Naziv
Engleski jezik struke za psihologe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
53322
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij Engleski jezik struke za psihologe
 2. Akademski stil pisanja: obilježja
 3. Akademski vokabular. Popis akademskih riječi
 4. Vježbanje i ponavljanje
 5. Vještina čitanja i strategije čitanja
 6. Koherencija i kohezija.
 7. Glagoli izvješćivanja
 8. Pararaziranje i sažimanje. Stilovi citiranja
 9. Vježbanje i ponavljanje
 10. Vještina slušanja i bilježenje
 11. Interpretiranje grafova i dijagrama
 12. Vježbanje i ponavljanje
 13. Uvod u pisanje sažetaka. Vrste sažetaka
 14. Pisanje sažetaka: sadržaj, stil, ključne riječi
 15. Kolokvij

Ishodi učenja
 1. Koristiti vokabular akademskog engleskog jezika / jezika struke
 2. S razumijevanjem čitati stručnu literaturu na engleskom jeziku
 3. Koristiti tehnike parafraziranja i stilove citiranja
 4. Sažeti i izložiti sadržaj autentičnog slušnog materijala
 5. Interpretirati dijagram i graf
 6. Napisati sažetak znastvenoga rada na engleskom jeziku
Metode podučavanja
Grupni rad, rad u paru, predavanje, samostalni rad
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje: aktivno sudjelovanje, zadaća, kolokvij

Obavezna literatura
 1. Short, J. (2010): English for Psychology in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing Ltd.
 2. Chazal, E., McCarter, S. (2012): Oxford EAP. A course in English for Academic Purposes. Oxford: Oxford University Press.
 3. Jordan, R.R. (2010): Academic Writing Course: study skill in English. Harlow: Longman Pearson
 4. Seal, B. (1998): Academic Encounters: Human Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar