Naziv
smjer Jezično-prevoditeljski
Puni naziv
Južnoslavenski jezici i književnosti, smjer Jezično-prevoditeljski
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar južnoslavenskih jezika i književnosti
magistra južnoslavenskih jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60
Opis

 1. analizirati i objasniti jezična obilježja tekstova na odabranim južnoslavenskim jezicima na gramatičkoj i semantičkoj razini
 2. samostalno prevesti tekstove svih funkcionalnih stilova s odabranih južnoslavenskih jezika na hrvatski jezik i s hrvatskog jezika na odabrane južnoslavenske jezike
 3. kompetentno prevoditi i na ispravan način služiti se pomagalima za prevođenje (tradicionalni tiskani mediji poput rječnika i glosara; online prevoditeljski alati i resursi; računalno potpomognuto i strojno prevođenje)
 4. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike među pojedinim južnoslavenskim jezicima koristeći odgovarajući pojmovni i teorijsko-metodološki aparat
 5. korelativno i interdisciplinarno prezentirati jezične srodnosti i razlike južnoslavenskog prostora
 6. objasniti i kritički tumačiti značajke sociolingvističkih odnosa među pojedinim južnoslavenskim jezicima
 7. kritički prosuđivati osobitosti i značajke južnoslavenskih jezika u okviru poredbenog jezikoslovlja
 8. povezati i smjestiti stečena znanja o južnoslavenskim jezicima u širi, općelingvistički kontekst
 9. prepoznati i objasniti čimbenike raznolikosti i raslojenosti južnoslavenskih jezika
 10. preispitati i zastupati mišljenje o jezičnim, književnim i kulturnim procesima u okviru poredbene povijesti južnoslavenskih jezika i književnosti
 11. kreirati i organizirati kulturne događaje i radionice o južnoslavenskim jezicima, književnostima i kulturama
 12. zastupati mišljenja, valorizirati i stavove o odnosima između južnoslavenskih jezika, književnosti i kultura
 13. provesti istraživanje i prezentirati zaključke istraživanja na stručnim skupovima
 14. objasniti i raspraviti stečena znanja sa stručnjacima i laicima u širim slavističkim okvirima
 15. povezati stečena znanja na studiju sa stečenim znanjima druge studijske grupe te procijeniti vlastite interese i kompetencije koje mu omogućavaju poslijediplomski doktorski studij i cjeloživotno obrazovanje

1. Diplomski rad ili diplomski ispit - odabrati 15 ECTS bodova (12818)
2. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 15 ECTS bodova (11678)
2.1. Kolegiji s odsjeka
170911 Makedonska književnost i film
118084 Međuknjiževna tumačenja
71686 Poetika Miloša Crnjanskog
64096 Poredbenopovijesne jezikoslovne analize
125447 Prevođenje s bugarskoga na hrvatski
125448 Prevođenje s makedonskoga na hrvatski
125449 Prevođenje sa slovenskoga na hrvatski jezik
118089 Srpski jezik: jezik-kultura-društvo
37564 Tečaj bugarskog jezika 2
37566 Tečaj makedonskog jezika 2
37569 Tečaj slovenskog jezika 2