Naziv
Engleski za informatologe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
36870
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Studenti nastavljaju razvijati akademske vještine čitanja i pisanja bazirane na različitim stručnim temama iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti. Fokus je na aspektima akademskog pisanja od detektiranja ključnih rečenica i strukture paragrafa do samostalnog kreiranja uvoda, sredine i zaključka eseja. Cilj je da kroz različite zadatke i analize akademskih eseja studenti nauče kako uspješno i pravilno napisati vlastite eseje. Rad na komunikacijskim strategijama priprema studente na usmena izlaganja te neformalne i formalne diskusije na teme vezane uz struku. Sve navedeno potiče razvijanje kritičkog mišljenja kao temeljne karakteristike kolegija te promovira samostalnost i autonomiju studenata.
Sadržaj
 1. Retorika - javna izlaganja; PowerPoint prezentacija, sadržajni i izvedbeni aspekt prezentacije.
 2. Akademsko pisanje 1 za informacijske i komunikacijske potrebe - argumentiranje i komentiranje stručnih ili znanstvenih radova, vokabular vezan uz procese i brojčane iznose; interpretiranje vizualnih informacija kod prezentiranja, grafovi, dijagrami i tablice; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 3. Akademsko pisanje 2 za informacijske i komunikacijske potrebe - objašnjavanje i naglašavanje, kategoriziranje, strukturiranje teksta; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 4. Online učenje - definicija i ključna terminologija; Netiquette - pravila efikasne online komunikacije; oblikovanje paragrafa; proces pisanja, odabir i koncipiranje naslovne teme eseja; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 5. Pristup internetu, cenzura interneta i ljudska prava - članak; pisanje esja prema danome uzorku (nacrtu), analiza eseja od 5 paragrafa; vokabular vezan uz svjetonazor i uvjerenja, načini razmišljanja, višestruke inteligencije - članak; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 6. Jezični izrazi za pojašnjavanje i interpretaciju brojčanih informacija; vrste eseja prema temama (Argumentative, Persuasion, Comparison and Contrast, Cause and Effect etc.); važnost povezanosti teksta te upotreba i funkcija veznika (Discourse markers); 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 7. Iščitavanje prednosti i nedostataka u kontekstu; leksičke strategije u govoru; govorni stil i artikulacija; izrazi vezani uz izražavanje stavova i mišljenja: 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 8. Vokabular vezan uz akademski rad, aspekti visokoškolskog obrazovanja; proces pisanja na akademskoj razini i njegovo evaluiranje; stilovi i formati pisanog teksta, aspekti pisanja, procesiranje riječi; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 9. Organizacija stručnog teksta od generalnih koncepata do specifičnih informacija; primjena klasifikacijskih tehnika kod vođenja bilješki, organiziranje akademskih bilješki; govorne vještine: korištenje akademskog jezika pri traženju pojašnjenja, informacija ili ponavljanja određenog dijela prezentacije; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 10. Rad na stručnom tekstu; kritičko razmišljanje, predviđanje sadržaja korištenjem ranije usvojenih tehnika i znanja; kompariranje i kontrastiranje dva različita pristupa u tekstu; pisanje kratkog opisa procesa uz primjenu kritičkog razmišljanja i razumijevanje tipova procesa; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 11. Organiziranje eseja na temu problema - rješenja (Problem-Solution Essay), identificiranje i korištenje različitih izraza evaluacije problema i pronalaženja rješenja, korištenje nepersonalnih struktura (strukture sa It i There); 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 12. Argumentiranje, kontekstualizacija, definiranje, važnost davanja validnih razloga i dokaza u akademskom pisanju; objektivnost u informacijskim i komunikacijskim poljima istraživanja; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 13. Formalno pisanje životopisa, molbi za posao, službenih pisama, popratnih pisama te službene korespondencije u elektroničkom obliku; usmeni intervjui i evaluacije kod prijava za natječaje; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 14. Identificiranje pozitivnog, negativnog i neutralnog sadržaja u tekstu, kontekstualizacija i interpretacija evaluacije i evaluacijskih pojmova, primjena evaluacije na pismene radove kolega, primjena samoispravljanja (Proofreading), razvijanje samostalnosti; 10-minutno usmeno izlaganje studenata (pojedinačno ili u paru), diskusija o održanoj prezentaciji.
 15. pismeni kolokvij

Ishodi učenja
 1. Koristiti strani jezik u stručnoj komunikaciji
 2. Održati prezentaciju na engleskom jeziku o odabranoj temi iz struke
 3. Analizirati i sastaviti paragraf
 4. Napisati okosnicu za akademski esej
 5. Napisati akademski esej
 6. Razumjeti informacije iz znanstvenih tekstova
 7. Pronaći potrebnu informaciju u stručnoj i znanstvenoj literaturi na engleskom jeziku
 8. Sastaviti paragraf od zadanih dijelova
 9. Napisati okosnicu za akademski esej
 10. Napisati akademski esej
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodima učenja, a uključuju grupni rad i rad u paru, frontalni rad kroz objašnjenje gradiva, rad na tekstu i diskusije na temu, samostalni rad, individualna usmena izlaganja, rad na računalu.
Metode ocjenjivanja
Redovno praćenje studenta kroz sudjelovanje u nastavi, pisanje domaćih zadaća, polaganje kolokvija (pismeno), usmeni ispiti u obliku studentskih prezentacija na teme iz struke.

Obavezna literatura
 1. Chazal E., McCarter S.: Oxford EAP; Oxford University Press, 2012
 2. McCarthy M., O’Dell F.: Academic Vocabulary in Use; Cambridge University Press 2008
 3. Powel, M.: Presenting in English, LTP Business, London, 1996
 4. Jordan,R.R.: Academic Writing Course, Study Skills in English, (7th ed.), Longman 2004
Dopunska literatura
 1. Roy M. Berko, et al., Communicating. 11th ed., Boston, MA: Pearson Education, Inc., 2010
 2. Rubin, Richard E. Foundations of Library and Information Science. Neal-Schuman Publishers, Inc. 2010
 3. Jordan, R.R.: Academic Writing Course; Collins, London and Glasgow, 2004
 4. Bailey, S.: Academic Writing; Routledge, London, 2006
 5. odabrani materijali iz novina i s interneta

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar