Naziv
smjer Istraživački
Puni naziv
Latinski jezik i književnost, smjer Istraživački
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
magistar latinskog jezika i književnosti
magistra latinskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Diplomski rad
Trajanje
2 semestra
ECTS bodovi
30
Opis

 1. na temelju dobroga vladanja i latinskim i hrvatskim književnim jezikom stvoriti jezično i stilski brižno dotjeran prijevod latinskoga teksta na hrvatski
 2. opisati i protumačiti žanrovski sustav antičke književnosti i upozoriti na njegove razlike u odnosu na suvremeni sustav žanrova
 3. ukazati na specifičnosti pojedinih književnopovijesnih razdoblja i književnostilskih formacija u povijesti latinske književnosti
 4. tematsko-motivski sloj književnih djela povezati s onodobnim kulturnim, društvenim i povijesnim procesima u antičkom Rimu
 5. primijeniti naučenu književnokritičku terminologiju i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela napisanih latinskim jezikom
 6. uočiti i kritički vrednovati stilska obilježja pojedinog latinskog teksta
 7. objasniti periodizacijski i žanrovski sustav hrvatske latinističke književnosti, navesti njezine najvažnije predstavnike i djela i procijeniti njihov doprinos cjelini starije hrvatske književnosti
 8. istražiti utjecaj antičkih književnih modela na pojedina djela hrvatske književnosti latinskog izraza
 9. kodikološki obraditi latinski rukopis srednjovjekovne i novovjekovne provenijencije
 10. paleografski analizirati latinski rukopis srednjovjekovne i novovjekovne provenijencije
 11. prirediti kritičko izdanje latinskog rukopisa
 12. samostalno se i kritički služiti znanstvenom i stručnom literaturom, kako na hrvatskom, tako i na stranim jezicima struke
 13. u skladu s pravilima struke i odabranom znanstvenom metodologijom izraditi stručni ili znanstveni rad
 14. prezentirati rezultate vlastitog istraživanja na stručnom ili znanstvenom skupu
 15. procijeniti vlastite interese i kompetencije i odabrati odgovarajuća područja za nastavak obrazovanja

1. Kolegiji s unutarnjom izbornošću - Odabrati 6 ECTS bodova (10687)
2. Izborni kolegiji - Odabrati najmanje 9 ECTS bodova (10688)