Naziv
Engleski jezik struke za psihologe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
53323
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Razvijanje vještine govorenja /izlaganja o stručnim temama, usvajanje tehnika pisanja eseja i usvajanje vokabulara struke.
Sadržaj
 1. Upute za izlaganje
 2. Razumijevanje naslova eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 3. Prikupljanje ideja. Organizacija ideja i pisanje nacrta eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 4. Analiziranje i pisanje tematskih rečenica. Potkrepljivanje argumentima. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 5. Pisanje odlomaka u glavnom dijelu eseja.Vještina govorenja: izlaganja studenata
 6. Analiziranje uvoda eseja. Pisanje izjave teze. Pisanje uvoda eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 7. Analiziranje zaključka eseja. Pisanje zaključka eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 8. Vrste eseja. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 9. Vrste eseja - nastavak. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 10. Esej za usporedbu i kontrast. Prepoznavanje i kategoriziranje sličnosti i razlika.Vještina govorenja: izlaganja studenata
 11. Identificiranje i uporaba jezika za usporedbu i kontrast. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 12. Prva verzija eseja. Samouređivanje i ispravljanje. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 13. Vještina govorenja: izlaganja studenata
 14. Ponavljanje
 15. Završni ispit (esej)

Ishodi učenja
 1. Argumentirano raspravljati o stručnim temama na engleskom jeziku
 2. Održati izlaganje na stručnu temu
 3. Analizirati i napisati paragraf
 4. Skicirati i napisati «comparison and contrast» esej na stručnu temu
Metode podučavanja
Grupni rad, rad u paru, predavanje, samostalni rad
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje: aktivno sudjelovanje, zadaća, završni ispit

Obavezna literatura
 1. Obvezatna:1. Seal B., Academic Encounters: Human Behaviour, Cambridge University Press (1998) 2. Atkinson and Hilgard's Introduction to Psychology (14th ed.), Wadworth (2003) - odabrana poglavlja3. Jordan, R.R.: Academic Writing Course; Collins, London and Glasgow, 2004.Izborna:1. Williams, E. J.: Presentations in English; Macmillan Publishers Limited, Oxford, 2008.2. Zemach D. E., Rumisek L. A.: Academic Writing from paragraph to essay; Oxford 2003.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar