Naziv
Emocije i motivacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
51222
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
45
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Razumijevanje rezultata suvremenih znanstvenih istraživanja, metoda i teorija iz područja psihologije emocija i motivacije s posebnim naglaskom na razumijevanje interakcije bioloških, ponašajnih, kognitivnih i socijalnih aspekata tih procesa kao i ukazivanje na usku povezanost između motivacije i emocija.
Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Ovaj kolegij studentima pruža temeljne spoznaje o suvremenoj psihologiji emocija i motivacije te predstavlja preduvjet za kritičko razumijevanje i za učinkovitu primjenu spoznaja iz ovog područja na različite grane primijenjene psihologije i ostala srodna društvena i humanistička područja.
Sadržaj
 1. Uvodni sastanak i dogovor oko načina rada, seminarskih grupa, obaveza i rokova.
 2. Uvod u psihologiju emocija (povijesni pregled područja, istraživački pristupi).
 3. Što su emocije (definiranje termina afekt, emocije, raspoloženje, komponente emocija, različite kategorizacije emocija).
 4. Uzroci i broj emocija (biološka perspektiva, kognitivna perspektiva, biološko-kognitivna perspektiva, najznačajniji autori, usporedba različitih perspektiva, osnovne emocije, kriteriji za određivanje osnovnih emocija, prikaz temeljnih radova u području).
 5. Funkcija emocija (funkcija suočavanja, socijalna funkcija, svrha emocija, razlikovanje emocija i raspoloženja).
 6. Biološki aspekti emocija (klasične teorije emocija: James-Lange, Cannon-Bard, Schachter i Singer, suvremene perspektive: specifični neuralni krugovi, neuralna aktivacija, teorija diferencijalnih emocija, hipoteza o facijalnoj povratnoj informaciji).
 7. Kognitivni, socijalni i kulturalni aspekti emocija (procjena, proces procjene, znanje o emocijama, atribucije, socijalna interakcija, socijalizacija emocija, upravljanje emocijama).
 8. Prvi kolokvij.
 9. Uvod u psihologiju motivacije (povijesni pregled područja, istraživački pristupi, definiranje termina volja, instinkt, nagon, motivacija).
 10. Pregled teorija motivacije (klasični pristupi motivaciji: teorija volje, instinkt teorije, nagon teorije; suvremeni pristupi motivaciji, pregled suvremenih tzv. “mini-teorija” motivacije).
 11. Fiziološke i psihološke potrebe (općenito o potrebama, temelji regulacijskih procesa, žeđ, glad, seksualnost, temeljne odrednice psiholoških potreba, autonomija, kompetencija i optimalno iskustvo ili “flow”, povezanost).
 12. Kognicija i motivacija: (kognitivni pristup motivaciji, planovi, ciljevi, povratna sprega ili “feedback”).
 13. Intrinzična motivacija i vrste ekstrinzične motivacije (pojam intrinzične i ekstrinzične motivacije, poticaji i posljedice, potkrepljenja, kognitivna evaluacijska teorija, teorija samo-određenja ili samodeterminacije).
 14. Drugi kolokvij.
 15. Povratne informacije i evaluacija kolegija.

Ishodi učenja
 1. Nabrojati glavne perspektive i predstavnike (autore) teorija emocija.
 2. Usporediti suvremene teorije emocija.
 3. Nabrojati glavne teorije i predstavnike (autore) pojedinih teorija iz područja motivacije.
 4. Usporediti suvremene teorije motivacije.
 5. Analizirati metodologiju znanstvenih istraživanja primjerenu rješavanju problema iz područja emocija i motivacije.
 6. Kritički interpretirati znanstvenu i stručnu literaturu iz područja emocija i motivacije.
 7. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji iz područja emocija i motivacije.
Metode podučavanja
Predavanja uz vizualne prezentacije u PowerPoint-u, rasprave, seminarska izlaganja, mješovito e-učenje, multimedija.
Metode ocjenjivanja
Seminarski zadaci i usmeno izlaganje studenata.
Dva pismena kolokvija.
Pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Reeve, J. (2010). Razumijevanje motivacije i emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
Dopunska literatura
 1. Beck, R. (2003). Motivacija: teorija i načela. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 1., 2., 10. i 11.
 2. Oatley , K. i Jenkins, J. M. (2003). Razumijevanje emocija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlja: 4., 5., i 9.

Obavezan predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar