Naziv
Andragogija
Organizacijska jedinica
Odsjek za pedagogiju
ECTS bodovi
5
Šifra
35978
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Usvajanje znanja o andragogiji kao pedagogijskoj disciplini, o temeljnim andragoškim koncepcijama i pravcima te o obrazovanju odraslih na konceptualnoj, sustavnoj i pravno-normativnoj razini.
Sadržaj
 1. Programi obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i svijetu
 2. Tijela / institucije / organizacije obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i svijetu
 3. Vrednovanje kvalitete obrazovanja odraslih
 4. Zaključak – Unapređenje andragogije u kontekstu suvremenih društvenih i gospodarskih promjena
 5. .
 6. Uvod - Odraslost i zrelost
 7. Obilježja učenja odraslih
 8. Teorije učenja odraslih
 9. Temeljni pojmovi andragogije
 10. Povijesni razvoj andragogije
 11. Uloga andragoga u obrazovanju odraslih
 12. Andragoški ciklus
 13. Andragoška načela i metode
 14. Metodologija andragoških istraživanja
 15. Formalno-pravni i razvojno-strategijski okviri obrazovanja odraslih

Ishodi učenja
 1. Objasniti pojmove odraslosti i zrelosti.
 2. Izdvojiti i opisati neke od najvažnijih teorija učenja odraslih.
 3. Navesti i objasniti faze andragoškog ciklusa, metode i načelima obrazovanja odraslih.
 4. Komentirati sličnosti i razlike između sustava obrazovanja odraslih u Hrvatskoj i svijetu.
 5. Navesti tijela / institucije / organizacije u obrazovanju odraslih i vrednovati njihov rad na temelju odabranih kriterija.
 6. Izdvojiti i analizirati glavna načela formalno-pravnih i razvojno-strategijskih okvira obrazovanja odraslih na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
 7. Planirati istraživanja u području obrazovanju odraslih.
 8. Kritički prosuđivati andragošku teoriju i praksu.
Metode podučavanja
Predavanja, rasprave, samostalni zadaci, seminarski radovi s prezentacijom.
Metode ocjenjivanja
Seminarski rad s prezentacijom:
Max. = 20 bodova
Prolazni prag = 5 bodova

Kolokvij:
Max. = 30 bodova
Prolazni prag = 18 bodova

Pismeni dio ispita:
Max. = 30 bodova
Prolazni prag = 18 bodova

Usmeni ispit:
Max. = 20 bodova
Prolazni prag = 12 bodova

Konačna ocjena:
90-100 bodova – izvrstan (5)
80-89 bodova – vrlo dobar (4)
70-79 bodova – dobar (3)
60-69 bodova – dovoljan (2)

Obavezna literatura
 1. Jarvis, P. (2010). Adult Education and lifelong learning: theory and practice.New York and London: Routledge. Taylor & Francis Group
 2. Andrilović, V., Matijević, M., Pastuović, N., Pongrac, S. i Špan, M. (1985). Andragogija. Zagreb: Školska knjiga.
 3. Holmes, G. i Abington-Cooper, M. (2000). Pedagogy vs. Andragogy: A False Dichotomy?. The Journal of Technology Studies, 26(2), 50-55.
 4. Tight, M. (2002), Key Concepts in Adult Education. 2nd ed. London: Routledge.
 5. Pastuović, N. i Žiljak, T. (2019). Obrazovanje odraslih: teorijske osnove i praksa. Zagreb: Pučko otvoreno učilište / Učiteljski fakultet.
Dopunska literatura
 1. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (2018). Učimo cjeloživotno učiti i poučavati: Priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih. Zagreb: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
 2. Matijević, M. i Žiljak, T. (2014). Ključne kompetencije u obrazovanju odraslih- zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko andragoško društvo.
 3. Kušić, S., Vrcelj, S. i Zovko, A. (2016). Didaktičke odrednice obrazovanja andragoga-komparativni pristup. Rijeka: Filozofski fakultet.
 4. Müller, W.; Wiegmann, S. (2001), Netradicionalne metode u obrazovanju odraslih. Zagreb: Hrvatska zajednica pučkih otvorenih učilišta.
 5. CEDFOP - Adult learning. https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/adult-learning

Obavezan predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar