Naziv
Engleski jezik za akademske potrebe 1
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117938
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Uvod u strani jezik za akademske potrebe. Što je strani jezik za akademske potrebe, koji su mu ciljevi i sadržaj? Upoznavanje s programom engleskog jezika za akademske potrebe s obzirom na četiri jezične vještine: čitanje, pisanje, slušanje i govor. Utvrđivanje studentskih obveza u okviru kolegija. Uvođenje osnovnih pojmova stranog jezika za akademske potrebe: tehnike čitanja (skimming, scanning), glavna ideja teksta (topic, topic sentence), stilovi pisanja teksta ( formalni, neformalni).
 2. Akademski stil / registar. Osobine akademskog stila: objektivnost, nepristranost, logičnost, uvjerljivost, zasnovanost na istraživanjima i činjenicama, uzročno-posljedične veze, upotreba opreznog jezika, formalnost, citiranje i parafraziranje, strukturiranost, preciznost. Osobine akademskog vokabulara i gramatike: upotreba imenica i imenskih fraza za izražavanje ideja i koncepata, internacionalizmi, pasivne konstrukcije, modalnost (glagoli, imenice, pridjevi), korištenje punih oblika. Domaći rad: pronalaženje obilježja akademskog stila na tekstu.
 3. Upotreba rječnika. Vrste rječnika (jednojezični, dvojezični, opći, stručni). Objašnjenje rječničkih izraza, simbola i tipičnih kratica za određene pojmove i gramatičke kategorije. Prepoznavanje značenja: osnovno (radnja, stvar, osjećaj, vrsta riječi) i precizno značenje. Konotacije riječi: pozitivno, negativno i neutralno značenje. Objašnjenje pojmova poput sinonim, antonim, idiom, fraza, frazalni glagol, kolokacija, transkripcija, spelling. Revizija vrsta riječi.
 4. Tehnike čitanja (skimming, scanning). Traženje općih i posebnih elemenata teksta i zaključivanje na osnovu njih: naslov, podnaslovi, uvod, fusnote (bilješke), ilustracije, tabele, grafovi, slike, organizacija teksta, raspored odlomaka, jače otisnute riječi, kurziv, riječi pisane velikim tiskanim slovima, ključne riječi. Detaljno iščitavanje teksta i provjeravanje razumijevanja putem točnih i netočnih tvrdnji uz argumentaciju. Pisanje: definicija, kako definirati neki pojam, struktura i dijelovi definicije.
 5. Čitanje s razumijevanjem. Prepoznavanje riječi i zaključivanje njihovog značenja (inferring meaning) na osnovu prethodnog poznavanja riječi latinskog i grčkog podrijetla. Razumijevanje značenja riječi na osnovu prefiksa (npr. pre-, anti-, semi-, post-, sub-, in- ) i sufiksa (npr. -ness, -ful, -ly, -ment, -dom). Pisanje: navođenje primjera, najčešći izrazi koji se koriste pri navođenju primjera (primjeri iz priručnika "Academic Writing Course").
 6. Uvod u pisanje. Organizacija teksta (uvod, razrada, zaključak). Iznošenje glavne ideje, alternativne ideje te suprotnih argumenata (i/ili/ali). Opisivanje (deskripcija) postupaka i procesa; fizički opisi ljudi, događaja, odnosa, institucija, zemalja (primjeri iz priručnika "Academic Writing Course"). Pravopisna pravila. Znakovi interpunkcije i pravila za njihovu upotrebu uz ilustraciju na primjerima. Upotreba velikog i malog slova u engleskom jeziku. Pisanje i izgovor riječi.
 7. Struktura teksta. Kohezija i koherentnost. Uvođenje elemenata koji drže tekst kao cjelinu kao što su leksička povezanost, referenca, elipsa, veznici. Načini postizanja leksičke kohezije: ponavljanje riječi i struktura (paralelizmi), korištenje riječi sličnog i suprotnog značenja (sinonimi i antonimi), uočavanje riječi koje se obično pojavljuju zajedno (kolokacije). Tekstualni odnos opće-pojedinačno, dio-cjelina. Veznici kao elementi koji uspostavljaju logične odnose u tekstu.
 8. Činjenice i mišljenje. Prepoznavanje razlike između činjenica i mišljenja. Izražavanje objektivnosti (perspective) i subjektivnosti (stance). Slušanje: intervju.
 9. Veznici. Logični odnosi u tekstu koje veznici uspostavljaju. Uvod u vrste veznika s obzirom na funkciju: uzrok, posljedica, usporedba, suprotnost, uvjet, dodavanje, navođenje primjera, izražavanje redoslijeda. Revizija modalnih glagola i njihova funkcija u tekstu: izražavanje mogućnosti, vjerojatnosti, obveze, zabrane, naredbe, zaključka i sl. Revizija glagolskih vremena: tvorba i upotreba. Domaći rad: Analiza upotrebe veznika i modala na tekstu.
 10. Organizacija informacije u tekstu. Pronalaženje glavne ideje teksta i odlomka i sporednih ideja koje je podupiru. Nadogradnja nove informacije na postojeće znanje. Odnosi poznatog i nepoznatog, očekivanog i neočekivanog, općeg i pojedinačnog. Ilustracija na tekstu. Pisanje: klasifikacija i prikazivanje informacije u grafičkom obliku (dijagrami); (primjeri iz priručnika "Academic Writing Course"). Domaći rad: grafički prikaz zadanog teksta u obliku dijagrama.
 11. Pisanje eseja. Uvod u pisanje sastava. Izbor teme, traženje i navođenje literature, pisanje bilježaka, predložak i konačna verzija. Struktura eseja: uvod, razrada, zaključak. Uvodna općenita rečenica, definicija osnovnih pojmova, isticanje glavne teze i svrhe eseja. Izražavanje glavne ideje (topic) u glavnoj rečenici odlomka (topic sentence) i sporednih ideja (supporting details). Sažimanje bitnih ideja u zaključku i preporuka za daljnja istraživanja. Vrste eseja.
 12. Akademsko slušanje: predavanja. Predviđanje sadržaja predavanja na osnovu naslova i prethodnog znanja o temi. Slušanje uvoda da bi se shvatila glavna misao. Razlikovanje glavnih i sporednih ideja pri slušanju predavanja. Prepoznavanje činjenica i govornikovog mišljenja pri slušanju. Vođenje bilježaka: važniji simboli i skraćenice (e.g., i.e., etc., NB, fig., ch., et al.). Aktivno slušanje: pripremanje pitanja za diskusiju za vrijeme slušanja, parafraziranje i sažimanje informacija.
 13. Gramatičke karakteristike akademskog i stručnog teksta. Analiza imenskih fraza. Vrste relativnih rečenica, kratke relativne rečenice i načini njihova proširenja. Značenje sufiksa -ing u stručnom tekstu. Upotreba pasiva u stručnom tekstu: naglasak na rezultatima radnji i objektima, a ne na subjektima tj. vršiteljima radnji. Vježbanje na primjerima. Pisanje: izražavanje uzroka i posljedice, uzročno-posljedični veznici (primjeri iz priručnika "Academic Writing Course"). Domaći rad: pisanje uzročno-posljedičnog odlomka.
 14. Usmena izlaganja – PowerPoint prezentacije. Upute za pripremanje usmenog izlaganja: kako citirati literaturu, navesti ključne riječi i glavne ideje u obliku natuknica; vremensko trajanje prezentacije. Dvije faze prezentacije: priprema (istraživanje, organizacija materijala, vježbanje) i izlaganje (fluentnost, gestikulacija, kontakt s publikom).Struktura PowerPoint prezentacije: kako započeti izlaganje, kako naglasiti glavne ideje izlaganja, kako završiti prezentaciju.
 15. Probni test i ispravak testa uz objašnjenje pogrešaka.

