Naziv
Etika 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
51250
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Cilj kolegija je da studentima pruži orijentacijski povijesni pregled nastajanja etičkih teorija u dokantovskom razdoblju, te da ih uputi u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi.
Sadržaj
 1. Vrste etičke refleksije. Razlikovanje etike i morala. Podrijetlo nazivaka.
 2. Etika u sustavu filozofskog mišljenja. Mogućnosti periodizacije.
 3. Antička etika. Mitsko-književni etički iskazi. Predsokratovci.
 4. Sofisti i Sokrat. Sokratovi učenici. Platon.
 5. Aristotel.
 6. Epikur i epikurejci.
 7. Stoička škola.
 8. Ranokršćanska etika: Ivanovo evanđelje; Pavlove poslanice; Pelagije; Augustin.
 9. Srednjovjekovna etika: rana skolastika; Abelard; Toma Akvinski.
 10. Renesansa (Montaigne; F. Bacon; N. Machiavelli; H. Grotius).
 11. Etičke rasprave u engleskoj empirističkoj tradiciji (Th. Hobbes; J. Locke; A. A. Shaftesbury; Škotska škola; D. Hume; A. Smith).
 12. Metafizička tradicija racionalizma (R. Descartes; B. de Spinoza; G. W. Leibniz, Ch. Wolff).
 13. Prosvjetiteljstvo (Helvetius; Rousseau; Enciklopedisti).
 14. Glavni etički problemi dokantovske etike
 15. Uvod u etiku Immanuela Kanta.

Ishodi učenja
 1. Upućenost u povijesni pregled nastajanja etičkih teorija
 2. Upućenost u argumentacijske sklopove i dijaloške antiteze u kojima su se artikulirali temeljni etički pojmovi i stavovi
 3. Razvijena sposobnost osvjetljavanja etičkih problema i teorija u kontekstu pojedinih problemskih područja i disciplina
 4. Razvijena sposobnost argumentacije s naglaskom na filozofiju i etiku
 5. Razvijena sposobnost kritičkog mišljenja i rasuđivanja
 6. Razvijenost prezentacijskih vještina, a posebno vještine jasnog izražavanja ideja u vlastitim izlaganjima i dijalogu
Metode podučavanja
Predavanja i diskusije, interaktivne i participativne metode rada.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit, praćenje redovitosti pohađanja kolegija, evaluacija studentskog angažmana tijekom semestra, evaluacija pisanog rada.

