Naziv
Psihologija
Puni naziv
Psihologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar psihologije
magistra psihologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. analizirati potrebe i odrediti ciljeve psihosocijalnih usluga u području primijenjene psihologije (psihologije rada i organizacijske psihologije, kliničke i zdravstvene psihologije, predškolske i školske psihologije)
 2. kreirati i razvijati usluge i proizvode namijenjene klijentima/korisnicima, psiholozima ili drugim stručnjacima utemeljene na psihologijskim teorijama i metodama
 3. identificirati, oblikovati i provesti psiho-socijalne intervencije prikladne za postizanje postavljenih ciljeva u okruženju relevantnom za traženu uslugu
 4. primijeniti metodologijska i statistička znanja u kreiranju primijenjenih istraživanja u multidisciplinarnom kontekstu
 5. analizirati podatke istraživanja složenim kvantitativnim i kvalitativnim postupcima uz korištenje naprednih računalnih programa
 6. procijeniti i stručno interpretirati nalaze o relevantnim karakteristikama pojedinaca, grupa i organizacije prikladnim metodama (intervjuiranja, testiranja, opažanja i sl.)
 7. integrirati znanja iz različitih područja psihologije i upravljati složenim situacijama, pri čemu će rasuđivati na temelju dostupnih informacija i donositi odluke koje uključuju društvenu i etičku odgovornost
 8. evaluirati psiho-socijalne intervencije s obzirom na odabir relevantnih metoda i tehnika, pridržavanje plana i ostvarenje postavljenih ciljeva
 9. kritički analizirati i kreirati učinkovita rješenja tipičnih stručnih problema na primjerenoj etičkoj i profesionalnoj razini
 10. kritički evaluirati psihologijske spoznaje u kontekstu društvenih promjena te kreativno doprinositi razvoju struke i vlastite prakse
 11. identificirati i uvažavati razlike među ljudima te primjereno kreirati interakciju s pojedincima i grupama različitih sposobnosti, osobina i svjetonazora
 12. preuzeti osobnu odgovornost i učinkovito voditi tim stručnjaka pri rješavanju problema u složenim i promjenjivim uvjetima
 13. jasno i argumentirano komunicirati svoje zaključke i preporuke klijentima/korisnicima i stručnjacima, koristeći primjerenu stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku
 14. integrirati suvremene psihologijske spoznaje i spoznaje stečene iskustvenim učenjem kroz praktični rad s klijentima/korisnicima s ciljem unaprijeđenja osobnog profesionalnog razvoja
 15. unaprijediti postojeće spoznaje i metode stručnog rada samostalnim pronalaženjem i valoriziranjem suvremenih izvora znanja
 16. koristiti vještine učenja u cjeloživotnom kontekstu te preuzeti odgovornost za vlastito učenje i stručno napredovanje
 17. kritički razmatrati vlastiti rad i kompetencije te planirati sustav za osiguravanje kvalitete vlastitog profesionalnog rada

1. Obavezni predmeti
2. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
3.1. Kolegiji s odsjeka
142658 Kognitivni trening i rehabilitacija
184949 Linearno strukturalno modeliranje
118176 Metodički praktikum
198882 Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli
198911 Očuvanje i unapređenje psihičkog zdravlja
125499 Organizacijska psihologija
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
184951 Primjena računala u psihologiji
142680 Psihologija potrošačkog ponašanja
118183 Psihologija roditeljstva
131607 Psihologija seksualnosti
42429 Rad u zajednici
142704 Teorija i praksa profesionalne orijentacije
184952 Upravljanje karijerom
1. Obavezni predmeti
2. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
3.1. Kolegiji s odsjeka
125493 Aktualni problemi psihologije rada
125494 Grupni rad
125497 Metodika nastave psihologije
198884 Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
184950 Poduzetničke vještine
118181 Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika
160825 Psihodijagnostičke metode
198863 Psihologijska ljetna škola
160756 Psihološka procjena djece
142661 Psihopatologija u filmu
42429 Rad u zajednici
125503 Vojna psihologija
125504 Zdravstvena psihologija
1. Obavezni predmeti
2. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
3.1. Kolegiji s odsjeka
142658 Kognitivni trening i rehabilitacija
184949 Linearno strukturalno modeliranje
118176 Metodički praktikum
198882 Multivarijatne metode: dimenzionalni modeli
198911 Očuvanje i unapređenje psihičkog zdravlja
125499 Organizacijska psihologija
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
184951 Primjena računala u psihologiji
142680 Psihologija potrošačkog ponašanja
118183 Psihologija roditeljstva
131607 Psihologija seksualnosti
42429 Rad u zajednici
142704 Teorija i praksa profesionalne orijentacije
184952 Upravljanje karijerom
1. Obavezni predmeti
127524 Diplomski rad na studiju Psihologije
124468 Individualni rad s mentorom
2. Praksa i Sudjelovanje u istraživanjima - tijekom studija odabrati oba kolegija - tijekom studija odabrati oba kolegija (12448)
3. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda - tijekom studija odabrati najmanje 33 ECTS boda (10709)
3.1. Kolegiji s odsjeka
125493 Aktualni problemi psihologije rada
125494 Grupni rad
125497 Metodika nastave psihologije
198884 Multivarijatne metode: prediktivni i klasifikacijski modeli
118179 Osnove psihološkog savjetovanja
184950 Poduzetničke vještine
118181 Psihički poremećaji - etiologija i dijagnostika
160825 Psihodijagnostičke metode
198863 Psihologijska ljetna škola
160756 Psihološka procjena djece
142661 Psihopatologija u filmu
42429 Rad u zajednici
125503 Vojna psihologija
125504 Zdravstvena psihologija