Naziv
smjer Nastavnički
Puni naziv
Grčki jezik i književnost, smjer Nastavnički
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar edukacije grčkog jezika i književnosti
magistra edukacije grčkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. navesti, objasniti i primijeniti temeljne psihologijske čimbenike uspješnog učenja i poučavanja
 2. objasniti didaktičke teorije i modele te ih primijeniti u nastavi
 3. pripremiti i posredovati nastavne sadržaje sukladno temeljnim artikulacijskim modelima
 4. u nastavnom procesu opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u starogrčkom jeziku, te ih usporediti i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom
 5. u nastavi objasniti i upozoriti na fonološka, morfološka, sintaktička odstupanja od klasične atičke norme u tekstovima pisanim drugim starogrčkim dijalektima ili u helenističkom razdoblju
 6. u nastavnom procesu ukazati na elemente indoeuropskog naslijeđa u grčkoj književnosti i kulturi i objasniti povezanost grčkog jezika s indoeuropskom jezičnom zajednicom
 7. prilikom analize odabranih grčkih tekstova zajedno s učenicima izdvojiti, definirati i protumačiti stilska obilježja i njihovu funkciju u cjelini teksta
 8. voditi učenike do oblikovanja jezično i stilski brižno dotjeranog prijevoda grčkog teksta na hrvatski
 9. u nastavnom procesu ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti i njihovu povezanost s kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkoj Grčkoj
 10. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti, te učenike upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 11. u nastavnom procesu ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti grčke književnosti
 12. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih starogrčkim jezikom u radu s učenicima
 13. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 14. izraditi stručan rad s temom iz grčkog jezika ili književnosti, s posebnim osvrtom na mogućnost posredovanja odabrane teme u nastavi
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12630)
1. Obavezni predmeti
2. Nastavnički modul - Obvezni kolegiji - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova - tijekom studija odabrati 18 ECTS bodova (11012)
3. Nastavnički modul - Izborni kolegiji - opcionalan odabir kolegija (12630)