Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Grčki jezik i književnost, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar grčkog jezika i književnosti
magistra grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. prepoznati i protumačiti elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 2. uočiti, objasniti i usporediti fonološka, morfološka, sintaktička i semantička odstupanja od klasičnog atičkog standarda karakteristična za starogrčke tekstove pisane na drugim dijalektima
 3. na temelju dobroga vladanja i grčkim i hrvatskim književnim jezikom stvoriti jezično i stilski brižno dotjeran prijevod grčkoga teksta na hrvatski
 4. uočiti i kritički vrednovati stilska obilježja pojedinog starogrčkog teksta
 5. tematsko-motivski sloj književnih djela povezati s onodobnim kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkoj Grčkoj
 6. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti i upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 7. ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti te primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju u analizi i tumačenju grčkih književnih djela
 8. opisati i obrazložiti dijakronijski razvoj grčkog jezika s glavnim fonološkim, morfološkim i sintaktičkim promjenama od najstarijih tekstova do danas
 9. analizirati širok spektar neknjiževnih starogrčkih izvora, uključujući arheološke i epigrafske
 10. prepoznati i protumačiti prežitke grčkog jezičnog, književnog i materijalnog naslijeđa u hrvatskom jeziku, književnoj predaji i širem kulturnom kontekstu
 11. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 12. samostalno upotrijebiti temeljne metode filološkoga istraživanja u obradi teksta na starogrčkom jeziku
 13. u skladu s pravilima struke i odabranom znanstvenom metodologijom izraditi stručni ili znanstveni rad
 14. prezentirati rezultate vlastitog istraživanja na stručnom ili znanstvenom skupu
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 6 ECTS bodova (10666)
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10667)