Obavezna literatura
 1. - M. N. Đurić: Istorija helenske etike (različita izdanja) - Platon: Država (FPN – Liber, Zagreb, 1977; Naklada Jurčić, Zagreb, 5. izdanje: 2004) - Aristotel: Nikomahova etika (FPN, Zagreb, 1982; Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992) - B. de Spinoza: Etika (Demetra, Zagreb, 2000) - I. Kant: Kritika praktičkog uma (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1990) - F. Nietzsche: Genealogija morala (Grafos, Beograd, 3. izdanje: 1990) - H. Jonas: Princip odgovornost (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990)
Dopunska literatura
 1. Tri knjige po izboru s ovog popisa: - P. Abelard: Etika (u: isti, Povijest nevolja / Etika / Pisma Abelarda i Heloize, Naprijed, Zagreb, 2. izdanje: 1992) - H. Arendt: Vita activa (August Cesarec, Zagreb, 1991) - Aristotel: Politika (Globus – Liber, Zagreb, 1988; HSN, Zagreb, 1992) - Aurelije Augustin: O državi božjoj I-III (Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1995-1996) - Aurelije Augustin: O slobodi volje (Demetra, Zagreb, 1998) - E. Bloch: Princip nada I-III (Naprijed, Zagreb, 1981) - A. Camus: Mit o Sizifu (Veselin Masleša, Sarajevo, 5. izdanje: 1987; Matica hrvatska, Zagreb, 2. izdanje: 1998) - M. T. Ciceron: O prijateljstvu / O dužnostima / O starosti (Kultura, Beograd, 1955) - M. T. Ciceron: O krajnostima dobra i zla (Veselin Masleša, Sarajevo, 1975) - I. Cifrić (ur.): Bioetika. Etička iskušenja znanosti i društva (zbornik radova; HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb, 1998) - I. Cifrić: Bioetika i ekologija (Matica hrvatska, Zaprešić, 2000) - I. Cifrić: Moderno društvo i svjetski etos (HSD – Zavod za sociologiju FF, Zagreb, 2000) - R. P. Craig / C. L. Middleton / L. J. O’Connell: Etički komiteti. Praktični pristup (Pergamena, Zagreb, 1998) - A. Čović (ur.): Izazovi bioetike (zbornik radova; HFD – Pergamena, Zagreb, 2000) - A. Čović: Etika i bioetika (Pergamena, Zagreb, 2004) - Demokrit: Fragmenti (u: Atomisti – Leukip i Demokrit. Svjedočanstva i fragmenti, Matica hrvatska, Zagreb, 1950) - R. Descartes: Rasprava o metodi (Matica hrvatska, Zagreb, 1951) - Epikur: Osnovne misli / Poslanica Herodotu / Poslanica Menekeju (Kultura, Beograd, 1959) - J. G. Fichte: Osnova cjelokupne nauke o znanosti (Naprijed, Zagreb, 1974) - E. Fromm: Čovjek za sebe (Naprijed, Zagreb, 3. izdanje: 1980) - E. Fromm: Bekstvo od slobode (Nolit, Beograd, 7. izdanje: 1989) - N. Hartmann: Etika (Ljevak, Zagreb, 2003) - G. W. F. Hegel: Osnovne crte filozofije prava (Veselin Masleša, Sarajevo, 2. izdanje: 1989) - Hesiod: Poslovi i dani (Matica hrvatska, Zagreb, 1970) - Th. Hobbes: Levijatan (Jesenski i Turk, Zagreb, 2004) - V. Hösle: Filozofija ekološke krize (Matica hrvatska, Zagreb, 1996) - M. Kangrga: Kritika moralne svijesti (u: isti, Odabrana djela, sv. 1, Naprijed, Zagreb, 1989) - M. Kangrga: Etika ili revolucija (Odabrana djela, sv. 2, Naprijed, Zagreb, 1989) - M. Kangrga: Etika – osnovni problem i pravci (Golden marketing – Tehnička knjiga, Zagreb, 2004) - I. Kant: Metafizika ćudoređa (Matica hrvatska, Zagreb, 1999) - S. Kierkegaard: Ili-ili (Veselin Masleša, Sarajevo, 1990) - J. Locke: Ogled o ljudskom razumu (Kultura, Beograd, 1962) - T. Lukrecije Kar: O prirodi (Matica hrvatska, Zagreb, 2. izdanje: 1952) - N. Machiavelli: Vladar (FPN – Liber, Zagreb, 1975; u: isti, Vladar / Mandragola, GZH, Zagreb, 1983) - A. MacIntyre: Za vrlinom. Studija o teoriji morala (KruZak, Zagreb, 2002) - K. Marx: Filozofsko-politički spisi (FPN – Liber, Zagreb, 1979) - K. Marx / F. Engels: Rani radovi (Naprijed, Zagreb, 9. izdanje: 1989) - T. Matulić: Bioetika (Glas Koncila, Zagreb, 2001) - J. St. Mill: Utilitarizam (Kultura, Beograd, 1960) - J. St. Mill: O slobodi (Filip Višnjić, Beograd, 1988) - G. Moore: Principi etike (Nolit, Beograd, 1963) - F. Nietzsche: S onu stranu dobra i zla (AGM, Zagreb, 2002) - A. Pažanin: Etika i politika (HFD, Zagreb, 2001) - Platon: Zakoni (Naprijed, Zagreb, 2. izdanje: 1974) - V. R. Potter: Bioetika – most prema budućnosti (Medicinski fakultet u Rijeci et al., Rijeka, 2007) - I. Primorac: Kazna, pravda i opće dobro (HFD, Zagreb, 1995) - I. Primorac: Filozofija na djelu (HFD, Zagreb, 2001) - J. Ritter: Metafizika i politika (Informator – FPN, Zagreb, 1987) - J. J. Rousseau: Rasprava o porijeklu i osnovama nejednakosti među ljudima / Društveni ugovor (Školska knjiga, Zagreb, 1978) - J.-P. Sartre: Egzistencijalizam je humanizam (Veselin Masleša, Sarajevo, 1964) - F. W. J. Schelling: O bitstvu slobode (Cekade, Zagreb, 1985) - A. Schopenhauer: Svet kao volja i predstava I-II (Matica srpska, Novi Sad, 1986) - L. A. Seneka: Rasprava o blaženom životu / Odabrana pisma Luciliju (Grafos, Beograd, 2. izdanje: 1986; Moderna, Beograd, 1990) - P. Singer: Praktična etika (KruZak, Zagreb, 2003) - Toma Akvinski: Država (Globus, Zagreb, 1990) - E. Tugendhat: Predavanja o etici (Jesenski i Turk, Zagreb, 2003) - Voltaire: Rasprava o toleranciji (Školske novine, Zagreb, 1990; Matica hrvatska, Zagreb, 1997) - M. Weber: Protestantska etika i duh kapitalizma (Veselin Masleša, Sarajevo, 2. izdanje: 1989)

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5., 7. semestar