Naziv
smjer Književno-kulturološki
Puni naziv
Talijanistika, smjer Književno-kulturološki
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski jednopredmetni
Stručni naziv
magistar talijanskog jezika i književnosti
magistra talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
120
Opis

 1. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi književnih i srodnih primijeniti naučene književnoteorijske spoznaje u analizi i tumačenju književnih i srodnih tekstova
 2. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
 3. kritički prosuđivati o pojedinim književnim djelima i pojavama na temelju usvojenih književnokritičkih i književnoteorijskih kategorija i pojmovnog aparata
 4. kritički prosuđivati o pojedinim književnim i kulturnim pojavama u odnosu na talijanski i globalni društveno-povijesni kontekst
 5. samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
 6. interdisciplinarnim pristupom analizirati pojave u intermedijalnom okruženju te na temelju toga ustanoviti sličnosti, razlike i uzročno-posljedične veze među društvenim, kulturnim i umjetničkim fenomenima i ostvarenjima iz različitih povijesnih razdoblja i sfera stvaralaštva na Apeninskom poluotoku i u ostalim italofonim područjima
 7. opisati i objasniti uz pomoć suvremene lingvističke aparature talijanske jezične pojavnosti te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 8. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi svih jezičnih razina talijanskoga jezika
 9. analizirati i protumačiti smisao tekstova koji pripadaju različitim varijetetima talijanskoga jezika
 10. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na talijanskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 11. preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na talijanskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 12. samostalno prevesti s talijanskoga na hrvatski, i obrnuto, tekstove za koje su potrebna specifična znanja strukovnih jezika
 13. samostalno istražiti i razlikovati elemente talijanske civilizacije i kulture te ih usporediti s ekvivalentnim hrvatskim elementima
 14. kritički prosuđivati, izgrađivati i zastupati vlastita mišljenja o kulturnim, društvenim i povijesnim pojavama u Italiji

1. Obavezni predmeti
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10727)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10728)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10729)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10727)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10728)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10729)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10727)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10728)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10729)
4.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Talijanska književnost i kultura - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 20 ECTS bodova (10727)
3. Talijansko jezikoslovlje i kultura - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 10 ECTS bodova (10728)
4. Izborni kolegiji - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova - tijekom studija odabrati najmanje 59 ECTS bodova (10729)
4.1. Kolegiji s odsjeka