odgojno-obrazovnim ustanovama.
 9. Svrsishodno se služiti medijima, uključivo i digitalnima.
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, objašnjavanje gradiva uz pomoć slikokaza, uručaka i radnih listova; grupni rad, individualni rad, diskusija, analiza, istraživanje, usmene i pisane domaće zadaće, referati i seminarski radovi. Korištenje računala i interneta kod tih postupaka.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada studenata: kontinuirano komentiranje i ocjenjivanje njihova rada, izvršavanja zadataka, aktivnosti na satu i prinosa nastavi. Konačna se ocjena izvodi iz ocjena pojedinih zahtijevanih djelatnosti.

Obavezna literatura
 1. Koeppel, R. (2010): Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis. Hohengehren: Schneider.
 2. Europarat & Goethe Institut München (2020): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen. lernen, lehren, beurteilen. Begleitband. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
 3. Brinitzer, Michaela et al. (2018): DaF unterrichten. Basiswissen Didaktik Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen.
 4. Surkamp, Carola (ur.) (2010): Metzler Lexikon Fremdsprachendidaktik. Stuttgart, Weimar: Metzler
 5. Edmondson/House (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung. Francke UTB, 3. izd.
Dopunska literatura
 1. Häussermann/Piepho (1996): Aufgaben-Handbuch Deutsch als Fremdsprache. Abriss einer Aufgaben- und Übungstypologie. München: iudicium.
 2. Heidemann, Rudolf: Körpersprache im Unterricht. Quelle & Meyer, 2003, 7. izd.
 3. Henrici/Riemer (ur.).(1996): Einführung in die Didaktik des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache, mit Videobeispielen. Band 1 und 2. Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
 4. Odluka o donošenju predmetnog kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj (2018) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_141.html
 5. Ziebell, B./Schmidjell, A. (2012): Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung. Berlin itd.: Langenscheidt, Goethe-Institut.
 6. Heyd, Gertraude (1990): Deutsch lehren. Grundwissen für den Unterricht in Deutsch als Fremdsprache. Frankfurt/M.: Diesterweg.
 7. Storch, Günther (2001): Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. München: Fink, 2. izd.
 8. Odluka o donošenju predmetnog kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za srednje strukovne škole na razini 4.2 u Republici Hrvatskoj (2018) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_7_141.html
 9. Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen (2001). Berlin usf.: Langenscheidt.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij