Naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Puni naziv
Etnologija i kulturna antropologija
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar etnologije i kulturne antropologije
magistra etnologije i kulturne antropologije
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati, tumačiti i vrednovati kulturne fenomene i procese
 2. analizirati i komentirati kulturne raznolikosti u konkretnim društvenim kontekstima
 3. vrednovati i interpretirati različite etnološke i kulturnoantropološke pravce i specifičnosti pojedinih disciplinarnih područja te paradigmatske mijene u disciplini
 4. kritički analizirati znanstvenu literaturu
 5. odabrati, kombinirati te vrednovati složene strategije i tehnike kvalitativnog istraživanja
 6. planirati i provesti složeno etnološko i kulturnoantropološko istraživanje
 7. koncipirati i koordinirati timsko kvalitativno istraživanje
 8. analizirati, vrednovati i interpretirati podatke prikupljene kvalitativnim istraživanjem
 9. samostalno identificirati etičke probleme u primjeni etnoloških i kulturnoantropoloških spoznaja i rješavati ih u skladu s etičkim načelima struke
 10. samostalno i kreativno djelovati i primjenjivati etnološke i kulturnoantropološke spoznaje u razvoju struke
 11. identificirati i kritički razmatrati suvremene kulturne i društvene promjene primjenom etnoloških i kulturnoantropoloških teorija i metoda
 12. osmisliti i implementirati usluge, proizvode i projekte utemeljene na etnološkim i kulturnoantropološkim znanjima te namijenjene različitim korisnicima (pojedincima, udrugama, lokalnim zajednicama, gospodarskom sektoru, javnoj i državnoj upravi, međunarodnim organizacijama itd.)
 13. argumentirano i profesionalno komunicirati rezultate istraživanja stručnjacima i ostalim korisnicima
 14. samostalno pronalaziti, kritički promišljati i vrednovati nove izvore znanja
 15. primijeniti vještine učenja u formalnom i samostalnom cjeloživotnom obrazovanju
 16. upravljati i voditi složenu komunikaciju u uvjetima interkulturalnosti integrirajući različite etnološke i kulturnoantropološke spoznaje te vještine stečene terenskim radom
 17. razvijati suradnju i djelovati u interdisciplinarnim stručnim skupinama
 18. samoevaluirati i kritički procjenjivati vlastiti rad

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - odabrati 15 ECTS bodova (12006)