Ishodi učenja
 1. Koristiti tehnike čitanje stručne literature na engleskom jeziku.
 2. Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog teksta, od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa.
 3. Prepoznati i koristiti tipove rečenica uobičajenih u akademskom diskursu.
 4. Koristiti tehnike parafraziranja i stilove citiranja.
 5. Koristiti vokabular akademskog engleskog jezika.
 6. Sažeti i izložiti sadržaj autentičnog slušnog materijala.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodima učenja, a uključuju grupni rad i rad u paru, frontalni rad kroz objašnjenje gradiva, rad na tekstu i diskusije na temu, samostalni rad, individualna usmena izlaganja, rad na računalu.
Metode ocjenjivanja
Redovno praćenje studenta kroz sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, polaganje kolokvija (pismeno).

Obavezna literatura
 1. De Chazal, E. & McCarter, S. : Oxford EAP, A course in English for Academic Purposes, upper-intermediate/B2; Oxford University Press, Oxford, 2012.
 2. Jordan, R.R.: Academic Writing Course; Pearson Education Limited, Harlow, 1999.
 3. Cox, K. & Hill, D.: EAP now!, English for Academic Purposes, Pearson Longman, Pearson Education Australia, 2004.
Dopunska literatura
 1. Powel, M.: Presenting in English, LTP Business, London, 1996.
 2. Mikulić, Gordana& Krvavac, Alka: English for the Arts and Humanities, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 3. Zemach, D. E. & Rumisek L.A.: Academic Writing: From Paragraph to Essay; MacMillan Education, Oxford, 2003.
 4. Coman, M. J.; Heavers, K. L.: Improving Reading Comprehansion and Speed, Skimming and Scanning, Reading for Pleasure (2nd edition) NTC Publishing Group, Lincoln Wood, Illinois, USA, 1998.
 5. Coman, M. J.; Heavers, K. L.: Developing Study Skills, Taking Notes and Tests, Using Dictionaries and Libraries (2nd edition), Glencoe/McGraw-Hill, 2001.
 6. Paterson, K. & Wedge, R.: Oxford Grammar for EAP; Oxford University Press, Oxford, 2013.
 7. Moore, J.: Oxford Academic Vocabulary Practice, Upper-Intermediate, B2-C1; Oxford University Press, Oxford, 2017.
 8. Stručni materijali s Interneta

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar